Rekabet gücü yüksek bölgeyiz

Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Aydıner, Güney Ege’nin barındırdığı birçok potansiyelle ve güzellikle Türkiye’de ve hatta dünyada avantajlı ve rekabet gücü yüksek bir bölge olduğunu söyledi.

Rekabet gücü yüksek bölgeyiz

Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Aydıner, Güney Ege’nin barındırdığı birçok potansiyelle ve güzellikle Türkiye’de ve hatta dünyada avantajlı ve rekabet gücü yüksek bir bölge olduğunu söyledi.

13 Ekim 2011 Perşembe 15:24
Rekabet gücü yüksek bölgeyiz
Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Genel Sekreteri Mehmet Aydıner, Sanayi Gazetesi’nin sorularını yanıtladı. Aydın, Denizli ve Muğla illerini kapsayan Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın sürekli ve dengeli kalkınmanın gerçekleştirilmesini amaçladıklarını belirten Aydıner, ajans olarak yaptıkları ve yapmayı planladıkları çalışmaları Sanayi Gazetesi aracılığıyla paylaştı. Bölgedeki il ve ilçe merkezlerinde binlerce kişinin katıldığı bilgilendirme toplantıları ile Aydın, Denizli ve Muğla ile birlikte 46 ilçede 1500 kişiye proje yazma eğitimleri verdiklerini dile getiren Aydıner, bu süreçte 720 proje teslim aldıklarını söyledi.
 
Kalkınma Ajansınız hakkında kısaca bilgi verir misiniz?
 
Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2009 yılında kurulmuş olup 31 Aralık 2009 tarihinde Genel Sekreter ataması yapılarak kurumsal yapısını oluşturmuştur. Bu süreçte açılan sınavlarda başarılı olan adaylar arasından 28 uzman personel göreve başlamıştır. Aydın ve Muğla illerinde teşkilatlanma çalışmalarına hız verilerek Yatırım Destek Ofisleri hayata geçirilmiş ve bu ofislerde ikişer uzman personel görevlendirilmiştir. Üçüncü yatırım destek ofisi olan Denizli Yatırım Destek Ofisi ise Denizli’de Ajansın merkez binasında faaliyet göstermektedir. Ajansımızın teşkilatı, Yönetim Kurulu, Kalkınma Kurulu ve Genel Sekreterlikten oluşmaktadır. Yönetim Kurulu, ajansın karar organıdır ve Aydın, Denizli ve Muğla illerinin Valileri, Merkez Belediye Başkanları, İl Genel Meclisi Başkanları ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarının oluşturduğu 12 kişilik bir kuruldur. Yönetim Kurulumuzun Başkanı Aydın Valisi Sayın Kerem Al’dır. Ajansın danışma organı olan Kalkınma Kurulu, 34’ü Aydın’ı, 34’ü Denizli’yi ve 32’si Muğla’yı temsil eden 100 kişiden oluşan bir kuruldur. Ajans olarak amacımız; Aydın, Denizli ve Muğla illerinden oluşan bölgemiz kaynaklarının etkin kullanılması, yerel potansiyelin harekete geçirilmesi, ulusal ve uluslararası alanda bölgenin rekabet düzeyinin en üst seviyeye çıkarılması, istihdam olanaklarının ve yeni sektörlerin desteklenmesi amacıyla şeffaflık, katılımcılık ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde tüm paydaşlarımızla birlikte sürekli ve dengeli kalkınmanın gerçekleştirilmesini, kentsel ve çevresel sorunların üstesinden gelinerek bölge halkının yaşam standardının yükseltilmesini sağlamaktır.
 
Kuruluşunuzdan bu yana ne gibi çalışmalara imza attınız?
 
