Av. Önder CANPOLAT
Av. Önder CANPOLAT
Anadolu OSB Hukuk Danışmanı
Yazarın Makaleleri
Doğal gazda OSB’ler aleyhine tarife düzenlemesi
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun 20'nci maddesinde, OSB doğal gaz dağıtım şebekesi kurulması ve işletilmesi yetkisi ve sorumluluğu OSB'lere verilmiştir. Bu düzenlemeye uygun olarak 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası...
OSB Yasası Taslağı neyi götürüyor?
Geçen hafta Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından görüşe açıldı. 2017 yılında OSB Kanunu'nda çok önemli değişiklikler oldu. OSB'lerin ve yatırımcının...
Hâkim – bağlı şirket ilişkisinin saptanması
Bir yazılarımda OSB'lerde tesisin kiraya verilmesinde hâkim-bağlı şirket ilişkisinin kavranabilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nda (TTK'da) şirketler topluğu, hâkim-bağlı şirket ilişkisi, hâkimiyet araçları ve hâkimiyet türleri...
Hâkim – bağlı şirket, hâkimiyet türleri
Bir önceki yazımda, OSB'lerde kiralama bağlamında yararlı olacağı düşüncesiyle yavru şirkete erişim araçlarına göre doğrudan ve dolaylı hâkimiyet; hâkim olanların sayısına göre tek başına, birlikte ve çoklu hâkimiyet türleri...
OSB’lere uygulanan cezalar haksızdır ve hukuka aykırıdır
SCADA sistemi kurmadıkları ve veri aktarımı yapmadıkları için Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) tarafından OSB'lere ceza yağdırılıyor. Bu cezai şart tutarlarının bazı OSB'ler yönünden çok...
OSB’lerde yatırım süresinin uzatılmasında makul sebepler
Bir önceki yazımda, organize sanayi bölgelerinde (OSB), yapılaşma sürelerinin uzatılması talebinde, OSB yönetim kurulunun takdir yetkisini nasıl kullanması gerektiği ve sınırları üzerinde durulmuştu. Bu defa, takdir yetkisinin sınırlarını...
OSB’lerde yapılaşma süresinin uzatılmasında takdir yetkisi
Diğer ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de önemli kalkınma politikası aracı olarak görülen Organize Sanayi Bölgeleri'nin (OSB) amacı; imalat sanayi yatırımları, üretim ve istihdamın tüm ülke sathına yaygınlaşmasını sağlayarak...
OSB’lerde yapılaşma süresinin uzatılmasında takdir yetkisi
Diğer ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de önemli kalkınma politikası aracı olarak görülen Organize Sanayi Bölgeleri'nin (OSB) amacı; imalat sanayi yatırımları, üretim ve istihdamın tüm ülke sathına yaygınlaşmasını sağlayarak...
Yeni paradigma sanayi politika ve stratejileri
Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını; insanın beden ve ruh sağlığını, sosyal yaşamını olduğu kadar küresel ekonomiyi, ülkelerin ekonomisini, eğitimini, istihdamını, meslek ve çalışma yaşamını, dolayısıyla hayat tarzlarını...
Hakim – bağlı şirket hakimiyet türleri - 1
Bir önceki yazımda; OSB'lerde tesisin kiraya verilmesinde yararlı olacağı düşüncesiyle gerekli olduğu ölçüde Türk Ticaret Kanunu'nda (TTK'da) şirketler topluğu, hâkim-bağlı şirket ilişkisi ve hakimiyet araçları üzerinde...
OSB’lerde tesis kiralamada hakim/bağlı şirket ilişkisi
Daha önceki iki yazımda; OSB'lerde sanayi parsellerinde yer alan tesislerde kiralamanın şartları, kısıtlamalar ve muafiyetler üzerinde durmuştum. Bu defa OSB'lerde sanayi tesislerinde bir katılımcı ya da kiracısının üretim yapabileceği...
