Av. Ilgın GÜLER
Av. Ilgın GÜLER
Yazarın Makaleleri
Organize sanayi bölgeleri ve emlak vergisinden muafiyet
Çarpık sanayileşmeyi ve çevre sorunlarını önlemek, kaynakları rasyonel kullanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak, sağlıklı, ekonomik, güvenilir nitelikte gerekli alt yapı, üstyapı,...
OSB Uygulama Yönetmeliği’nde Yapılan Değişiklikler Gereğince Müteşebbis Heyet/Genel Kurul Gündemine Alınması Önerilen Hususlar
Bilindiği üzere Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nde yapılan ve 16.04.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe giren değişiklikle, müteşebbis heyet/genel kurulun görev ve yetkilerine ilişkin olarak yeni birtakım düzenlemeler getirilmiştir....
OSB'lerde imar planı
OSB Uygulama Yönetmeliği'nde ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nda yapılan değişikliklerle; OSB'lerde imar planı iş ve işlemlerinde ve uygulamalarında radikal değişiklikler yapılmıştır. Bu yazıda; OSB Uygulama Yönetmeliği'nde...
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği değişikliğiyle getirilen yenilikler
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 16.04.2020 tarihli ve 31101 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Geçici maddeleriyle birlikte toplam 110 maddeden oluşan...
OSB sanayi parsellerinde emsal arttı
16.04.2020 tarihli ve 31101 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'le  getirilen en önemli değişiklik; sanayi parsellerindeki...
Kişisel verilerin korunması – 2
Ç) Başvuru ve şikâyet 6698 sayılı Kanun'un Dördüncü Bölümü'nde, veri ilgilisinin taleplerini veri sorumlusuna ne şekilde iletebileceği, taleplerinin karşılanmaması durumunda yapabilecekleri ve veri sorumlusunun bu talebi nasıl...
Kişisel Verilerin Korunması - 1
İstisnasız tüm gerçek ve tüzel kişileri ilgilendiren ve uygulaması 07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren 24.03.2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kanuni düzeyde kurallara bağlanan  "Kişisel Verilerin Korunması"...
OSB’ler ve katılımcılar için teşvik, muafiyet ve istisnalar
Mevzuatta; üretimin ve istihdamın artması ve sanayinin gelişmesini sağlamaya yönelik olarak çok çeşitli teşvik uygulamaları öngörülmüştür. Bunlar arasından, sadece OSB'ler ve OSB içinde yer alan işletmeler için ayrıcalık sağlayan...
Organize sanayi bölgelerinde arsa bedelinin tespiti hakkında
Organize sanayi bölgelerinde bulunan sanayi parsellerinin satış bedellerinin kim tarafından ve ne şekilde tespit edileceğine ilişkin tereddütleri gidermek için konuya açıklık getirmekte fayda görülmektedir. 1) Arsa bedelinin tespiti konusunda...
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin Geçici 6’ncı Maddesi Uygulaması: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Almamış Katılımcılar İçin Tanınan İmkan
Bilindiği üzere; 02.02.2019 tarihli ve 30674 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren OSB Uygulama Yönetmeliği ile eski Yönetmelik tümüyle yürürlükten kaldırılmıştır. Yapılan bu değişiklikle, OSB Uygulama Yönetmeliğinin...
OSB’lerde bulunan binaların mimari proje müelliflerinin hakları
Organize sanayi bölgelerinde bulunan sanayi parsellerinde yapılan binaların mimari projelerinin müellifleri ile zaman zaman sıkıntı yaşandığı; bazı mimarların, eserlerinin "sanat eseri" olduğunu ve 1 parselde yalnız 1 mimar ile çalışılabileceğini...
Osb'lerde Geri Alım Hakkı Şerhinin Kaldırılması Konusunda Yapılan Mevzuat Değişikliği
OSB mevzuatında yer alan "tapu verilmesi"ne, "geri alım hakkı şerhi"ne ve "kiralama"ya ilişkin hükümlerin birlikte uygulanması halinde yaşanan problemler; OSB Uygulama Yönetmeliğinin 105'inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde, 11.05.2018...