Haziran 2010 tarihinde faaliyetlerine başlayan Ajans 2010-2013 yıllarını kapsayan 4 yıllık Bölge Kalkınma Planı hazırlayarak Devlet Planlama Teşkilatı’nın (DPT) onayına sundu. DPT’nin onayından sonra Yönetim Kurulu kararıyla bölgedeki ekonomik ve sosyal faaliyetlere destek olmak amacıyla İktisadi Kalkınma Mali Destek programının uygulanmasına karar verildi. 3 Aralık 2010 tarihinde bölgedeki tüm paydaşları kapsayacak şekilde 3 alt programa ayrılan İktisadi Kalkınma Mali Destek programı ilan edildi. Bu program dâhilinde GEKA, bölgedeki il ve ilçe merkezlerinde binlerce kişinin katıldığı bilgilendirme toplantıları ile Aydın, Denizli ve Muğla ile birlikte 46 ilçede 1500 kişiye proje yazma eğitimleri vermiştir. Bu süreçte birbirinden değerli 720 proje teslim alınmış, ilk teklif çağrısı içerisinde teslim alınan proje sayısında tüm Türkiye çapında bir rekora imza atılmıştır. Ajansımıza sunulan projeler Ön İnceleme, Bağımsız Değerlendiriciler ve Değerlendirme Komitesi tarafından yapılan değerlendirme ile Yönetim Kurulu onayı süreçlerinden geçmiş, bu süreçte çok yönlü ve titiz bir değerlendirmeye tabii tutulmuştur. Değerlendirme sürecinde Ajansımız tarafından yaklaşık 22.000 evrak incelenmiş ve süreç mümkün olan en kısa zamanda tamamlanmıştır. Değerlendirme sürecinin tamamlanması ile birlikte destek almaya hak kazanan projeler 5 Temmuz itibariyle açıklanmış buna istinaden 108 projenin asil listede, 136 projenin yedek listede olmasına karar verilmiştir. Destek miktarı 16 milyon TL olup en yüksek 600 bin TL en az 40 bin TL olmak üzere ortalama 162 bin TL’lik hibe desteği sağlanmıştır.
 
Kurum ve kuruluşlara yönelik ne çeşit destekler veriyorsunuz?
 
MALİ DESTEKLER
 
Faiz Desteği:Kar amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin başvuru rehberinde belirtilen nitelikteki projeleri için ilgili aracı kuruluşlardan alacakları krediler karşılığında ödeyecekleri faiz giderlerinin ajans tarafından karşılanmasını sağlayan karşılıksız yardımdır.
Faizsiz Kredi Desteği: Ajans tarafından kar amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin başvuru rehberinde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlar eliyle kredi verilmesini ve bu mali desteğin ajansa faiz ödenmeksizin taksitler halinde geri ödenmesini öngören karşılıksız yardımdır.
Doğrudan Finansman Desteği:Doğrudan finansman desteği, Ajansın esas itibarıyla proje teklif çağrısı yöntemiyle kullandırdığı desteklerden oluşur. Ancak Ajans istisnai olarak, proje teklif çağrısı yapmaksızın ve proje hazırlığı konusundaki yükümlülüklerden bazılarını hafifletmek veya proje hazırlık sürecini doğrudan yönetmek suretiyle, doğrudan faaliyet desteği ve güdümlü proje desteği şeklinde de doğrudan destek sağlayabilir.
Proje Teklif Çağrısı Yöntemi:Ajans, belirli dönemler itibarıyla planlanan destek programları kapsamında, proje teklif çağrısı yöntemiyle proje karşılığı mali destek sağlayabilmektedir. Proje teklif çağrısı, belirli bir destek programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesidir.
Doğrudan Faaliyet Desteği:Doğrudan finansman desteği, esas itibarıyla Ajansın proje teklif çağrısı yöntemiyle kullandırdığı desteklerden oluşmaktadır. Ancak Ajans istisnai olarak, Proje teklif çağrısı yapmaksızın ve proje hazırlığı konusundaki yükümlülüklerden bazılarını hafifletmek ve, proje destek sürecini hızlandırmak amacıyla, doğrudan faaliyet desteği (DFD) şeklinde de destek sağlayabilmektedir. DFD istisnai bir destek olup, bu destek türünde proje teklif çağrısı usulü uygulanmamaktadır. Söz konusu destekten sadece;
· Yerel yönetimler,
· Üniversiteler,
· Diğer kamu kurum ve kuruluşları,
· Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
· Sivil toplum kuruluşları,
· Birlikler ve kooperatifler yararlanabilmektedir
Güdümlü Proje Desteği:Söz konusu desteğin amacı, bölgesel gelişmenin hızlandırılması, bölgenin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi ve bölgedeki iş ortamının iyileştirilmesi açısından önem taşıyan projelerin, Ajansın öncülüğünde ve koordinasyonunda gerçekleştirilmesidir.
Ajans, çalışma programında açıkça belirtmek kaydıyla, bölge planlarında ya da saha çalışmaları sonucunda belirlenen alanlar için bölgedeki girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesini geliştirecek nitelikteki iş geliştirme merkezleri, teknoparklar, teknoloji geliştirme merkezleri ve işletmelerin ortak kullanımına açık fuar, ticaret merkezi, sergi salonu, laboratuar ve atölye gibi büyük bütçeli altyapı ve/veya işletme desteklerini içeren projelere, proje teklif çağrısı yöntemi uygulamadan doğrudan mali ve teknik destek sağlayabilmektedir. Güdümlü proje desteklerinde, projelerin paydaşlar tarafından sahiplenilmesi ve uygulama sürecinde etkinliğin artırılması amacıyla, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği teşvik edilmektedir. Güdümlü proje desteklerinde sadece; yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri, üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri ve küçük sanayi siteleri, sivil toplum kuruluşları, proje uygulayıcısı olabilmektedirler.
 
