KUDAKA: yatırımcıları cezbedeceğiz

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Rıfat Altan, Ajans olarak TRA1 bölgesi için geliştirdikleri vizyonda, sosyal sermayesini, yenilikçilik kapasitesini ilerletmiş, sermaye birikimi ile yatırımları cezbeden bir bölge olma hedefi koyduklarını söyledi.

KUDAKA: yatırımcıları cezbedeceğiz

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Rıfat Altan, Ajans olarak TRA1 bölgesi için geliştirdikleri vizyonda, sosyal sermayesini, yenilikçilik kapasitesini ilerletmiş, sermaye birikimi ile yatırımları cezbeden bir bölge olma hedefi koyduklarını söyledi.

27 Şubat 2012 Pazartesi 15:40
KUDAKA: yatırımcıları cezbedeceğiz

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreteri Dr. Rıfat Altan, Sanayi Gazetesi’nin sorularını yanıtladı. Altan, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın aktif olarak çalışmaya başladığı 2010 yılı içerisinde mevzuata göre vermesi gereken destek türlerinin tamamını yaralanıcılara kullandıran Türkiye’deki ilk ajans olduğunu belirtti. Ajansın, 2010 yılından bugüne kadar yaklaşık 200 projeye destek sağladığını söyleyen Altan, “Destek çeşitleri ajansın hazırladığı bölge planı kapsamında belirlenen öncelik ve hedeflere uygun olarak verilir” dedi.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı olarak sorumluluk bölgesi içerisinde yer alan OSB’lerle yakından ilgilendiklerini, alt ve üstyapı eksikliklerinin tespiti ve giderilmesi ile ilgili olarak bir tedbirler geliştirdiklerini dile getiren Rıfat Altan, “Bu alanlara yatırımcı çekme açısından da oldukça aktif çalışan ajansımız, ilgi gösteren her yatırımcıya kendi uzmanları aracılığı ile yol göstermiş ve bu anlamda OSB yönetimlerinin en yakın yardımcısı oldu” diye konuştu.

Kalkınma ajansının hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

81 ilimizi kapsayan 26 düzey 2 bölgesinde kurulan Kalkınma Ajansları, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirerek, kaynakları yerinde ve etkin kullanmak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlardaki ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla oluşturulmuş kamu tüzel kişiliğindeki kurumlardır. Bakanlar Kurulu’nun, 22 Kasım 2008 tarih ve 27062 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 2008/14306 sayılı kararı ile kurulan ve TRA1 Düzey 2 Bölgesi’ni oluşturan Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinden sorumlu olan Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, 17 Aralık 2009 tarihinde Genel Sekreterin görevine başlamasından sonra 2010 yılı Şubat ayında 29 uzman ve 6 destek personeli istihdam etmiş ve aktif olarak çalışmaya başladı.

Kuruluşunuzdan bu yana ne gibi çalışmalara imza attınız?

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Türkiye’nin kuzeydoğusunda bulunan TRA1 Düzey 2 Bölgesi’nden (Erzurum, Erzincan ve Bayburt) sorumlu kalkınma ajansıdır. Ajansın kuruluş kanunu ve felsefesi gereği bölge içi ve bölgelerarası gelişmişlik farklarını gidermek için yapması gereken işlerden bazıları “bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek”, “bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak” ve “bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek” şeklindedir. Aktif olarak çalışmaya başladığımız Şubat 2010 tarihinden bu yana, KUDAKA’nın sorumluluk bölgesinde kalkınmayı sağlamak amacıyla yaptığı çalışmalardan bazıları; bölgenin kalkınmasında yol haritası niteliğinde olan TRA1 Düzey 2 Bölge Planı’nın (2011 – 2013) tamamlanması; bölgenin iş ve yatırım imkanlarını belirlemeye ve tanıtmaya yönelik birçok rapor ve tanıtım materyalinin hazırlanması; yerel, ulusal ve uluslararası katılımlı organizasyonların tertip edilmesi (AZUTİB – 1 ve İstanbul Erzurumlu İşadamları Buluşması gibi); ulusal ve uluslararası sektörel fuarlara katılım sağlanması (Travel Turkey 2011 ve ITB Berlin 2011 gibi); mevzuat gereği verilmesi gereken destek tiplerinin tamamının (Teknik Destek, Doğrudan Faaliyet Desteği, Mali Destek Programı ve Güdümlü Proje Desteği) yararlanıcılara kullandırılması ve bölgenin turizm potansiyelini harekete geçirmek için Inovasyona Dayalı Bölgesel Turizm Stratejisi’nin hazırlanması şeklinde.

Kurum ve kuruluşlara yönelik ne çeşit destekler veriyorsunuz?

