Yatırımcıların taleplerini karşılamaya hazır

Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdullah Erin, kriz döneminde bölgelerinde işsizliğin azaldığını ifade ederek, 4 OSB ve 8 sanayi sitesi ile yatırımcılarınve girişimcilerin yer taleplerini karşılamaya hazır olduklarını söyledi.

Yatırımcıların taleplerini karşılamaya hazır

Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdullah Erin, kriz döneminde bölgelerinde işsizliğin azaldığını ifade ederek, 4 OSB ve 8 sanayi sitesi ile yatırımcılarınve girişimcilerin yer taleplerini karşılamaya hazır olduklarını söyledi.

07 Ekim 2011 Cuma 14:35
Yatırımcıların taleplerini karşılamaya hazır
Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdullah Erin, Sanayi Gazetesi’nin sorularını yanıtladı. Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan Dicle Kalkınma Ajansı’nın, Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini yürüttüğünü belirten Erin, ajans olarak yaptıkları ve yapmayı planladıkları çalışmaları Sanayi Ga­zetesi aracılığıyla paylaştı. Abdullah Erin, 4 ilde kurulmuş olan Ya­tırım Destek Ofisleri ile vatandaşlara DİKA’nın sunduğu destekler dışında proje hazırlama konusunda teknik destekler verdiklerini söyledi. Bölgedeki temel sorunları analiz eden 30’un üzerinde ra­por hazırlanıp kamuoyu ile paylaştıklarını dile getiren Erin, DİKA olarak ulusal ve uluslar arası işbirliğine de büyük önem verdikle­rini belirtti.
Kalkınma ajansının hakkında kısaca bilgi verir misiniz?
Dicle Kalkınma Ajansı, Mardin (merkez), Batman, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan TRC3 İstatistiki Bölgesi’nin kalkınmasına yönelik olarak 10 Kasım 2008’de kurulmuş, tüzel kişiliği haiz ve kuruluş kanununda düzenlenmemiş bütün işlemlerinde özel hukuk hüküm­lerine tabi bir kuruluştur. Ajans, Kalkınma Bakanlığı koordinasyo­nunda faaliyetlerini yürütmektedir. İdari olarak ise dört ilin Valileri, Belediye Başkanları, İl Genel Meclis Başkanları ile Ticaret ve Sana­yi Odası başkanlarından oluşan Yönetim Kurulu’na bağlıdır. Kamu ve sivil toplum temsilcilerinden seçilmiş 100 kişi Ajans’ın danışma organı olan Kalkınma Kurulu’nu oluşturmaktadır. Ajans’ın icra or­ganı Genel Sekreterlik’tir. Genel Sekreterlik; Genel Sekreter, bağlı 5 birim ve 4 ilde bulunan Yatırım Destek Ofisleri’nden oluşmak­tadır. Ajans, bir Genel Sekreter, bir İç Denetçi, 5 Birim Başkanı, 4 Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü, 30 uzman ve 6 destek personeli olmak üzere toplam 47 personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir.
Kuruluşunuzdan bu yana ne gibi çalışmalara imza attınız?
2009 yılının sonunda 2010 yılı çalışmalarına rehberlik eden Ön Bölgesel Gelişme Planı hazırlanmış ve bu plan doğrultusunda 2010 yılı mali destek programları hazırlanarak Nisan 2010 yılında ilk mali destek programına çıkılmıştır. Başvuru süreci sonunda iki mali destek programından KOBİ mali destek programı için 269 başvuru gerçekleşmiş, 269 projeden 65 puan olan 73 tanesi başarı sıralamasına gire­rek, bu başarılı projelerden 46 tanesi bu programa ayrılmış olan 10.657.894 TL destekten yararlanmıştır. Küçük Altya­pı Mali Destek programına ise 69 proje başvurusu alınmış olup, bu projelerden 65 puan alan 22 tanesi de 7.316.735 TL’lik bütçeden yararlanmıştır. Ajansı­mız tarafından sağlanan Teknik Destek Programlarından 40, Doğrudan Faaliyet Programlarından 19 kurum yararlanmış ve yaklaşık 3500 kişi Teknik Destekler kapsamında verilen eğitimlerden fayda­lanmıştır.