TEKNİK DESTEKLER
 
Bölgedeki yerel aktörlerin kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamak amacıyla teknik destek verilir. Teknik Desteğe Kimler Başvurabilir? Ajans tarafından sağlanacak teknik desteklerden sadece; yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri, üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları yararlanabilir.
 
Yaptığınız araştırmalara göre bölgenizin öne çıkan özellikleri hakkında bilgi verir misiniz?
 
Güney Ege Bölgesi’nin batı sınırını Ege Denizi kıyıları çizerken, güney sınırını ise Ege Denizi ile Akdeniz çizmektedir. Bölgenin Ege ve Akdeniz kıyılarını oluşturan Muğla ve Aydın illerinin kıyı şeridi toplamda bin 250 kilometre’yi geçmektedir. Bu uzunluk birçok ülkenin toplam kıyı uzunluklarından daha fazladır, bu da bölgemize küçük ve büyük ölçekte birçok liman ve marina kazandırmıştır. Bölgemiz Türkiye’nin güneyinden dünyaya açılan bir pencere konumunda olduğu gibi Akdeniz Bölgesi’nden Ege Bölgesi’ne de bir köprü görevi görmektedir. Sahip olduğu bu stratejik konum Güney Ege’nin en önemli özelliklerinden birisidir. Bölgemiz Antik Döneme kadar dayanan tarihi geçmişi, eşsiz doğal güzellikleri, uzun kıyı şeridi, çok sayıda mavi bayraklı sahili ile Türkiye ve dünya çapında büyük bir turizm potansiyeline sahiptir. Sadece deniz-kum-güneş turizmi yönünden değil jeotermal kaynaklar ile sağlık turizmi, coğrafi özellikleri sayesinde alternatif spor turizmi, tarihi ile kültür turizmi, tarımı ile agro turizm ve Fethiye’de bulunan Erendağı ile kış turizmi gibi geniş bir yelpazede turizm çeşitliliğine sahiptir. Güney Ege Bölgesi, turizm sektörünün sadece belli bir dönem değil dört mevsim hareketli olduğu, her yıl milyonlarca turist ağırlayan ve her sene bu sayıyı artıran bir bölgedir. Turizm Sektörü, bölgemizde özellikle hizmetler sektörünün gelişmesini sağlamış buna bağlı olarak da geniş bir istihdam alanı sağlamıştır. Turizm dışında bölgemizin en önemli özelliklerinden birisi ise sahip olduğu verimli ovalar ve biyolojik çeşitlilik ile tarımsal üretimin yoğun olmasıdır. Bölgemizde tarımsal üretim bol çeşitliliğe sahip ve verimlidir. Birçok tarımsal ürün yurtiçi ve yurtdışı pazarlara sunulmakta ve bölgenin rekabet gücüne katkıda bulunmaktadır. Bu eşsiz tarımsal çeşitliliği ve verimi, katma değer sağlayarak dünya pazarına sunmak ajansımızın öncelikleri arasındadır. Böylece bölge ve ülke ekonomisine büyük bir katkı sağlanacağı ve rekabet gücümüzün artacağı aşikârdır. Bunların dışında bölgemiz illeri arasında geçmişte Türkiye ekonomisinin lokomotifi olmuş ve Anadolu Kaplanları arasında anılmış bir sanayi gücü bulunmaktadır. Bölgemizde hazır giyim ve tekstil sanayi, makine aksamları sanayi, bakır sanayi, maden sanayi gibi birçok sanayi dalı bölgemize ve ülkemize büyük katkı sağlamıştır. Sanayi özellikle sahip olduğu yüksek ihracat hacmi ve sağladığı yüksek katma değer sayesinde bölgemizin gelişmesinde en önemli rollerden birisine sahiptir. Son olarak Güney Ege’nin çalışkan, kendini geliştirmeye açık ve girişimci ruha sahip halkı bölgenin kalkınması ve gelişmesi için en önemli avantajdır. Bu özelliğini de Ajansımızın çıktığı ilk Malî Destek Programına yapılan toplam 720 proje başvurusuyla kanıtlamıştır. Güney Ege barındırdığı birçok potansiyelle ve güzellikle Türkiye’de ve hatta dünyada avantajlı ve rekabet gücü yüksek bir bölgedir. Bu özellikleri ile bölgemizin daha ileriye gideceğine, daha fazla katma değer yaratacağına, istihdam olanaklarının artacağına, bölge ve ülke refahına daha fazla katkıda bulunacağına hiç şüphe yoktur. Ajans olarak “Doğal, tarihî ve kültürel varlığını girişimci bir ruh ve yenilikçilikle bütünleştirmiş; özgün tarımsal üretimi, katma değeri yüksek sanayi ürünleri ve dört mevsime yayılan turizmi ile dünyada marka olmuş bir bölge vizyonuna ulaşılması için çalışacağız.
 
