OSB’ler birincil hareket noktamız

Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Yılmaz Özmen, bölgenin yatırım imkânlarının genişletilmesi ve doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının bölgeye çekilerek kalkınmanın sağlanmasında, “OSB’ler bizim için birincil hareket noktasıdır” dedi.

OSB’ler birincil hareket noktamız

Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Yılmaz Özmen, bölgenin yatırım imkânlarının genişletilmesi ve doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının bölgeye çekilerek kalkınmanın sağlanmasında, “OSB’ler bizim için birincil hareket noktasıdır” dedi.

05 Aralık 2011 Pazartesi 09:06
OSB’ler birincil hareket noktamız
  Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Yılmaz Özmen, Sanayi Gazetesi’nin sorularını yanıtladı. Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerini kapsayan Zafer Kalkınma Ajansı’nın 2010 yılında kurulduğunu söyleyen Yılmaz Özmen, ajansın çalışmalarını Sanayi Gazetesi aracılığıyla paylaştı. Özmen, Bölge’de sürdürülebilir kalkınma ve projecilik fikrini yaymak; mevcut potansiyeli harekete geçirmek; sağladığı mali ve teknik desteklerle Bölge’nin ürettiği katma değeri arttırarak ulusal kalkınmaya katkıda bulunmak amacıyla yola çıktıklarını belirtti. Zafer Kalkınma Ajansı olarak OSB’leri bölge sanayisinin kalbinin attığı alanlar olarak gördüklerini söyleyen Yılmaz Özmen, “Bölgenin kalkınmasının sağlanmasında OSB’ler bizim için birincil hareket noktasıdır” diye konuştu.

 

Kalkınma ajansı hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

 

Bilindiği üzere ülkemizde ve genel olarak dünyada “kalkınma” kavramsal olarak değişim sürecine girmiştir. Hem akademik camiada hem de politika yapıcılar nezdinde anlaşılmıştır ki küreselleşme süreci ile birlikte kalkınma iktisadi boyutunun yanı sıra sosyal ve kültürel boyutlarıylabirlikte düşünüldüğünde gerçekleştirilecek bir kavramdır. Bu noktada ise karşımıza şu çıkmaktadır; bütün boyutlarıyla kalkınma yalnızca küresel veya ulusal dinamikler çerçevesinde ele alınacak bir kavram değil aksine yerel dinamiklerin ve potansiyellerin küresel dinamiklerle bütünleştirileceği bir gelişme sürecidir. Bu anlayıştan hareketle ülkemizde 2006 yılında ilk Kalkınma Ajansları kurulmuştur.

Zafer Kalkınma Ajansı TR33 Bölgesinde (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak) 2010 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Ajansımız yerel dinamikler çerçevesinde ve yerel/bölgesel aktörlerin de aktif katılımıyla Bölge’de sürdürülebilir kalkınma ve projecilik fikrini yaymak; mevcut potansiyeli harekete geçirmek; sağladığı mali ve teknik desteklerle Bölge’nin ürettiği katma değeri arttırarak ulusal kalkınmaya katkıda bulunmak amacıyla yola çıkmıştır. Kısa zaman önce aktif olarak çalışmaya başlayan Ajansımızın bu sürede gerçekleştirdiklerine bakarak bu amaca hizmet etmek yolunda daha da parlayacağını söyleyebiliriz.

 

Kuruluşunuzdan bu yana ne gibi çalışmalara imza attınız?