2010 yılı boyunca bölgemiz illeri olan Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’ın mevcut durum tespitinden başlayarak, ulusal ve yerel tüm paydaşlarımızla bir­likte 2011-2013 yıllarının stratejilerini gösteren, mali destek programlarımızda ve diğer bütün çalışmalarımızda bizlere, bölgedeki paydaşlarımıza ve bölgemizle ilgili ulusal politikalara yön verecek do­kümanımız olan Bölgesel Gelişme Planı hazırlanmıştır. Bölgedeki temel sorunları analiz eden 30’un üzerinde rapor hazırla­nıp kamuoyu ile paylaşılmıştır. DİKA ay­rıca kuruluşundan bugüne ulusal ve ulus­lar arası işbirliğine büyük önem vermiştir. Yurtdışına düzenlenen çalışma ziyaretleri ile sınır ötesi işbirliği çalışmalarına ve tec­rübe paylaşımlarına da devam edilmektedir. 2010 yılında uygulanan Mali ve Teknik Destek Programları ile 34 Milyon TL’lik yatırıma öncülük edilmiştir. Üretim tesisleri açılmış, hali hazırda var olanla­rın kapasiteleri arttırılmış, çeşitli turizm faaliyetleri desteklenerek yenilenme ve geliştirme çalışmaları yapılmıştır. İl ve ilçelerimizde altyapı ve çevre düzenlemesi projeleri desteklenerek; bölgemizin daha yaşanılabilir, yatırım ve yatırımcının daha çok ilgisini çeken bir yapıya kavuşması sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmalar hız kesmeden, dahası gün geçtikçe artarak devam etmektedir. 4 ilde ku­rulmuş olan Yatırım Destek Ofisleri ile vatandaşlarımıza DİKA’nın sunduğu destekler dışında proje hazırlama konusunda teknik des­tekler verilmektedir. Hangi kurum, kuruluş veya işletmemiz hangi yerel, bölgesel, ulusal ve uluslar arası destek, teşvik veya krediden faydalanabiliyorsa yatırım destek ofislerinde bu doğrultuda destek verilmektedir. Ayrıca bu ofislerdeki uzmanlar illerimizi tanıtmak üzere fuarlara katılım sağlamaktadırlar.
Kurum ve kuruluşlara yönelik ne çeşit destekler veriyorsunuz?
Bölge Planı’nda belirlenen stratejiler doğrultusunda destekler verilmektedir. Bunlar mali ve teknik destekler olarak iki kısma ayrılmakta; Mali destekler Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Da­ğıtılan Destekler, Doğrudan Faaliyet Destekleri, Güdümlü Proje Destekleri, Faiz Desteği ve Faizsiz Kredi Desteği’dir. Bunlarla birlikte Teknik Destek destekleri ile kurum ve kuruluşlar destek­lenmektedir.

Son bir yıl içerisinde dağıttınız teşvik primi (Hibe) ne kadar?
2010 yılı mali destek programları kapsamında 17 milyon TL civa­rında tutar sözleşmeye bağlanmış ve ödemeler devam etmektedir. Bu programlar çerçevesinde toplamda yaklaşık 34 milyon TL’lik yatırımın hayata geçmesi planlanmaktadır. Bugün itibariyle Ajans tarafından yapılan ödemelerdeki fiili gerçekleşme 8 milyon dolay­larında olup gerçekleştirilen toplam yatırım tutarı ise yaklaşık 20 milyon TL’dir.
Bu zamana kadar kaç adet projeye destek oldunuz?
Dicle Kalkınma Ajansı’na 2010 yılında çeşitli programlar için top­lam 525 proje başvurusu yapılmış ve bu başvurulardan 108 proje desteğe hak kazanmıştır.
Yaptığınız araştırmalara göre bölgenizin öne çıkan özellikle­ri hakkında bilgi verir misiniz?
