Av. Erol TÜRK
Av. Erol TÜRK
Avukat
Yazarın Makaleleri
III-Markanın korunması
1-TESCİL BAŞVURUSUNUN REDDİ: Marka, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabilir. Ancak, tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış...
Markanın hukuk değeri
1-Markanın Hukuki Değeri; Tescilli bir marka, başkasına devir edilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, kullanma hakkı lisans konusu olabilir, rehin edilebilir. Rehin hakkı bakımından Medeni Kanun'un rehin hakkına ilişkin hükümleri uygulanır....
COVID-19 meslek hastalığıdır
Özet: Meslek hastalığı, 5510 sayılı yasanın14'üncü maddesinde tanımlanmıştır. Yasada meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları...
I-Marka tescili
1-Marka nedir?                             Marka, en yaygın tanımıyla bir işletmenin mal ve hizmetlerini diğer işletmelerin...
I-Marka tescili
1-Marka nedir? Marka, en yaygın tanımıyla bir işletmenin mal ve hizmetlerini diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayıran işaret ve şekiller olarak tanımlanabilir. Bu işaretler kişi isimleri, hayvan veya bitki isimleri, sözcükler, herhangi...
İş sağlığı ve güvenliği uzmanı çalıştırmak zorunlu oldu
İş sağlığı ve güvenliğini düzenleyen 6331 sayılı Yasa,  kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına...
İşçinin ücretsiz izni ve ücretli izin hakkı
1-Ücretsiz izin: Ücretsiz izin, iş sözleşmesinin işçi ile işverenin karşılıklı olarak anlaşmasıyla iş sözleşmesinin geçici olarak askıya alınmasıdır. Ancak yaşadığımız salgın döneminde birçok işveren tek taraflı olarak işçilerinin...
Kısa Çalışma Ödeneği nedir?
Dünya genelinde yaşanan Covid-19 salgını gelişmiş ekonomileri altüst ettiği gibi ülkemizde de ekonomik yıkıma sebep olmuştur. Salgın sonrası bazı işyerlerinin kapısına kilit vurulmuş, bazıları ise gerekli her türlü sağlık önlemlerini...
Borçlar Yasası’nın ertelenen hükümleri 1 Temmuz tarihinde uygulanmaya başlanacak
Özet: Borçlar Yasası'nın tacirler ile özel hukuk ve kamu tüzel kişileri ile ilgili işyeri kiraları ile ilgili hükümleri 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren sekiz yıl süreyle ertelenmişti. 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Borçlar yasasının...
Kısa çalışmada, çalışanın hakları
Ülkemizde yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle ekonomik sıkıntıya düşen işverenlerin ve işletmelerin büyük bir kısmı kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Yasaların öngördüğü koşullara uygun işverenlere kısa çalışma ödeneği verilmeye...
Kadın işçi, evlilik nedeniyle işten ayrılması halinde tazminat talep edebilir mi?
Özet: Kadın işçinin evlilik nedeniyle işten ayrılması halinde tazminat talep edebileceği yolunda 4857 sayılı iş yasasında bir düzenleme yoktur. Ancak 1475 sayılı iş yasasının bazı hükümleri halen yürürlükte olduğu için bu konuda...
Kadın işçi evlilik nedeniyle işten ayrılırsa tazminat alabilir mi?
Belli bir iş yerinde ve bir iş sözleşmesi ile işverene bağlı olarak çalışan kadın işçi evlendikten sonra çalışmak istemez ve işten ayrılmak isterse, iş sözleşmesini kendi arzu ve iradesiyle feshedebilir. Eski 1475 sayılı İş Yasası...
Kooperatif ortaklarının hak ve borçları
Kooperatif ortakları, ortaklık haklarını iki şekilde kullanabilmektedirler. Kooperatif ortakları haklarını bireysel olarak kullanabilecekleri gibi toplu olarak da kullanabilirler. 1-Kooperatif ortaklarının bireysel hakları nelerdir? * Ortaklıktan...
Ticari temsilci ve ticari vekilin hukuki işlemleri
Ticari temsilci: Ticari temsilci, işletme sahibinin, ticari işletmeyi yönetmek ve işletmeye ilişkin işlemlerde ticaret unvanı altında, ticari temsil yetkisi ile kendisini temsil etmek üzere, açıkça ya da örtülü olarak yetki verdiği kişidir....
Prim usulü çalışmada fazla çalışma ücreti
4857 sayılı iş yasasına göre, işçinin bir işyerinde bağımlı olarak iş görmeyi, işverenin de işçinin yapmayı üstlendiği işe karşılık belli bir ücret ödemeyi kabul etmesi ile işçi-işveren arasında iş sözleşmesi kurulmuş olur....
Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi
4857 sayılı iş yasasına göre iş ilişkisi belli bir süreye bağlı olarak yapılmadığı takdirde sözleşme belirsiz süreli iş sözleşmesi sayılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması...
Dava şartı olarak arabuluculuk
12 Ekim 2017 tarihinde kabul edilen 7036 sayılı İş Mahkemeleri Yasası ile bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı...
Sendikal nedenle fesihlerde temyiz yolu kapalıdır
7036 Sayılı İş Mahkemeleri Yasası'nın 8. maddesi ile 4857 Sayılı İş Yasası'nın 20. maddesi uyarınca açılan fesih bildirimine itiraz ve işe iade davalarında verilen kararlara karşı, sadece istinaf yoluna gidileceği ve istinaf...
İş yerinin devri
Mevcut bir iş yeri veya iş yerinin bir bölümü hukuki bir işlemle başka bir işverene devredildiğinde, devir tarihinde iş yerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte o iş yerini devralan yeni...
Hizmet tespiti davalarında zaman aşımı
İşverenin sorumluluğu: İşveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalının sigorta primleri ve destek primi hesabına esas tutulan kazançlar toplamı ve prim ödeme gün sayıları ile bu primleri gösteren ve örneği yönetmelikle belirlenen...
Aile konutu üzerindeki koruma malik olan eşin ölümü ile devam eder
Aile konutunun, hak sahibi eş tarafından devri ve konut üzerindeki hakların sınırlandırılması, diğer eşin açık rızasına bağlıdır. Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez,...
Yabancı para borcu
Günümüzde ticaretle uğraşanlar arasında olsun, tacir olmayan kişiler arasında olsun, yabancı ülke para birimi ile borçlanmak yaygınlaşmıştır. Yabancı para birimi üzerinden borçlananlar borçlarını vade tarihinde ödediklerinde bir sorun...
İhracat bedelleri yurda getirilmezse KDV iadesi alınabilir mi?
Özet: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin İhracat Bedelleri Hakkındaki 2018-32/48 Sayılı Tebliğ, 4 Eylül 2018 tarihinde yayınlanmıştır. Bu tebliğin amacı, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul...
GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ KURULMASI
Özet: Teknolojiyle birlikte ekonomik ve sosyal yapıda yaşanan hızlı değişim işçi işveren ilişkilerini düzenleyen iş hukuku alanında da kendini hissettirmeye başlamış ve çalışma hayatının yeni koşullara uygun olarak düzenlenmesini gerektirmiştir....