OSB’lerde tesis kiralamada muafiyet
Bir önceki yazımda; OSB'lerde kiralamanın genel şartları üzerinde durulmuştu. Bu defa, 4562 sayılı OSB Kanunu'nun 18'inci maddesinin onuncu fıkrasıyla düzenlenmiş olan OSB'lerdeki sanayi parsellerinde yer alan tesislerde,...
OSB’lerde tesis kiralama şartları
OSB'lerde katılımcının tesisini kiraya verebilmesiyle ilgili 4562 sayılı OSB Kanunu'nda iki temel düzenleme mevcuttur. Bunlardan ilki Kanun'un 3'üncü maddesinde kiracının tanımlanmış olmasıdır. Buna göre; kiracı, katılımcının...
OSB’lerde arsa tahsisinin hukuki niteliği
Bu yazımızda bir önceki yazının konusuyla bağlantılı olarak OSB'lerde arsa tahsisinin hukuki niteliği üzerinde durulacaktır. OSB Uygulama Yönetmeliği'nde (OSBUY); 55 ile 62'nci maddeleri arasında; arsa tahsisi, arsa tahsis sözleşmesi...
OSB’lerde arsa tahsisi
OSB Kanunu'nun 18'inci maddesinin birinci fıkrasında; OSB'lerde arsa tahsisinin, yönetmelik hükümlerine göre müteşebbis heyet veya genel kurulun belirleyeceği prensipler çerçevesinde yönetim kurulu tarafından yapılacağı hükme...
OSBÜK Genel Kurulu’nun ardından
İlk defa OSBÜK Genel Kurulu'na katıldım. Daha önce kamuda, ülkemizin sanayi ve KOBİ politika ve uygulamalarından sorumlu bakanlıkta çalışmış olmamdan kaynaklı oldukça da heyecanlıydım. 2017 yılında çıkarılan 7033 sayılı, kısa...
OSB alacaklarında gecikme faizi uygulaması
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nin (OSBUY) 'Müteşebbis heyet ve genel kurulun görev ve yetkileri”ni düzenleyen 23'üncü maddesinin birinci fıkrasının (ş) bendinde; 'Arsa tahsis ve satış prensiplerinin, katılımcı...
Yeni OSB uygulama yönetmeliğinin getirdikleri
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğini (OSBUY) yaptığı değişikliklerle yeniden yürürlüğe koydu. Yeni Yönetmelik 02 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Bu Yönetmelikle, düzenleme tekniği...
OSB’LERDE EMLAK VERGİSİ UYGULAMASI -3
Önceki yazılarda, OSB'lerde yer alan OSB'ye ve katılımcılara ait bina/tesisler ile OSB tüzel kişiliğine ait OSB onaylı sınırları içerisinde bulunan arsa ve arazilerde emlak vergisi muafiyeti üzerinde durulmuştu. Bu yazıda, katılımcılara...
OSB’LERDE EMLAK VERGİSİ UYGULAMASI -2
Bir önceki yazıda, OSB onaylı sınırları içerisinde bina vergisi muafiyetinin kapsamı, başlangıcı ve bildirim gerekliği üzerinde durulmuştu. Bu defa OSB'lerde yer alan OSB'ye ait arsa ve arazilerde emlak vergisi (EV) muafiyeti, kapsamı...
OSB’LERDE EMLAK VERGİSİ UYGULAMASI-1
Yerel kamu hizmetlerinin finansmanı amacıyla belediyelerce toplanan vergilerden olan emlak vergisi 2018 yılı ilk taksiti, mayıs ayı sonuna kadar mükelleflerce ödenecektir. Emlak vergisi mükellefi, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'na (EVK)...
OSB’lerde kiralama
Organize sanayi bölgelerinde tesislerin kiraya verilmesinde önemli değişiklikler oldu. Bu değişiklik uygulamada önemli sorunlara yol açacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla OSB'lerde kiralamanın kapsamı, şartları ve alınabilecek tedbirler...