OSB’ler arasında iletişim ağı kuruyoruz

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr. Hüseyin Şen, OSB’deki firmaların profillerini belirlemek üzere bir analiz çalışması başlattıklarını, Yatırım Destek Ofisleri ile bölgede faaliyet gösteren OSB’ler arasında iletişim ağı kurduklarını söyledi.

OSB’ler arasında iletişim ağı kuruyoruz

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr. Hüseyin Şen, OSB’deki firmaların profillerini belirlemek üzere bir analiz çalışması başlattıklarını, Yatırım Destek Ofisleri ile bölgede faaliyet gösteren OSB’ler arasında iletişim ağı kurduklarını söyledi.

19 Kasım 2011 Cumartesi 09:30
OSB’ler arasında iletişim ağı kuruyoruz

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Genel Sekreteri Doç. Dr. Hüseyin Şen, Sanayi Gazetesi’nin sorularını yanıtladı. Çankırı, Kastamonu ve Sinop illerini kapsayan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından Bölge Planı çalışmaları kapsamında OSB’lerin mevcut durumlarının tespit edildiğini söyleyen Şen, işadamlarına yönelik İstişare toplantılarıyla tespit edilen sorunlara çözüm önerileri geliştirildiğini belirtti. Ajans olarak, TR82 Düzey 2 Bölgesi 2011-2013 Bölge Planı hazırladıklarını dile getiren Hüseyin Şen, yaptıkları ve yapmayı planladıkları çalışmaları Sanayi Gazetesi aracılığıyla paylaştı. Genel Sekreter Hüseyin Şen, “TR82 Bölgesi 2011-2013 Bölge Planı’nın amaçlarından biri bilgiye dayalı öğrenen ekonomi olup,  hazırlanan KOBİ Mali Destek Programı’nın amacı işletmelerin kapasitelerini, bilgi birikimini ve pazar etkinliklerini artırmak suretiyle rekabet güçlerini iyileştirmek ve yeni istihdam yaratmalarını sağlamaktır” dedi.

Kalkınma ajansınız hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

Bölgesel ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme alanında yaşanan yapısal dönüşümün ve sürdürülebilir kalkınmanın yeni kurumları arasında yer alan ‘kalkınma ajansları’, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kurulmuştur. T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), 5449 sayılı Kanun’a istinaden 25 Temmuz 2009 tarihli ve 27299 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş bir bölgesel kalkınma kuruluşudur. TR82 Düzey 2 Bölgesi’ni (Çankırı, Kastamonu, Sinop illeri) kapsayan Ajansın merkezi Kastamonu’dadır. Ajansın organizasyon yapısı, Kalkınma Kurulu, Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlikten müteşekkildir.

YATIRIM DESTEK OFİSLERİ

Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerimizde birer yatırım destek ofisimiz mevcuttur. Bu ofislerimiz Haziran 2011 içinde faaliyete geçmiş durumdadırlar. Yatırım destek ofislerinin görev ve yetkileri;
- Özel kesimdeki yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini sonuçlandırmak üzere yönetim kurulu adına tek elden takip ve koordine etmek, yatırımları izlemek,
- İlgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırımcıya bilgi vermek ve yol göstermek, başvurular hakkında ön inceleme yapmak ve iş ve işlemler konusunda valiliğe ve genel sekreterliğe bilgi vermektir.

Kuruluşunuzdan bu yana ne gibi çalışmalara imza attınız?