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu kapsamında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, KUDAKA desteklerini Doğrudan Faaliyet Desteği, Teknik Destek ve Mali Destek Programları ile Güdümlü Proje Desteği şeklinde sınıflandırmak mümkün. Doğrudan Faaliyet Desteği, bölgenin önemli fırsatlardan yararlanması ve bölge ekonomisine yönelik tehditlerden kaçınması için kritik öneme sahip faaliyetlere mali destek verilmesini kapsar. Teknik Destek, ajansın ilgili kurum ve kuruluşların teknik kapasitelerinin artırılması amacıyla, herhangi bir mali destek vermeksizin mevcut personeli ya da hizmet alımı yolu ile sağladığı destek türüdür. Mali Destek Programları kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahipleri, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilirler. Ajans, bölgenin gelişimine katkıda bulunacak stratejik alanlarda Güdümlü Proje Desteği de verebilir. Güdümlü Proje Desteği, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak amacıyla ilk fikrini ajansın oluşturup genel çerçevesini ortaya koyduğu bir projenin proje uygulayıcısı aktör veya aktörlerce hayata geçirilmesidir. Tüm bu destek çeşitleri ajansın hazırladığı bölge planı kapsamında belirlenen öncelik ve hedeflere uygun olarak verilir.

Son bir yıl içerisinde dağıttınız hibe miktarı ne kadar?

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı aktif olarak çalışmaya başladığı 2010 yılı içerisinde mevzuata göre vermesi gereken destek türlerinin tamamını yaralanıcılara kullandıran Türkiye’deki ilk ajanstır. Bu kapsamda 2010 yılı Teknik Destek, Doğrudan Faaliyet Desteği ve Mali Destek Programlarında (KOBİ Mali Destek Programı ve Tarım – Turizm – Sanayi Mali Destek Programı) ajansın dağıttığı toplam hibe 16.000.000 TL’dir. Ajans 2011 yılı içerisinde de hibe desteklerini kullandırmaya devam etmektedir. Bu kapsamda 2011 yılı başından itibaren açık olan Teknik Destek ve Doğrudan Faaliyet Desteği Programlarına yoğun bir ilgi olurken, her iki program için ayrılan toplam 1.000.000 TL’lik kaynağın Doğrudan Faaliyet Programı için ayrılan 500.000 TL’lik miktarı tamamen kullanılmıştır. Yine 2011 yılı Mali Destek Programı için proje teklif çağrısına çıkılmış ve yararlanıcılara toplam 16.000.000 TL’lik kaynak kullandırılmıştır.

Bu zamana kadar kaç adet projeye destek oldunuz?

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı aktif olarak çalışmaya başladığı 2010 yılından bugüne kadar Teknik Destek, Doğrudan Faaliyet Desteği, Mali Destek Programları ve Güdümlü Proje Desteği de dahil olmak üzere yaklaşık 200 projeye destek sağlamıştır.

Yaptığınız araştırmalara göre bölgenizin öne çıkan özellikleri hakkında bilgi verir misiniz?

Türkiye’nin kuzeydoğusunda yer alan TRA1 Düzey 2 Bölgesi, komşu ülkelerle sınırı olmasa da, İran, Azerbaycan ve Gürcistan’a oldukça yakın. Yükseltinin iklim ve bitki örtüsüne etki ettiği bölge, tarım ve hayvancılık açısından önemli fırsatlar sağlamaktadır. Türkiye çayır–mera alanlarının yüzde 15,7’sinin yer aldığı bölgede, mikro klima alanlarında seracılıktan meyve ve süs bitkileri yetiştiriciliğine kadar çok çeşitli tarımsal üretim tipleri yapılabilmektedir. Karasu Nehri, Aras Nehri, Tortum Çayı, Hınıs Çayı, Oltu Çayı ve Çoruh Nehri gibi debisi yüksek akarsulardan sulama, enerji üretimi (HES) ve su sporları gibi çok çeşitli amaçlarla yararlanılmaktadır. Mevcut jeotermal su kaynakları, termal turizm, seracılık ve ısıtma gibi alanlarda kullanılacak seviyelerdedir. TRA1 Düzey 2 Bölgesi, 2010 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)’ne göre, 1.068.446 kişilik nüfusa sahip. Bölge nüfusu 2000–2010 yılları arasında göçle beraber hızlı bir biçimde azalma eğilimine girdi. Bölgede güçlü olabilecek sektörler, kış turizmi ve doğa ve su sporları turizmidir. Bölgede sağlık sektörüne kamu yatırımları yoğunlaşıyor. Bölgede merkezi kuruluşların bölge teşkilatları bulunmaktadır. Bölgede tarım sektöründe çalışan nüfus miktarının artması bölgede kişi başına düşen gelirin azaldığı sonucunu veriyor. 2010 yılında bölgede istihdamın yüzde 56’sı tarım, yüzde 36’sı hizmetler ve yüzde 8’i sanayi sektörlerinde gerçekleşti. 2010 yılı içerisinde bölgeye 480 milyon 218 bin TL kamu yatırım harcaması yapıldı. Bölge genelinde Erzurum, Erzincan ve Bayburt’ta olmak üzere 3 adet OSB, il ve ilçe merkezlerinde toplam 8 adet KSS faaliyet göstermektedir. TRA1 Düzey 2 Bölgesi, yer altı kaynakları bakımından zengin olmasına rağmen, madencilik sanayinin ve pazarlama imkânlarının gelişmemiş olması gibi nedenlerle bu potansiyelden yeterince yararlanamıyor. Bölge ihracatının ülke ihracatına oranı 2010 yılı için sadece yüzde 0,025 olup oldukça düşüktür (TİM 2010). Alternatif enerji kaynakları açısından bölge özellikle hidroelektrik kaynaklar noktasında büyük bir potansiyele sahip olup, rüzgâr ve güneş enerjisi konularında da araştırma ve fizibilite çalışmaları yapılıyor. Bölgede su kirliliği, hava kirliliği, atıklar ve plansız kentleşme tehdidinin öne çıkan çevre sorunları olduğu görülüyor. 