SANAYİ PARSELLERİNDE BİR KATILIMCI/BİR KİRACI BULUNACAĞINA İLİŞKİN KURAL VE İSTİSNALAR
4562 sayılı Kanunun 18'inci maddesinin onuncu fıkrası, "OSB'lerde yer alan sanayi parsellerindeki tesislerde bir katılımcı ya da katılımcının kiracısı üretim yapabilir. 6102 sayılı Kanunda tanımlanan hâkim ve bağlı şirketler,...
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİYLE OSB ORGANLARINA İLİŞKİN GETİRİLEN YENİLİKLER
Bilindiği üzere; Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklik yapan Yönetmelik, 11.05.2018 tarihli ve 30418 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu değişiklikle, 4562 sayılı kanunda...
OSB ORGAN ÜYELERİ İLE PERSONELİNİN SORUMLULUKLARI
Organize sanayi bölgeleri (OSB'ler) organ üyeleri ile personelinin; söz konusu görevde bulunmalarından kaynaklı olarak sahip oldukları birtakım yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerini gereği gibi ve/veya hiç yerine getirmemeleri hallerine...
4562 sayılı Kanun’un Geçici 15'inci maddesinin uygulaması
1 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe giren 18/6/2017 tarihli ve 7033 sayılı "Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik...
OSB’LERDE YAPI KULLANMA İZNİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME HAKKINDA
OSB'lerin ruhsat ve izin verme yetkisine sahip olmaları nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı yükümlülüklerini anlatan yazım, 03 Nisan 2017 tarihli Sanayi Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Bir meslektaşımın 08 Mayıs 2017 tarihli Sanayi...
OSB’LERDE “YÖNETİM AİDATLARI VE ALTYAPI KATILIM PAYLARI”
Organize sanayi bölgelerinin (OSB'ler) alt yapı ve müşterek hizmetlerine ait masrafların; OSB içerisinde bulunan kişiler/firmalar tarafından karşılanması noktasında, kimlerin nelerden sorumlu olduğuna ilişkin olarak mevzuatta açık bir...
ÜRETİM REFORM PAKETİ KANUN TASARISI TASLAĞI'NIN, OSB'LER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ -2
4562 Sayılı Kanun Dışında Yapılması Öngörülen Değişikliklerin Organize Sanayi Bölgelerine Etkisi: "Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Hakkında Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun...
ÜRETİM REFORM PAKETİ KANUN TASARISI TASLAĞI’NIN, OSB'LER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ - 1
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ve TBMM'ye sevk edilen 'Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Hakkında Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı...
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KURULMASI
"Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri,...
OSB’LERİN RUHSAT VE İZİN VERME YETKİSİNE SAHİP OLMALARI NEDENİYLE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİ
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 11'inci maddesinde; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'na bildirim yükümlülüğü bulunan kurum ve kuruluşlar sayılmıştır. Buna göre; valilikler,...
ARSA TAHSİSİNİN İPTALİ HALİNDE KATILIMCIYA YAPILACAK ÖDEME MİKTARININ TESPİTİ
OSB'lerde bulunan alanların amacına uygun olarak kullanımının ve bu suretle OSB'lerin planlı üretim alanı oluşturma hedefine ulaşmasının sağlanması ve OSB içindeki arsaların spekülatif amaçlarla el değiştirmesinin önüne geçilmesi...
ÜRETİM REFORM PAKETİ KANUN TASARISI TASLAĞI HAKKINDA DEĞERLENDİRME
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanarak görüşe açılan 'Üretim Reform Paketi Kanun Tasarısı Taslağı” incelendiğinde; organize sanayi bölgeleri hukukuna ilişkin geniş çaplı değişiklik yapılmak istendiği görülmektedir....