Ajansımız, Temmuz 2009’da kurulmuş olmasına karşın, faaliyetlerine, Genel sekreterlik icra makamı olduğundan Genel sekreterin atanması sonrasında başlayabilmiştir. Genel Sekreter Haziran 2010’da atanmıştır. Genel sekreterin atanması sonrasında yapılan başlıca çalışmalar şunlardır: TR82 Düzey 2 Bölgesi 2011-2013 Bölge Planı hazırlandı: TR82 Bölgesi’nin kalkınmasında oldukça önemli bir yere sahip ve bölgedeki kurum ve kuruluşlara yön gösterici olan TR82 Düzey 2 Bölgesi Bölge Planı’nın çalışmalarına 2011 yılı başında başlayan planlama ekibi, bu süreci ajans personelinin ve bölge insanının katkılarıyla 4 ayda tamamlamıştır. Bu veri ve bilgiler, ulusal ve bölgesel kurum ve kuruluşlarını istatistikleri, ziyaretler esnasında alınan notlar, ajans tarafından hazırlanan bilgi formları ile bölgedeki kurum ve kuruluşlardan istenen yazılı ve elektronik dökümanlar aracılığıyla elde edilmiştir. Bu veriler ışığında hazırlanan mevcut durum raporundan mevcut durum analizine giden yolda, ajansımız tarafından oluşturulmuş bir sorun anketi, il ve ilçe çalıştayları ile iş dünyası temsilcileriyle istişare toplantıları esnasında konularına göre 300 kişiye uygulanarak bölgenin sorunları ve bölgenin kalkınmada öncelikli alanları, istatistiksel yöntemler kullanılarak ortaya çıkarılmıştır.
Doğrudan Faaliyet Desteği Mali Destek Programına çıkıldı: Genel amacı;TR82 Düzey 2 Bölgesi’nde bölgesel kalkınmaya yönelik önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılması ve gerçekleştirilmesi, özel amacı ise bölgenin mevcut durumunun ve potansiyelinin belirlenmesi için yerel katkının sağlanması olan Program kapsamında KUZKA’nın faaliyet alanını oluşturan 3 ilde (Kastamonu, Çankırı, Sinop) toplam 6 proje desteklenmiş ve yaklaşık 200 bin mali destek kullandırılmıştır.
KOBİ ve Çevre Turizm Altyapısı Mali Destek Programlarına çıkıldı: Ajansımız 2011 yılı içerisinde ise TR82 Düzey 2 Bölgesi Bölge Planı’nın Ajans Yönetim Kurulu ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca onaylanmasının ardından mali destek programlarının hazırlık çalışmalarını tamamlayarak, mali destek programı rehberlerini oluşturmuş ve 30 Mayıs 2011 tarihinde  “KOBİ” ve “Çevre ve Turizm Altyapısı” Mali Destek Programları adı altında ilk proje teklif çağrısına çıkmıştır. Adı geçen mali destek programları için son başvuru tarihleri sırasıyla 19.08.2011 ve 26.08.2011’dir. Mali Destek Programlarının ilanına müteakip Ajansımız tarafından Kastamonu, Sinop ve Çankırı illerinde sırasıyla 2, 7 ve 9 Haziran 2011 tarihlerinde birer bilgilendirme toplantısı düzenlenmiş, 15, 16 ve 17 Haziran 2011 tarihlerinde ise yine 3 il merkezinde Proje yazma eğitimlerine başlanılmıştır. Bilgilendirme ve proje yazma eğitim adı altında 21 Haziran 2011 tarihinde başlatılmak üzere 14 adet olarak yapılması planlanan ilçe toplantılarının tamamı gerçekleştirilmiştir.

KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI

TR82 Bölgesi 2011-2013 Bölge Planı’nın amaçlarından biri bilgiye dayalı öğrenen ekonomi olup, bu amacı gerçekleştirmeye yönelik hazırlanan KOBİ Mali Destek Programı’nın amacı işletmelerin kapasitelerini, bilgi birikimini ve pazar etkinliklerini artırmak suretiyle rekabet güçlerini iyileştirmek ve yeni istihdam yaratmalarını sağlamaktır. Programın öncelikleri aşağıda sıralanmıştır:

