Temel değerimiz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdülmecit Karataş, 2014-2023 İstanbul Bölge Planı’nda temel değerlerin belirlendiğini söyledi. Değerler arasında verimlilik, yenilikçilik, sürdürülebilirlik, bilimsellik, çevreye ve kültürel değerlere duyarlılık ve katılımcılık da yer alıyor.

Temel değerimiz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdülmecit Karataş, 2014-2023 İstanbul Bölge Planı’nda temel değerlerin belirlendiğini söyledi. Değerler arasında verimlilik, yenilikçilik, sürdürülebilirlik, bilimsellik, çevreye ve kültürel değerlere duyarlılık ve katılımcılık da yer alıyor.

12 Kasım 2013 Salı 12:38
Temel değerimiz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK


     Kalkınma ajansları kuruldukları günden bu yana çalışmaları belli program ve işleyişle sürdürüyor. İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdülmecit Karataş ile İSTKA temelinde ajanslara yapılacak başvurularda izlenmesi gereken yol ve yöntemler ile İSTKA’nın planları üzerine konuştuk. Karataş, 2014-2023 İstanbul Bölge Planı’nda temel değerlerin arasında verimlilik, yenilikçilik, sürdürülebilirlik, bilimsellik, çevreye ve kültürel değerlere duyarlılık ve katılımcılığın da yer aldığını belirtti. Karataş sorularımıza şu yanıtları verdi:

Firmaların kalkınma ajanslarından destek alabilmek için izlemesi gereken yol ve yöntemler nelerdir?
-          Ajansımız, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’ne uygun olarak proje ve faaliyetleri desteklemektedir. Mali Destek Programları, İstanbul Bölge Planı’nın stratejilerini hataya geçirmek amacıyla tasarlanmaktadır. Her bir mali destek programı için ayrı ayrı belirlenen “başvuru sahibi ve ortaklarının uygunluğu”, “projelerin ve faaliyetlerin uygunluğu” ve “maliyetlerin uygunluğu” aranan temel başvuru kriterlerdir. Projenin ilgili programın amaç ve öncelikleri ile ilişkili olması, talep edilen destek tutarı ve oranı ile proje süresinin belirlenen limitler dahilinde olması, projenin İstanbul il sınırları içinde gerçekleştirilecek olması uyulması gereken diğer kriterler arasındadır. Başvuru için hazırlanması gereken başvuru formu, bütçe, mantıksal çerçeve, projede yer alan kilit personelin özgeçmişleri internet sitemiz üzerinden Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) aracılığıyla elektronik ortamda doldurulup tarafımıza gönderilmektedir. Başvuru yapılabilir mali destek programlarına ilişkin duyurular, başvuru rehberleri ve KAYS kullanım kılavuzu internet sitemizden yayınlanmaktadır. 