TRC3 Bölgesi; Dünya üzerindeki ilk medeniyetlerin kurulduğu Yukarı Mezopotamya'da yer alan, tarihi ve arkeolojik bakımdan barındırdığı miras sayesinde turizmin çeşitlendirilmesine uygun imkânlara (doğa, tarih, kültür, inanç) sahip olan, Türkiye’de en yüksek doğurganlık hızına, en yüksek ikinci genç nüfus oranına sahip bölge. Kriz döneminde işsizliğin azaldığı tek düzey 2 böl­gesi. 4 OSB ve 8 KSS ile yatırımcıların ve girişimcilerin yer ta­leplerine hazır, Türkiye’nin en işlek sınır kapısı Habur ile Irak’a ve modernize edilen Nusaybin sınır kapısı ile Suriye üzerinden tüm Ortadoğu pazarlarına açılan, 2002 yılında 45,5 milyon dolar olan ihracat değerini 2010 yılında 1.228,2 milyon dolara çıkara­rak ihracatını yaklaşık 26 kat arttıran bir bölge. Bölge, tarla tarımı, bağ ve bahçecilik, seracılık, organik tarım, gelişen hayvancılık faaliyetleri ile zengin tarımsal potansiyel, zengin ye­raltı kaynaklarının (fosfat, petrol, do­ğalgaz, asfaltit, bakır, bazalt, kil vb.) bulunduğu, yüksek düzeyde kamu görevlisi sirkülâsyonu yaşanan, ge­lişen sanayisi, eğitim, sağlık hizmet­leri ve altyapı imkânları ile geleceğe umutla bakmaktadır. TRC3 Bölgesi için bölgesel gelişmenin sağlanma­sı, ekonomik alanda Bölge’nin ön­celikle iş ve yatırım yapılabilir hale gelmesini sağlayacak finansman, teknik destek, altyapı, pazarlama ve işgücü gibi birden fazla sektörü ya­tay kesen alanlarda tedbirlerin alın­ması, bunun paralelinde Bölge’nin coğrafi konumuna ve içsel potan­siyeline dayalı rekabet avantajına ve istihdam yaratma kapasitesine sahip turizm, inşaat, yenilenebilir enerji, tarım, madencilik gibi sek­törlerin geliştirilmesine ve sanayi üretiminin ihracata dayalı, istih­dam yoğun, katma değeri yüksek ürünler ve yan sanayi ürünleriyle çeşitlendirilmesine yönelik özel stratejiler uygulanarak bu sektör­lerin rekabet gücünün ve yarattığı istihdamın artırılması üzerine kuruludur. Ekonomik alandaki tüm bu gelişmelerin ise beşeri gelişme ve sosyal içermenin sağlanma­sı; kentsel çevrenin iyileştirilmesi ve sürdürülebilir şehirleşmenin sağlanması; kurumsal kapasite ve yönetişimin geliştirilmesi ala­nındaki ilerlemelerle desteklenerek sosyal kalkınmanın ve sürdü­rülebilirliğin sağlanması gerekmektedir.
Kalkınma Ajansı olarak bölgenizdeki OSB’lere yönelik ne gibi çalışmalarınız oldu. Bu çalışmalarınız hakkında bilgi ve­rir misiniz?
Mardin’de mevcut OSB’nin % 99 doluluk oranına ulaşmış ve bekleyen birçok yatırım talebi olması nedeniyle 412 dönümlük bir genişleme planlanmıştır. Fakat bu genişlemenin de talebe ancak kısa bir süre için cevap verebileceği düşünülerek yeni bir OSB kurulmasına karar verilmiştir. DİKA, kurulması planlanan bu OSB için arazi taraması yaparak uygun alan tespiti çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Bu çalışmalar kapsamında Mardin ve ilçelerin­de Tapu ve Kadastro Müdürlükleri ve Milli Emlâk Müdürlükleri ile görüşmeler yapılmıştır. Şartlara uygun iki arazi tespit edilerek Mardin Valiliği’ne bir rapor olarak sunulmuştur. Valilik tarafından seçilen arazide OSB kurulması için OSB Bilgilendirme Raporu hazırlanarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili mü­dürlüğüne başvuruda bulunulmuştur. Bakanlık ile irtibat sürdürü­lerek başvurunun hangi aşamada olduğu da Ajans tarafından takip edilmektedir. Batman OSB’nin genişletilmesi amacı ile arazi ilave edilmesi hususunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yap­mış oldukları başvurunun Ajans Yönetim Kurulu Üyesi ve Batman Valisi Sayın Ahmet Turhan’ın yönetiminde Ofisimiz tarafından takip edilerek işlemlerin hızlandırılması çalışmaları yürütülmüş­tür. Mevcut OSB arazisine 49 hektar yeni arazi ilave edilmesi için 2011 Eylül Ayı içerisinde Yer Seçim Raporu sonucu beklenmek­tedir. İşlemlerin tamamlanması ile birlikte kısa vadede ihtiyaç du­yulan yatırım arazisi sorununun giderilmesi sağlanacaktır. Orta ve uzun vadede yatırım arazisi sorununun çözülmesi amacı Batman Yatırım Destek Ofisimiz 2.OSB Yer Seçim Raporu hazırlıkları 2011 Aralık ayında tamamlanmak üzere başlamış bulunmaktadır. DİKA tarafından yürütülen mali destek programları aracılığıyla da OSB’lerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik alt yapı faali­yetlerine destek sağlanmaktadır. Kentsel yaşanabilirlik ve sanayi altyapısının iyileştirilmesine yönelik olarak yürütülen ve toplam bütçesi 8.000.000-TL olan “2010 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Pro­jeleri Mali Destek Programı” kapsamında Mardin OSB, “Mardin OSB Enerji Nakil Hattı” ve “Mardin OSB İçme Suyu Şebeke Sis­teminin Yenilenmesi” başlıklı iki proje sunmuştur. Sunulan her iki başvuru da destek almaya hak kazanmış olup, mevcut durumda her iki proje de büyük ölçüde tamamlanmış bulunmaktadır. 2011 Yılı Mali Destek Programları kapsamında ise, müşterek sanayi ve ticaret alanları ile ihtisas bölgelerinin fiziki ve teknik altyapılarının geliştirilmesine yönelik olarak “Müşterek Sanayi ve Ticaret Alan­larının İyileştirilmesi” başlıklı bir mali destek programına çıkıl­mıştır. Organize Sanayi Bölgeleri’nin doğrudan uygun başvuru sa­hibi olduğu ve toplam 3.000.000-TL bütçeye sahip olan program kapsamında proje başvuruları devam etmektedir.