Öncelik 1: İşletmelerin mal ve hizmet üretim kapasitelerinin artırılması,
Öncelik 2: İşletmelerin kurumsal kapasitelerinin artırılması,
Öncelik 3: İstihdam, katma değer ve verimliliği artırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin artırılması,
Öncelik 4: İşletmelerin hizmet kalite standartlarının yükseltilmesi,
Öncelik5: Yeni üretim teknolojilerinin uygulanması, bilgi iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanımının yoğunlaştırılması,
Öncelik 6: İşletmelerin birbirleriyle, iç ve dış piyasalarla ilişkilerinin artırılması,
Öncelik 7: Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin hizmetlerinin çeşitlendirmesine ve kapasitelerinin büyütülmesine yönelik alternatif turizm faaliyetleri ve Bölgenin kimliğini yansıtan ürün ve hizmetlerin oluşturulması

Bu program kapsamında desteklenecek faaliyetler için Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından 2011 yılı bütçesinden tahsis edilen kaynak tutarı, 11.500.000,00 (on bir milyon beş yüz bin) TL’dir

ÇEVRE VE TURİZM ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI

TR82 Bölgesi 2011-2013 Bölge Planı’nın; Çok Merkezli Mekânsal Örüntünün Sağlanması ve Kendini Yeniden Üreten Doğa amaçlarını gerçekleştirmeye katkı sağlamak üzere tasarlanan mali destek programının amacı TR82 Düzey 2 Bölgesi’nde bölgesel özgünlüklerin korunarak çok merkezli mekânsal gelişmenin sağlanması, çevre ve turizm altyapısının geliştirilerek bölgenin turizm potansiyelinin artırılması, bölgenin doğal ortamının korunması ve iyileştirilmesi sağlanarak fiziki ve sosyal altyapı eksikliklerinin giderilmesi olarak belirlenmiştir. Programın öncelikleri aşağıda ki gibidir.
Öncelik 1: Bölge turizminin çok fonksiyonlu olarak geliştirilmesi; bölgeye özgü doğal, kültürel ve tarihi alanlar ile turizm açısından önem arz eden yerlerde altyapının iyileştirilmesi, çevresel düzenlemelerin yapılması ve görsel algıların iyileştirilmesi; turistik değerlerin ön plana çıkarılması ve bölgenin turizm potansiyelinin tanıtılması ve pazarlanması çalışmalarının yurtiçi ve yurtdışı platformlarda etkin kılınması,
Öncelik 2: Kentsel alanlardaki çevresel sorunların giderilmesi, doğal çevrenin korunması için gerekli olan altyapının tesis edilmesi,  sosyal altyapının iyileştirilmesi ve ortak kullanım alanlarının düzenlenmesi,
Öncelik 3: Sanayi bölgeleri ve müşterek üretim alanlarında altyapının iyileştirilmesi amacına yönelik, destekleyici küçük ölçekli altyapının geliştirilmesi ve niteliklerinin artırılması.

Bu program kapsamında desteklenecek faaliyetler için Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 2011 yılı bütçesinden tahsis edilen kaynak tutarı, 4.500.000,00 (dört milyon beş yüz bin) TL’dir
Yatırımcılara yönelik Yatırım Destek Rehberi hazırlandı: Bölgemizde faaliyet gösteren yatırımcıların çeşitli kurum ve kuruluşların sağladıkları teşviklerden yararlanabilmesi için temel bir kaynak olmak üzere Yatırım Destek Rehberi hazırlanmıştır. Rehber hibe ve destek mekanizmaları, prosedürler ve yararlanma koşulları hakkında pratik bilgiler sağlamaktadır.
Bölgeye has ürünlere yönelik katma değer artırıcı çalışmalar yapıldı: Bölgemiz Türkiye’nin sarımsak üretiminin önemli merkezlerinden biri olması nedeniyle Siyah Sarımsak çalışması yapılmıştır. Çalışmanın amacı sarımsağın türev ürünlere dönüştürülmesi ve bu yolla katma değerinin arttırılması için girişimciler vizyon sağlamaktır.

Son bir yıl içerisinde dağıttınız teşvik primi ne kadar?

