Av. Ilgın GÜLER
Av. Ilgın GÜLER
Yazarın Makaleleri
Mülkiyeti katılımcılara geçmiş fakat üzerinde üretim faaliyetinde bulunulmayan sanayi parsellerinin mülkiyetinin yeniden OSB'ye geçişi mümkün müdür?
Bazı organize sanayi bölgelerinde yer alan sanayi parsellerinin mülkiyetinin, üretime geçme koşulu gerçekleşmeden katılımcılara devredildiği ve aradan yıllar geçmesine rağmen bu alanlarda üretim faaliyetinde bulunulmadığı, bu parsellerin...
Organize Sanayi Bölgelerinde, sanayi parseli mülkiyetinin katılımcılar tarafından edinilmesi
4562 sayılı Kanunda ve OSB Uygulama Yönetmeliğinde, OSB sınırları içinde bulunan arazinin ne şekilde kullanılacağı ayrıntılarıyla belirlenmiş ve esas itibariyle sanayi alanları ve bu alanlarda yer alan yatırımların müşterek ihtiyaçlarına...
Tam Kapanma Tedbirlerinden “Sokağa Çıkma Kısıtlaması”nın, OSB’lere Yansıması
Koronavirüs (Covid-19) salgınını kontrol altında tutma amacıyla öngörülen ve 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak...
Organize sanayi bölgelerinde sanayi parsellerinin satış bedelinin belirlenmesinde üst sınır ve bu sınırın kaldırılması gerekliliği
a) Mevzuattaki durum: 4562 sayılı Kanunun "Mali Konular" başlıklı 4'üncü Bölümünde yer alan 15'inci maddesinin birinci fıkrası, "Arsa satışları müteşebbis heyetin belirleyeceği prensipler içerisinde yönetim kurulunun yetki ve...
Organize Sanayi Bölgelerinde Yapı İnşaat Ruhsatı Süreleri ve Tahsis İptaline İlişkin Süreler 
Organize Sanayi Bölgelerinde Yapı (İnşaat) Ruhsatı Süreleri ve Tahsis İptaline İlişkin Süreler  Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) tarafından verilen yapı (inşaat) ruhsatlarının süreleri ile tahsis iptaline ilişkin süreler, uygulamada...
Organize sanayi bölgelerinde bulunan sanayi parsellerinde "emsal"
"Emsal", yapının inşa edilen tüm kat alanlarının toplamının imar parseli alanına oranını ifade etmektedir. Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nin "İmar planı yapımı" başlıklı 36'ncı maddesinde 16.04.2020 ve 22.10.2020...
22.10.2020 Tarihli OSB Uygulama Yönetmeliği Değişikliği
22.10.2020 tarihli OSB Uygulama Yönetmeliği Değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme kapsamında, emsal hesabında dikkate alınan unsurlarda değişiklik yapıldı. Bu değişikliğe ilişkin aşağıdaki revizyonlar...
Organize sanayi bölgeleri ve emlak vergisinden muafiyet
Çarpık sanayileşmeyi ve çevre sorunlarını önlemek, kaynakları rasyonel kullanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak, sağlıklı, ekonomik, güvenilir nitelikte gerekli alt yapı, üstyapı,...
OSB Uygulama Yönetmeliği’nde Yapılan Değişiklikler Gereğince Müteşebbis Heyet/Genel Kurul Gündemine Alınması Önerilen Hususlar
Bilindiği üzere Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nde yapılan ve 16.04.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe giren değişiklikle, müteşebbis heyet/genel kurulun görev ve yetkilerine ilişkin olarak yeni birtakım düzenlemeler getirilmiştir....
OSB'lerde imar planı
OSB Uygulama Yönetmeliği'nde ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nda yapılan değişikliklerle; OSB'lerde imar planı iş ve işlemlerinde ve uygulamalarında radikal değişiklikler yapılmıştır. Bu yazıda; OSB Uygulama Yönetmeliği'nde...
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği değişikliğiyle getirilen yenilikler
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 16.04.2020 tarihli ve 31101 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Geçici maddeleriyle birlikte toplam 110 maddeden oluşan...
OSB sanayi parsellerinde emsal arttı
16.04.2020 tarihli ve 31101 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'le  getirilen en önemli değişiklik; sanayi parsellerindeki...