Yaptığınız araştırmalar doğrultusunda bölgede yeni bir ih­tisas ya da karma OSB kurma ihtiyacı var mı? Varsa OSB kurulmasına yönelik çalışmalar başladı mı?
DİKA tarafından şu ana kadar yapılmış çalışmalar; Mardin ve Batman illerinde mevcut OSB’lerde parsel yetersizliği yaşandı­ğı, bu illerde yeni karma OSB’lere ihtiyaç duyulduğunu göster­mektedir. Ayrıca, Siirt OSB altyapı sorunları nedeniyle yatırımcı çekememektedir. Bu sorunların giderilmesi durumunda yeni bir karma OSB’ye ihtiyaç duyulmayacaktır. Şırnak OSB ise ula­şımı zor ve ticaret yollarına uzak engebeli bir arazide kurulmuş olduğu için boş kalmıştır. Hâlihazırda bu eksikliği kapatabilmek için Cizre’de yeni bir OSB’nin yapımı devam etmektedir. Cizre OSB’nin tamamlanmasıyla Cizre, İdil, Silopi ve Şırnak yatırımcı­ları bu karma OSB’den faydalanabilecektir. İhtisas OSB konusun­da ise Bölge’nin en önemli ihtiyacı Organize Hayvancılık Bölgesi kurulmasıdır. Özellikle Siirt ve Şırnak illeri açısından bu büyük önem arz etmektedir. Bölge’de geçmiş yıllarda yaşanan zorunlu göçlerden dolayı temel geçim kaynağı hayvancılık olan birçok köy boşaltılmış, buradan şehre göç eden insanlar hayvancılık fa­aliyetlerini şehirde yapmak zorunda kalmışlardır. Meraların gü­venlik sorunları nedeniyle halka kapatılması sonucu da Bölge’nin hayvancılık potansiyeli giderek değerlendirilemez hale gelmiştir. Hayvancılık faaliyetlerinin OSB’de yapılması, şehirlerde dağınık halde yapılan faaliyetin bir sahada yapılarak Bölge’nin hayvancı­lık alanında yeniden iyi duruma gelmesini sağlayacaktır.
2011 yılı içerisinde yapmayı düşündüğünüz çalışmalar hak­kında bilgi verir misiniz?
Bölge’de imalat sanayinin mevcut durumu hakkında güncel bilgi eksikliği bu konuda gerçekçi yorum ve tespitlerin yapılmasını en­gellemektedir. Bu soruna yönelik olarak Bölge’de Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri ve Ticaret ve sanayi Odaları işbirli­ğinde bir “sanayi envanteri” çalışması yapılması planlanmaktadır. Aynı zamanda Bölge’nin güncel sosyal profilinin ortaya konması­nı sağlamayı amaçlayan “sosyal haritalama” çalışmasının da yine bu yıl içerisinde yapılması planlanmaktadır. Ajans tarafından Kal­kınma Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan TRC3 2011 - 2013 Bölge Planı doğrultusunda Bölge’de gerçekleşen sektörel, kurum­sal ve sosyal gelişmeler takip edilecek ve yorumlanacaktır. 2012 yılında uygulanması planlanan Güdümlü Proje Desteği, Ajans öncülüğünde Bölge’deki paydaşlarla birlikte Bölge’de sektörel ihtisaslaşmayı geliştirebilecek kilit bir yatırımın gerçekleşmesini mümkün kılacaktır. Bu destek kapsamında uygun yatırım alanla­rının araştırılması çalışmalarına başlanmıştır. 2010 yılı içerisinde 2011 - 2013 yıllarını kapsayan TRC3 Bölge Planı’nı hazırlayan Ajans, 2011 yılı içerisinde kurumsallaşma çalışmalarına hız ver­miştir. Ajans, bu yıl içerisinde hazırlayacağı 5 yıllık stratejik eylem planı ile kurumsal hedef, misyon ve vizyonuna uygun olarak ger­çekleştireceği eylemleri tanımlayacaktır.
Son Güncelleme: 19.06.2013 16:39
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.