Girişimciliği teşvik ediyoruz

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Gökay Üstün, “Bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak için paydaşlarımız arasında koordinasyonu tesis ederek girişimciliği teşvik etmeye, istihdamı artırmaya ve ortak proje geliştirme kültürünü oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

Girişimciliği teşvik ediyoruz

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Gökay Üstün, “Bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak için paydaşlarımız arasında koordinasyonu tesis ederek girişimciliği teşvik etmeye, istihdamı artırmaya ve ortak proje geliştirme kültürünü oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

20 Şubat 2012 Pazartesi 09:41
Girişimciliği teşvik ediyoruz

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Gökay Üstün, Sanayi Gazetesi’nin sorularını yanıtladı. ‘Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde, çevreye duyarlı, potansiyellerini değerlendiren, küresel ölçekte rekabet edebilir bir Trakya’ olarak belirledikleri bölge vizyonunu gerçekleştirmek üzere sürdürülebilir bir kalkınma yaratma hedefiyle sürdürdüklerini belirten Gökay, bölgenin lojistik anlamında önemli bir potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.       

Ajans olarak bölgenin rekabet gücünün sosyal ve iktisadi alanlarda geliştirilmesine yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları yürüttüklerini söyleyen Mehmet Gökay Üstün, “Özellikle 2010-2013 Trakya Bölge Planı hazırlık sürecinde bölgenin sanayi varlığının analizi yanında sanayi sektörünün gelişimine ilişkin stratejiler geliştirildi.” dedi.

 

Kalkınma ajansınız hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

 

Ajansımız kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum örgütleri arasındaki işbirliğini teşvik ederek bölgesel anlamda ekonomik ve sosyal kalkınmayı amaçlayan bir kurumdur. 2010 Yılı Mayıs ayında Tekirdağ merkezli olmak üzere faaliyete geçen Ajansımız, 28 uzman ve 4 destek personel ile TR21 Trakya Bölgesi’nin kalkınmasına hizmet ediyor. ‘Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde, çevreye duyarlı, potansiyellerini değerlendiren, küresel ölçekte rekabet edebilir bir Trakya’ olarak belirlediğimiz bölge vizyonunu gerçekleştirmek üzere çalışmalarımızı kaynakların yerinde ve etkin biçimde kullanımını sağlayarak sürdürülebilir bir kalkınma yaratma hedefiyle sürdürüyoruz. Bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere paydaşlarımız arasında koordinasyonu tesis ederek girişimciliği teşvik etmeye, istihdamı artırmaya ve ortak proje geliştirme kültürünü oluşturmaya çalışıyoruz.

 

Kuruluşunuzdan bu yana ne gibi çalışmalara imza attınız?

 

            2010 Mayıs ayında 15 uzman ve 3 destek personelden oluşan kadromuzla birlikte çalışmalarımıza başladık. Bölgemizin potansiyellerini ve ihtiyaçlarını tespit etmek üzere bölge paydaşlarımızla bir araya geldiğimiz Kalkınma Kurulu toplantımızın hemen akabinde Mevcut Durum Analizi çalışmamıza yoğunlaştık. MDA’nın hazırlanmasından sonra TR21 Trakya Bölgesi’nin 2010-2013 yılları arasındaki kalkınma stratejisinin temeli olan Bölge Planı’nı oluşturduk. Bölge Planımızın Devlet Planlama Teşkilatınca onaylanmasını müteakip 18 Ekim 2010 tarihi itibariyle ilk mali destek programımızın proje teklif çağrısında çıktık. Teklif çağrısı öncesi ve sonrasında organize ettiğimiz proje hazırlama eğitimleri ile bölgemizdeki kurum ve kuruluşların proje yazma kapasitelerinin artırılmasına yönelik önemli bir çalışma gerçekleştirdik. Organizasyon yapımızın önemli parçalarını oluşturan ve Eylül ayı itibariyle Edirne ve Kırklareli illerimizde hizmete giren Yatırım Destek Ofislerimizin de bu eğitimlerde önemli katkıları oldu. Söz konusu eğitimlerimizin de katkısıyla mali desteklerimizden yararlanmak üzere proje hazırlayan paydaşlarımız Ajansımıza 416 proje teslim ettiler. Başarılı bulunan proje sahipleriyle yapılan sözleşmelerin ardından projelerin uygulama ve izleme ve değerlendirme aşamasına geçildi.