 

İlk olarak, TR33 Bölgesinin kalkınma stratejilerinin ve önceliklerinin belirlenmesi

amacıyla uzun vadeli ve 4 ilimizi kapsayan geniş bir hazırlık çalışmasının ardından 2010-2013 Bölge Planı oluşturulmuştur.  Akabinde Bölge Planı’nda belirtilen bu strateji ve öncelikler kapsamında öncelikle Bölgenin proje yazma ve yürütme kabiliyetinin arttırılması amacıyla il merkezleri ve ilçelerimizde bilgilendirme ve eğitim toplantıları gerçekleştirilmiştir. Aynı amaca hizmet etmek üzere Mali ve teknik destek programlarının yanı sıra Ajansımız ile Bölgedeki paydaşların bütünleşmesini ve bölgenin daha iyi anlaşılabilmesini sağlamak amacıyla çok sayıda toplantı, komisyon ve işbirliği faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Her ilimizde Kalkınma Kurulu bünyesinde oluşturduğumuz Tarım, Sanayi ve Turizm Teknik Komisyonları ile Sosyal Altyapı Komisyonları toplanmaktadır. Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Çalıştayları ve TR33 Bölgesi OSB’leri Zirvesi özel sektördeki paydaşlarımız ile işbirliğini geliştirirken Haziran ayında Bölge üniversiteleri ile imzaladığımız İşbirliği Protokolü ile de kent-üniversite-sanayi işbirliğini bölge’de etkin kılmayı hedefliyoruz. Ajansımızın hem merkezdeki birimleri hem de Yatırım Destek Ofisleri (YDO) aracılığıyla Bölgenin kalkınmasında önemli bir unsur olarak görülen doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının çekilmesine yönelik yol haritası belirlenmiştir ve bu konuda Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Bölgedeki Ticaret ve Sanayi Odaları ve OSB’ler ile eş güdümlü olarak çalışmalar düzenlenmektedir.

 

Kurum ve kuruluşlara yönelik ne çeşit destekler veriyorsunuz?

 

Genel manada Kalkınma Ajansları Teknik Destek ile birlikte Mali Destek başlığı altında Doğrudan Faaliyet Desteği, Proje Teklif Çağrısı ve Güdümlü Proje Desteği vermektedir. Ajansımız faaliyete başladığından bu yana Teknik Destek, Doğrudan Faaliyet Desteği ve Proje Teklif Çağrısı ile Bölgemizin kalkınmasına yardımcı olacak destekleri yürürlüğe koymuştur. Yakın zamanda Güdümlü Proje Desteğini hayata geçirmek için de çalışmalarını yürütmektedir.

 

Son bir yıl içerisinde dağıttınız hibe ne kadardır? Bu zamana kadar kaç adet projeye destek oldunuz?

 

2010 yılında Teknik Destek Programı kapsamında 388.000 TL’lik bir bütçe Bölge’deki paydaşlarımıza aktarılmıştır. 2011 yılında Bölgesel Potansiyelin harekete Geçirilmesi Mali Destek Programı (BPHGMDP) çerçevesinde bölgede turizm, tarıma dayalı sanayi ve imalat sanayi alanlarında ve bu sektörlerin gelişmesine ivme kazandırmak amacıyla proje başvuruları kabul edilmiş; bu kapsamda 67 proje 20.000.000 TL’lik bütçeden yararlanmaya hak kazanmıştır. Yine Bölgenin rekabet gücünün arttırılmasına yönelik plan, fizibilite ve araştırma faaliyetleri konusunda Bölgemizdeki eksikliklerin giderilmesi adına kamu kurum/kuruluş, STK ve Derneklere yönelik Doğrudan Faaliyet Destek Programı adı altında bir mali destek programı yürürlüğe sokulmuştur. Bu program kapsamında da bölgemizden 16 projeye 950.000 TL’lik kaynak aktarımı yapılacaktır.

 

Yaptığınız araştırmalara göre bölgenizin öne çıkan özellikleri hakkında bilgi verir misiniz?

 

Sektörel olarak baktığımızda TR33 bölgesi sanayi açısından heterojen bir yapıya sahiptir. Bölgede yer alan her il kendine has özellikler sergilemektedir. Sanayi sektörünün en gelişmiş olduğu il Manisa olup, Manisa İli başta elektronik sektörü olmak üzere bölgenin “yüksek katma değere” sahip üretim merkezidir. Afyonkarahisar İli mermercilik ve gıda sanayi açısından; Kütahya İli seramik ve madencilik açısından gelişmiş durumdadır. Uşak ilimiz ise deri sektörünün merkezi konumundadır. Aynı zamanda tekstil ve seramik üretiminde de söz sahibidir.