Ajansımızın, “teşvik primi” adı altında bir uygulaması mevcut değildir. Ancak ajansımız tarafından Doğrudan Faaliyet Desteği Mali Destek Programı kapsamında 200 bin TL tutarında destek kullandırılmıştır. 30 Mayıs 2011 tarihi itibariyle Proje Teklif Çağrısı yöntemiyle iki farklı mali destek programı için ilk kez çağrıya çıkılmış olup, söz konusu programlar ile 16.000.000 (on altı milyon) TL büyüklüğünde bir kaynağın kullandırılması öngörülmektedir. Programların her ikisinde de proje kabul aşamasında olunduğundan şu an itibariyle destekler henüz dağıtılamamıştır.

Bu zamana kadar kaç adet projeye destek oldunuz?

Doğrudan Faaliyet Desteği Mali Destek Programı kapsamında toplam 6 proje desteklendi ve bu projeler başarılı bir biçimde uygulandı.

Yaptığınız araştırmalara göre bölgenizin öne çıkan özellikleri hakkında bilgi verir misiniz?

Bölge Planı çalışmaları kapsamında mevcut durumun tespitine yönelik olarak yapılan İl ve İlçe çalıştayları sırasında GZFT analizi yapılmış olup; GZFT formları Bölge Planı’nın içeriğine koşut olarak 4 ana başlıkta sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma; Sosyo-Kültürel Yapı, Ekonomi, Kentleşme ve Ulaşım, Çevre ve Enerji olmak üzere 4 ana başlıktan oluşmaktadır.

2011 yılı içerisinde yapmayı düşündüğünüz çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz?

 - Turizm Çalıştayı
 - Kurumsal Stratejik Planın hazırlanması
 - Bölgenin Dış Ticaret Potansiyelinin belirlenmesi
 - İletişim Stratejisinin hazırlanması
 - Teknik Destek Programı hazırlık çalışmaları

 - Bölgeye özgü ürünlere yönelik katma değer yaratacak çalışmalar
 - Bölgesel Kalkınma alanında faaliyet gösteren yurtiçi ve yurtdışı kurumlarla işbirliği çalışmaları

Kalkınma ajansı olarak bölgenizdeki OSB’lere yönelik ne gibi çalışmalarınız oldu? Bu çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz?

Bölge Planı çalışmaları kapsamında OSB’lerin mevcut durumları tespit edilmiş. Akabinde işadamlarına yönelik İstişare toplantılarıyla tespit edilen sorunlara çözüm önerileri geliştirilmiştir. Elde edilen veriler Çevre ve Turizm Altyapı Mali Destek Programına altlık oluşturmuş olup, bu programla, OSB’lerin altyapı sorunlarının çözümüne katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca Yatırım Destek Ofislerimiz ile Bölgede faaliyet gösteren OSB’ler arasında iletişim ağı kurulmuştur. Bu çalışmalar kapsamında OSB’deki firmaların profillerini belirlemek üzere bir analiz çalışması başlamıştır.

Yaptığınız araştırmalar doğrultusunda bölgede yeni bir ihtisas ya da karma OSB kurma ihtiyacı var mı? Varsa OSB kurulmasına yönelik çalışmalar başladı mı?

Bölgemizde mevcut OSB’ler tam kapasiteyle çalışmamaktadır. Gerekli doluluk oranlarına ulaşılamamakla beraber özellikle İhtisas OSB’leri kurma konusunda analiz çalışmalarına başlanmıştır.


Kurum ve kuruluşlara yönelik ne çeşit destekler veriyorsunuz?