Ülkemizin 2023 yılı hedeflerine ulaşmasında kalkınma ajanslarının çok büyük önemi var. Siz kuruluşundan bu yana gerek ülkemiz gerekse sorumlu olduğunuz İstanbul’da ajans kültürünün yerleştiğini düşünüyor musunuz?
-          İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), 2009 yılının ikinci yarısından bu yana İstanbul Bölgesi’nin bölgesel gelişimini hızlandırmak ve kalkınmada sürdürebilirliği sağlamak üzere aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Küresel kent İstanbul için çalışan, insan odaklı ve çevreye duyarlı, etkili ve yön veren bir çözüm merkezi olma vizyonuna sahip olan İSTKA; katılımcılığı benimseyerek ortak aklı temsil etmek; işbirliği ağlarının merkezinde yer alarak kaynakları İstanbul için ortak değere dönüştürmek misyonu ile hareket etmektedir. İSTKA tarafından hazırlanan 2010-2013 İstanbul Bölge Planı’nın, 2010 yılında Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanmasından itibaren, ajans faaliyetlerini planda ortaya konan öncelikli amaç ve hedefler doğrultusunda yürütmüştür. Bu dönemde, bölge planının hayata geçirilmesine yönelik mali destek programlarının tasarımı ve yönetimi; bölgesel araştırma, analiz ve raporların hazırlanması; tanıtım ve yatırım destek faaliyetleri, işbirliği ve ortaklık faaliyetleri gibi birçok çalışma gerçekleştirilmiştir. Yerelde yapılan analizler ve geliştirilen stratejiler ulusal kalkınma planına, diğer ulusal strateji belgelerine ve uygulamalara referans olmuştur. Ajansın İstanbul’daki kısa geçmişi de göz önünde bulundurulduğunda ajans faaliyetlerinin çarpan etkisi yaratma potansiyeli artmakta ve ajans kültürünün yerleşmesi için çalışmalar büyük bir hızla devam etmektedir.  Bu bağlamda, ajans tarafından 2014-2023 İstanbul Bölge Planı hazırlanmış olup önümüzdeki dönemde planda ortaya konan hedefler doğrultusunda ve verimlilik, yenilikçilik, sürdürülebilirlik, bilimsellik, çevreye ve kültürel değerlere duyarlılık ve katılımcılık gibi temel değer ve çalışma ilkeleri benimsenerek ajans faaliyetleri yürütülmeye devam edecektir.

Kalkınma ajanslarının yönetim modellerini ve çalışma biçimlerini aktarır mısınız? Herhangi bir programın hayata geçmesi esnasında yönetim kurulunda oy çokluğu yeterli oluyor mu, oy birliği gerekli mi?
-          Kalkınma ajansları; bölgelerimizin potansiyellerini harekete geçirmek ve tüm bölgelerin ulusal ekonomiye katkısını en yüksek düzeye çıkarmak, geri kalmış bölgelerimizin kendi içinde ve diğer bölgelerle gelişmişlik farklarını azaltarak ülke ortalamasına yaklaştırmak ve gelişmiş bölgelerimizin küresel ölçekte rekabet gücünü artırmak amacıyla çalışmaktadır. Ajansların ulusal düzeyde koordinasyonundan Kalkınma Bakanlığı sorumludur. Ajansın teşkilât yapısı kalkınma kurulu, yönetim kurulu, genel sekreterlik ve yatırım destek ofislerinden oluşmaktadır.

Bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak; bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek ve ajansı yönlendirmek üzere kalkınma kurulu oluşturulur. Kalkınma kurulu, illerin dengeli şekilde temsilini sağlayacak yapıda, en fazla yüz üyeden oluşur.

Yönetim kurulu, ajansın karar organıdır. Ajansı, yönetim kurulu başkanı temsil eder. Yönetim kurulu, tek ilden oluşan bölgelerde vali, büyükşehir belediye başkanı, il genel meclisi başkanı,  sanayi odası başkanı, ticaret odası başkanı ile kalkınma kurulu tarafından özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşlarından seçilecek üç temsilciden; birden fazla ilden oluşan bölgelerde il valileri, büyükşehir belediye başkanları veya büyükşehir olmayan illerde il merkez belediye başkanları, il genel meclisi başkanları ve her ilden birer kişi olmak kaydıyla ticaret ve sanayi odası başkanlarından oluşur. Ancak, birden fazla ilden oluşan bölgelerdeki illerde; ticaret ve sanayi odalarının ayrı ayrı kurulmuş bulunması halinde, yönetim kurulunda yer alacak temsilci Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim kurulunun başkanı validir. Yönetim kurulu, başkanın daveti üzerine üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile her ay en az bir defa toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır. Eşitlik durumunda, başkanın oyu yönünde karar alınır. Ajans genel sekreteri, oy hakkı olmamak kaydı ile yönetim kurulu toplantılarına katılır.