Tarıma bakıldığında TR33 Bölgesi’ndeki istihdamın yüzde 39’u tarım sektöründe olup bu istihdam oranı ile sektörler arasında ulusal gelirimizin önemli bir bölümünü oluşturan tarım sektörü Bölgede birinci sıradadır. Ayrıca tarımdan elde ettiği katma değer ile Bölgemiz ilk sıradadır. TR33 Bölgesi enerji ve maden kaynakları bakımından da önemli rezerv ve potansiyellere sahip bir bölgedir. Mevcut durum itibariyle bölgede enerji üretimi için geleneksel enerji kaynaklarından linyit ön plana çıkmaktadır. Bölgenin linyit rezervleri Kütahya ve Manisa illerinde yoğunlaşmış olup mevcut rezerv Türkiye linyit rezervlerinin yaklaşık yüzde 11,5’ine tekabül etmektedir. Bölgedeki linyit rezervlerinin zenginliği, önemli termik santrallerin kurulmasına imkân sağlamıştır. Bölgede yenilenebilir enerji kaynaklarından ön plana çıkanlar ise Bölge genelinde bulunan jeotermal ile Manisa ilinde bulunan rüzgâr potansiyelidir. Mevcut durumda jeotermal kaynaklardan turizm, ısınma ve seracılık alanlarında faydalanılmaktadır.TR33 Bölgesi madenler bakımından çok zengin bir bölge olup, Dünya ve Türkiye ölçeğinde rekabet gücüne sahip madenleri bulunmaktadır. Bu madenler altın, bor, gümüş, manyezit ve mermerdir.

 

 

Yaptığınız araştırmalar doğrultusunda bölgede yeni bir ihtisas ya da karma OSB kurma ihtiyacı var mı? Varsa OSB kurulmasına yönelik çalışmalar başladı mı?

 

Afyonkarahisar ilinde seracılık ve besi ihtisas OSB’leri kurmaya; Manisa’nın Akhisar ilçesinde zeytin ihtisas OSB’si kuramaya yönelik talepler ve çalışmalar mevcuttur. Uşak ilimizde ise yine hayvancılık ihtisas OSB’si kurmaya yönelik çalışmalar tamamlanmış olup gerekli makamların izinleri beklenmektedir.

 

 

Bölgedeki aktörlerle işbirliği içindeyiz

 

2011 yılı içerisinde yapmayı düşündüğünüz çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz?

 

Kısaca bahsetmek gerekirse 2011 yılı içinde öncelikli olarak Ajansımız içindeki kurumsallaşma çalışmalarına hız verilecektir. Uzmanlarımızın hali hazırda üzerinde çalıştığı Performans Yönetim Sistemi ile bu konuda önemli adımlar atacağımızı düşünüyorum. Bölgemize baktığımızda ise şu anda çalışmaları devam eden Zafer Cazibe Merkezi başta olmak üzere bölgemize teknoloji parkları, mesleki eğitim merkezleri, Ar-Ge merkezleri ve uygulama enstitülerinden oluşan cazibe merkezleri kazandırmak amacındayız. Bu oluşumla birlikte bölgemize teknoloji yoğun üretim mekanizmaları ve yeni nesil üretim paradigmalarını transfer etmeyi planlıyoruz.  Yatırım Ortamının iyileştirilmesi Çalıştayları sonunda ortaya çıkacak bir eylem planının şu an hazırlıkları içindeyiz; ayrıca bu çalıştayları müteakip bir İstihdam Çalıştayı’nı da yakın zamanda sizlere duyuracağız. Ajans olarak varoluş amacımızı gerçekleştirmek üzere bölge içindeki aktörlerle olan işbirliğine önem atfediyoruz. Bu nedenle kısa zaman önce bölge üniversiteleri ile de bir İşbirliği Protokolü imzaladık. Tabi ki, bölgemizin yanında yurtdışındaki ajanslar ve teknoloji geliştirme bölgeleri ile de iletişim halindeyiz. Yıl içinde Kalkınma Ajanslarının dünyadaki iyi örneklerini yerinde incelemek ve ülkemize iyi örnekleri taşımak amacıyla bir gezi yapmayı planlamaktayız. Kısacası, kuruluşumuzdan bu yana olduğu gibi bu yıl içinde ve ilerleyen dönemlerde yerel kalkınmayı hızlandıracak, bölge aktörleri ile iletişim ve işbirliği ağlarını genişletecek, Bölge’de projecilik kültürünü ve bilincini yaymaya yönelik çalışmalarımız devam edecektir.