KUDAKA TRA1 Bölgesi için geliştirdiği vizyonda “Anadolu’nun zirvesinde, teknik ve sosyal altyapısını geliştirmiş; sosyal sermayesini ve yenilikçilik kapasitesini ilerletmiş; zengin doğal yapısı, bakir çevresi, alternatif turizm potansiyeli ve sermaye birikimi ile yatırımları cezbeden bir bölge olmak” şeklinde bir hedef koydu. Bu hedeflerin gerçekleşmesi için ise 4 temel amaç belirlendi.  Bu amaçlar bölgede;

-Beşeri sermayeyi ve sosyal altyapıyı güçlendirmek,

-Çevresel sürdürülebilirliği sağlamak ve teknik altyapı güçlendirmek,

-Sermaye birikimi ve doğrudan yatırımı sağlamak,

-Bölgenin bilgi ve teknoloji düzeyini artırmak şeklindedir.


------------------------

OSB’lerin en yakın yardımcısı olduk

Yaptığınız araştırmalar doğrultusunda bölgede yeni bir ihtisas ya da karma OSB kurma ihtiyacı var mı? Varsa OSB kurulmasına yönelik çalışmalar başladı mı?

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı olarak sorumluluk bölgesi içerisinde yer alan OSB’lerle yakından ilgilenmiş alt ve üstyapı eksikliklerinin tespiti ve giderilmesi ile ilgili olarak bir tedbirler geliştirdik. Bu alanlara yatırımcı çekme açısından da oldukça aktif çalışan ajansımız, ilgi gösteren her yatırımcıya kendi uzmanları aracılığı ile yol göstermiş ve bu anlamda OSB yönetimlerinin en yakın yardımcısı oldu. Örneğin, Erzincan OSB’nin ajansın çalışmaya başladığı 2010 yılındaki doluluk oranı yüzde 30 iken bugün bu oran yüzde 70’lere vardı. Bu konuda ajansın da önemli bir katkısı var. Bölge genelinde Erzurum, Erzincan ve Bayburt’ta olmak üzere 3 adet OSB, il ve ilçe merkezlerinde toplam 8 adet KSS faaliyet gösteriyor. Erzurum Merkez 2. OSB, Erzurum Besi OSB ve Oltu OSB, bölgede kuruluş aşamasında olan OSB'ler. Bölge ekonomisi açısından büyük önem arz eden bu OSB’ler altyapı sorunları yaşıyor. Bununla beraber, Erzurum’un Horasan ve Hınıs ilçelerinde, Erzincan Merkez, Üzümlü ve Tercan'da toplam 5 adet KSS yine kuruluş aşamasında. Ayrıca 2011Proje Teklif Çağrısı usulü ile açılan Mali Destek Programlarından Küçük Ölçekli Altyapı programı kapsamında Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinin Organize Sanayi Bölgelerinden 3 proje ve Küçük Sanayi Sitelerinden 2 proje desteklenmiştir. TRA1 Düzey 2 Bölgesi'nde yer seçen KOBİ’lerin çok az bir kısmı altyapı sorunları çözümlenmiş organize sanayi bölgelerinde faaliyet göstermektedir. Bölgedeki en eski planlı sanayi alanı olan Erzurum merkez ilçesindeki OSB'de, tüm parseller dolu olmasına rağmen, bu parsellerin yalnızca yüzde 30'u imalat sanayi tarafından kullanılmakta, geri kalan parseller çoğunlukla depo ve çağrı merkezleri olarak kullanılıyor.


SORU CEVAP

Ajans Adı: Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı

Kapsadığı İller: Erzurum, Erzincan, Bayburt

Yönetim Kurulu Başkanı: Sebahattin Öztürk (Erzurum Valisi)

Kalkınma Kurulu Başkanı: Mehmet Fikret Şireci (Erzincan Genç İşadamları Derneği Başkanı)

Genel Sekreter: Dr. Rıfat Altan

Destek Verdiği Proje Sayısı: 201

Son Güncelleme: 15.08.2015 10:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.