Kalkınma kurulunun görev ve yetkileri
             a) Tek ilden oluşan bölgelerde yönetim kurulunda yer alacak özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşları temsilcilerini ve iki katı yedeklerini sırasıyla seçmek.
             b) Ajansın yıllık faaliyet ve iç denetim raporlarını görüşmek, değerlendirmek ve yönetim kuruluna önerilerde bulunmak.
             c) Bölgenin sorunlarına ve çözüm önerilerine, tanıtımına, potansiyeline ve önceliklerine yönelik olarak yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak.
             d) Toplantı sonuçlarını Kalkınma Bakanlığı’na raporlamak ve toplantıya ilişkin bir sonuç bildirisi yayımlamak.


Yönetim kurulunun görev ve yetkileri
             a) Yıllık çalışma programını kabul etmek ve Kalkınma Bakanlığının onayına sunmak.
             b) Yıl içinde ihtiyaçlara göre bütçeyi revize etmek.
             c) Yıllık malî raporu ve kesinleşen bütçe sonuçlarını onaylamak.
             d) Taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımına karar vermek.
             e) Altı aylık ara rapor ile yıllık faaliyet raporunu Kalkınma Bakanlığına göndermek.
             f) Ajans bütçesini onaylamak Kalkınma Bakanlığına göndermek.
             g) Genel sekreterlik tarafından sunulan program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin teklifler ile kişi ve kuruluşlara yapılacak yardımları onaylamak.
             h) Ajansa yapılacak bağış ve hibeleri kabul etmek.
             i) Personelin işe alınması ve işine son verilmesine karar vermek.
             j) Genel sekreterce belirlenen çalışma birimlerini ve bunlar arasındaki işbölümünü onaylamak.
             k) Genel sekreteri belirlemek ve Kalkınma Bakanlığı’nın onayına sunmak.
             l) Taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımı konularında genel sekreterin yetkili olacağı sınırları tespit etmek.

Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde yukarıda sayılan yetkilerinden bir kısmını, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla genel sekretere devredebilir.


Genel sekreterin görev ve yetkileri
Genel sekreterlik Ajansın icra organıdır. Genel sekreterliğin ve yatırım destek ofislerinin en üst amiri genel sekreterdir. Genel sekreter yönetim kuruluna karşı sorumludur.
Yatırım destek ofisleri de görevleri ile ilgili olarak genel sekreterliğe karşı sorumludur. Yatırım destek ofislerinde yatırımcılara sunulan hizmetler tamamen ücretsizdir.

             a) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
             b) Yıllık çalışma programı ile bütçeyi hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak.
             c) Ajans gelirlerini toplamak, 4 üncü maddeye göre belirlenecek usûl ve esaslar ile bütçe ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak harcamaları yapmak.
             d) Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek sınırlar içerisinde, taşıt dışındaki taşınır malların alımına, satımına, kiralanmasına ve hizmet alımına karar vermek.
             e) Bölgedeki kişi, kurum ve kuruluşların proje üretme ve uygulama kapasitesini geliştirici faaliyetlerde bulunmak.
             f) Özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin proje ve faaliyet tekliflerini değerlendirerek malî destek sağlamak üzere yönetim kuruluna öneri götürmek.
             g) Desteklenen proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve raporlamak.
             h) Bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve dışındaki ajans ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek.
             i) Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak.
             j) Personelin performans ölçütlerini belirlemek ve performansını değerlendirmek.
             k) Personelin işe alınması ve işine son verilmesini yönetim kuruluna teklif etmek.
             l) Ajans genel sekreterliğini temsilen, bölgesel gelişme ile ilgili ulusal ve uluslararası toplantılara katılmak ve yurt dışı temaslarda bulunmak.
             m) Ajansın sekretarya işlerini ve görev alanına giren diğer hizmetleri yürütmek.
             n) Yönetim kurulunun devrettiği yetkileri kullanmak.

 

 

Son Güncelleme: 12.11.2013 12:47
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.