 

OSB’ler sanayinin kalbinin attığı yerler

 

Kalkınma ajansı olarak bölgenizdeki OSB’lere yönelik ne gibi çalışmalarınız oldu. Bu çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz?

 

Öncelikle Bölgemizdeki OSB’lere bakmak gerekirse Afyonkarahisar’da toplam 9 tane OSB olmakla birlikte bunların 4 tanesi (Afyonkarahisar Merkez, İscehisar, Emirdağ ve Sandıklı)aktif olarak faaliyetlerine devam etmekte ve bu bölgelerde toplam 5460 kişi istihdam edilmektedir. Uşak ilindeki 3 OSB’nin ikisi aktif olarak faaliyet göstermekte; ayrıca Karahallı OSB’de altyapı çalışmaları devam etmektedir. Manisa ilimizde ise 4 adet aktif OSB bulunmakla birlikte Soma OSB ve planlama aşamasında olan Akhisar zeytin ihtisas OSB’lerin kurulma aşaması devam etmektedir. Zafer Kalkınma Ajansı olarak OSB’leri bölge sanayisinin kalbinin attığı alanlar olarak görmekteyiz. Bölgenin yatırım imkânlarının genişletilmesi ve doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının (FDI) Bölgeye çekilerek Bölgenin kalkınmasının sağlanmasında OSB’ler bizim için birincil hareket noktasıdır. Ajansımızın kalkınma hedefleri çerçevesinde düşünüldüğünde Zafer Kalkınma Ajansı ve OSB’ler paralel amaçlarla hareket etmektedirler. Bu anlayıştan hareketle 2011 yılı içinde Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Çalıştayları düzenlenmiş ve bu çalıştaylarla Ajansın yatırımlara ilişkin hedef ve stratejileri OSB’lerle paylaşılmış; ayrıca OSB’lerin görüşleri alınmıştır. Akabinde, OSB’lerin sorunlarının tespit edilmesi ve Ajansımızın bu konuda yapabileceklerinin masaya yatırılması amacıyla OSB yetkilileri ile ön hazırlık toplantıları yapılmış ve bu toplantıları müteakiben Manisa ilinde TR33 Bölgesi OSB’leri Zirvesi düzenlenmiştir. İkincisini Uşak’ta gerçekleştirmeyi planladığımız bu zirveler aracılığıyla yakın zamanda ilk olarak OSB’ler Stratejisi ve ardından OSB’lere yönelik Eylem Planı hazırlamak hedeflerimiz arasındadır. Ayrıca oluşturacağımız komisyonlar aracılığıyla Bölgemizdeki OSB’lerin sorunlarını iletebilecekleri; bizim de hazırlayacağımız Eylem Planı ile onların sorunlarına cevap verebileceğimiz karşılıklı işbirliğinin tesis edileceği bir platform oluşturmak niyetindeyiz.

 

 

 

Ajans Adı: T.C. Zafer Kalkınma Ajansı

Kapsadığı İller: Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak

Yönetim Kurulu Başkanı: Özdemir ÇAKACAK, Uşak Valisi

Kalkınma Kurulu Başkanı: Yıldıray AYDOĞAN, Uşak Ticaret Borsası Başkanı

Genel Sekreter: Dr. Yılmaz ÖZMEN

Destek Verdiği Proje Sayısı:173 proje

Verdiği Hibe Tutarı:21.338.000 TL

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.