Kişisel verilerin korunması – 2
Ç) Başvuru ve şikâyet 6698 sayılı Kanun'un Dördüncü Bölümü'nde, veri ilgilisinin taleplerini veri sorumlusuna ne şekilde iletebileceği, taleplerinin karşılanmaması durumunda yapabilecekleri ve veri sorumlusunun bu talebi nasıl...
Kişisel Verilerin Korunması - 1
İstisnasız tüm gerçek ve tüzel kişileri ilgilendiren ve uygulaması 07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren 24.03.2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kanuni düzeyde kurallara bağlanan  "Kişisel Verilerin Korunması"...
OSB’ler ve katılımcılar için teşvik, muafiyet ve istisnalar
Mevzuatta; üretimin ve istihdamın artması ve sanayinin gelişmesini sağlamaya yönelik olarak çok çeşitli teşvik uygulamaları öngörülmüştür. Bunlar arasından, sadece OSB'ler ve OSB içinde yer alan işletmeler için ayrıcalık sağlayan...
Organize sanayi bölgelerinde arsa bedelinin tespiti hakkında
Organize sanayi bölgelerinde bulunan sanayi parsellerinin satış bedellerinin kim tarafından ve ne şekilde tespit edileceğine ilişkin tereddütleri gidermek için konuya açıklık getirmekte fayda görülmektedir. 1) Arsa bedelinin tespiti konusunda...
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin Geçici 6’ncı Maddesi Uygulaması: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Almamış Katılımcılar İçin Tanınan İmkan
Bilindiği üzere; 02.02.2019 tarihli ve 30674 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren OSB Uygulama Yönetmeliği ile eski Yönetmelik tümüyle yürürlükten kaldırılmıştır. Yapılan bu değişiklikle, OSB Uygulama Yönetmeliğinin...
OSB’lerde bulunan binaların mimari proje müelliflerinin hakları
Organize sanayi bölgelerinde bulunan sanayi parsellerinde yapılan binaların mimari projelerinin müellifleri ile zaman zaman sıkıntı yaşandığı; bazı mimarların, eserlerinin "sanat eseri" olduğunu ve 1 parselde yalnız 1 mimar ile çalışılabileceğini...
Osb'lerde Geri Alım Hakkı Şerhinin Kaldırılması Konusunda Yapılan Mevzuat Değişikliği
OSB mevzuatında yer alan "tapu verilmesi"ne, "geri alım hakkı şerhi"ne ve "kiralama"ya ilişkin hükümlerin birlikte uygulanması halinde yaşanan problemler; OSB Uygulama Yönetmeliğinin 105'inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde, 11.05.2018...
SANAYİ PARSELLERİNDE BİR KATILIMCI/BİR KİRACI BULUNACAĞINA İLİŞKİN KURAL VE İSTİSNALAR
4562 sayılı Kanunun 18'inci maddesinin onuncu fıkrası, "OSB'lerde yer alan sanayi parsellerindeki tesislerde bir katılımcı ya da katılımcının kiracısı üretim yapabilir. 6102 sayılı Kanunda tanımlanan hâkim ve bağlı şirketler,...
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİYLE OSB ORGANLARINA İLİŞKİN GETİRİLEN YENİLİKLER
Bilindiği üzere; Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklik yapan Yönetmelik, 11.05.2018 tarihli ve 30418 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu değişiklikle, 4562 sayılı kanunda...
OSB ORGAN ÜYELERİ İLE PERSONELİNİN SORUMLULUKLARI
Organize sanayi bölgeleri (OSB'ler) organ üyeleri ile personelinin; söz konusu görevde bulunmalarından kaynaklı olarak sahip oldukları birtakım yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerini gereği gibi ve/veya hiç yerine getirmemeleri hallerine...
4562 sayılı Kanun’un Geçici 15'inci maddesinin uygulaması
1 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe giren 18/6/2017 tarihli ve 7033 sayılı "Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik...
OSB’LERDE YAPI KULLANMA İZNİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME HAKKINDA
OSB'lerin ruhsat ve izin verme yetkisine sahip olmaları nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı yükümlülüklerini anlatan yazım, 03 Nisan 2017 tarihli Sanayi Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Bir meslektaşımın 08 Mayıs 2017 tarihli Sanayi...