Kalkınma ajansı olarak bölgenizdeki OSB’lere yönelik ne gibi çalışmalarınız oldu. Bu çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz?
 
Ajansımız 2010 yılının Haziran ayında aktif hale geçmiştir ve kurumsal çalışmalarını henüz tamamlamaktadır. Bu bir yılı aşkın süre içinde zorlu kurumsal kimlik çalışmalarını tamamlarken 2010-2013 Bölge Planı hazırlanmış ve çok yoğun bir malî destek programı dönemi geçirilmiştir. Bu dönemde özellikle Bölge Planı çalışmaları sırasında bölgenin mevcut durum analizi çalışması sırasında bölgemizdeki OSB’lerin birçok konuda desteğe ihtiyacı olduğu ajansımız tarafından tespit edilmiştir. Bu doğrultuda Yatırım Destek Ofislerimiz ile Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimimizin ortak yürüttüğü bölge OSB’lerini konu alan bir çalışma sürdürülmektedir. Bu çalışmada her bir OSB yerinde ziyarete edilmekte, bölgemizdeki OSB’lerin mevcut durumları, kapasiteleri, mevkiileri, ihtiyaçları yerinde tespit edilmektedir. Derinlemesine inceleme ve analiz gerektiren bu konuda çalışmalarımız devam etmektedir. Çalışmanın sonucu bir rapor olarak sunulacaktır.
 
Yaptığınız araştırmalar doğrultusunda bölgede yeni bir ihtisas ya da karma OSB kurma ihtiyacı var mı? Varsa OSB kurulmasına yönelik çalışmalar başladı mı?
 
Bölgemizde şu an aktif olan veya henüz kurulma aşamasını tamamlayamamış olan toplamda 14 OSB bulunmaktadır. Bunların 7’si Aydın’da, 6’sı Denizli’de ve 1’i ise Muğla’da yer almaktadır. Aydın’da Aydın OSB, Astim OSB ve Ortaklar OSB işletme aşamasında iken Söke OSB, Nazilli OSB ve Çine OSB’nin altyapı çalışmaları devam etmektedir. Buharkent OSB içinse yer seçimi süreci devam etmektedir. Denizli’ye baktığımızda 6 OSB’den Denizli OSB ve Çardak Özdemir Sabancı OSB aktifken Mermer İhtisas OSB planlama, Tarıma Dayalı İhtisas OSB kamulaştırma, deri OSB ise altyapı aşamasında çalışmalarını sürdürmektedir. Tavas OSB ise henüz yer seçimi aşamasındadır. Muğla’nın tek OSB’si olan Milas OSB ise henüz planlama aşamasındadır. Yani 14 OSB’nin ancak 5’i aktiftir. Aktif olanların da 2’si tam kapasiteyle çalışmamaktadır. Bu intiba ile bölgemizde şu an için yeni bir OSB ihtiyacının olmadığı kanaatindeyiz. Kuruluş aşamasındaki ve kapasitelerinin altında çalışan OSB’lerimizin aktif ve tam kapasiteyle çalışmaya başlaması şu an için daha çok önem arz etmektedir.
 
2011 yılı içerisinde yapmayı düşündüğünüz çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz?
 
Şu an destek almaya hak kazanan proje sahipleri ile Ajansımız arasında sözleşme süreci tamamlanmakta olup bundan sonraki süreçte projelerin uygulama, izleme ve değerlendirme aşamalarına geçilecektir. Ajansımız, 2011 yılında da Bölge Planında yer alan strateji ve hedefler doğrultusunda yeni proje destek faaliyetleri, faaliyet destekleri ve güdümlü proje destekleri vb. ile bölgedeki ekonomik ve sosyal faaliyetlere desteklerini sürdürecektir.
Son Güncelleme: 15.08.2015 10:13
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.