Ajansımız tarafından sağlanan/sağlanacak potansiyel destekleri mali destekler ve teknik destekler olmak üzere iki ana başlıkta özetlemek mümkündür:

MALİ DESTEKLER

Doğrudan finansman desteği, Ajansın esas itibarıyla proje teklif çağrısı yöntemiyle kullandırdığı desteklerden oluşur. Ancak Ajans istisnai olarak, proje teklif çağrısı yapmaksızın ve proje hazırlığı konusundaki yükümlülüklerden bazılarını hafifletmek veya proje hazırlık sürecini doğrudan yönetmek suretiyle, doğrudan faaliyet desteği ve güdümlü proje desteği şeklinde de doğrudan destek sağlayabilir.
Proje teklif çağrısı, Bölge Planı ve bölgesel operasyonel programlarda yer alan öncelikleri hayata geçirmek amacıyla, belirli bir destek programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesidir.
Doğrudan faaliyet mali desteği, Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına, kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları ile bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına, büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesine katkı sağlayacak olan faaliyetlere verilen destektir.
Güdümlü proje desteği, bölgesel gelişmenin hızlandırılması, bölgenin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi ve bölgedeki iş ortamının iyileştirilmesi açısından önem taşıyan projelerin, Ajansın öncülüğünde ve koordinasyonunda gerçekleştirilmesini amaçlayan proje desteğidir.
Faiz desteği, kar amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin başvuru rehberinde belirtilen nitelikteki projeleri için ilgili aracı kuruluşlardan alacakları krediler karşılığında ödeyecekleri faiz giderlerinin ajans tarafından karşılanmasını sağlayan karşılıksız yardımdır. Bu desteğin sağlanabilmesi için mevzuat gereği, ajansın kuruluş tarihi üzerinden en az 3 yıl geçmiş olması gerekmektedir. Temmuz 2012 sonrasında ajansımız yönetim kurumuzun da uygun görmesi halinde işletmelere faiz desteği sağlamayı planlamaktadır.
Faizsiz kredi desteği, Ajans tarafından kar amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin başvuru rehberinde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlar eliyle kredi verilmesini ve bu mali desteğin faiz ödenmeksizin taksitler halinde geri ödenmesini öngören karşılıksız yardımdır.

TEKNİK DESTEKLER

- Danışmanlık,
- Eğitim verme,
- Yerel yönetimlere planlama desteği,
- Geçici uzman personel görevlendirme,
- Analitik çalışmalar yapma ve yaptırma,
- Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,
- Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma.

Ajansımız, yine 2012 yılı içerisinde özellikle bölgemizdeki kurum ve kuruluşların proje hazırlama kapasitesini arttırmak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara teknik destek sağlamayı planlamaktadır. Mali ve teknik desteklerin kapsamı ajanstan ajansa ve programdan programa değişiklik göstermektedir. Bu değişiklikler Ajans tarafından hazırlanan Bölge Planı’nda belirlenmekte ve detayları destek dönemlerinde Başvuru Rehberlerinde ilan edilmektedir. Teklif çağrısı dönemleri yıl boyunca sürmeyip mevzuatta azami 90 günlük sürelerle sınırlandırılmıştır. Teklife çıkılacak tarihler yıllara göre değişiklik gösterebilir. Uygun başvuru sahipleri programın niteliğine göre değişmektedir. Proje teklif çağrısı dönemlerinde Ajans personelince potansiyel başvuru sahiplerine ücretsiz proje yazma eğitimleri verilmektedir. Destek tarihleri her yıl Ajans tarafından hazırlanan Çalışma Programı ve Bütçede belirlenmekte ve ilan tarihi itibarıyla duyurulmaktadır.

Ajans Adı    :T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı
Kapsadığı İller   :Kastamonu, Çankırı, Sinop
Yönetim Kurulu Başkanı  : Haldun AKSALMAN Çankırı Vali Vekili
Kalkınma Kurulu Başkanı :Sedat İŞERİ Kastamonu Ticaret Borsası Başkanı
Genel Sekreter   : Doç. Dr. Hüseyin ŞEN
Destek Verdiği Proje Sayısı :6
Verdiği Teşvik Belgesi Tutarı :-

Son Güncelleme: 19.12.2012 13:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.