Temel strateji ve önceliklerimiz doğrultusunda bölge içinde sektörel ve mekânsal analizlere yönelik olarak teknik çalışmalar yanında çalıştay, seminer ve toplantılar aracılığı ile çeşitli saha çalışmaları yürüttük. Ajans sorumluluk alanında yer alan illerin rekabetçilik analizlerinin yapılması, çıkacak analiz sonuçları doğrultusunda öne çıkan sektörlerin tespiti ve bu sektörlerde küme geliştirme stratejilerinin hazırlanmasına yönelik araştırmaların yapılması için “Rekabetçilik ve Kümelenme Analizi” çalışmasını başlattık.

Trakya bölgesinin sahip olduğu stratejik konum, üretim ve tüketim merkezlerine olan yakınlık ve ulaşım altyapısı ile özellikle lojistik sektörü açısından taşıdığı bu potansiyeli değerlendirmek, hâlihazırda yaşanan problemlere çözüm önerileri getirmek üzere PPKB koordinasyonunda Bölgemizde yer alan ilgili paydaşlar ile birlikte “Trakya Lojistik Master Planı” çalışmaları başlatıldı. Sosyal Yapı ve Beşeri Sermayenin Analizi çalışması kapsamında ise bölgede var olan sosyo-ekonomik mekanizmalar ile kültürel dokunun incelenmesi, ortaya çıkacak sonuçların analiz edilerek, bölgesel kalkınmada sosyal yapıya ilişkin strateji ve önceliklerin belirlenmesi hedeflenmiştir.

 

Kurum ve kuruluşlara yönelik ne çeşit destekler veriyorsunuz?

 

Bölgemizdeki kurum ve kuruluşlara yönelik desteklerimiz mali ve teknik destekler olmak üzere ikiye ayrılıyor. Mali destekler, projelere sağlanan doğrudan finansman desteği, güdümlü proje desteği ve doğrudan faaliyet desteği olarak gerçekleşiyor. Faiz ve faizsiz kredi destekleri de mali destekler arasında sayılıyor. Teknik destekler ise özellikle yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına sağlanan destekler şeklinde gerçekleşiyor. Bunun yanı sıra proje hazırlama eğitimleri gibi faaliyetlerle de paydaşlara teknik destek sağlanıyor.

 

Son bir yıl içerisinde dağıttınız teşvik primi ne kadar? Bu zamana kadar kaç adet projeye destek oldunuz?

 

            2010 Yılı Mali Destek Programlarımız kapsamında başarılı bulunan 61 adet proje arasından sözleşme imzalayarak proje uygulamasına başlayan 55 proje sahibine toplam 10 milyon 500 bin TL civarında hibe desteği sağladık. Mali desteklerden yararlanmaya hak kazanan projelerden Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamındaki 22 projeye 4 milyon 941 bin TL, Kar Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik Rekabet Gücünün Arttırılması Mali Destek Programı kapsamındaki 27 projeye 4 milyon 268 bin TL, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Rekabet Gücünün Arttırılması Mali Destek Programı çerçevesindeki 12 projeye ise 1 milyon 939 bin TL olmak üzere bölgeye 11 milyon TL’nin üzerinde bir kaynak ayrılmıştı ancak 6 proje sahibinin çeşitli sebeplerle sözleşme imzalamaktan vazgeçmesi nedeniyle yerine ulaşacak meblağ biraz düşmüş oldu.

 

Yaptığınız araştırmalara göre bölgenizin öne çıkan özellikleri hakkında bilgi verir misiniz?

 

Coğrafi konumu itibariyle Asya ve Avrupa arasında önemli bir köprü olması, sınır kapılarının ve sayısı ve kapasitesi artmakta olan limanların bulunması gibi nedenlerle bölgemiz lojistik anlamında önemli bir potansiyele sahiptir. Bu anlamda Tekirdağ’da bir lojistik OSB kurulması için Ajansımızın teknik desteğiyle başvuruda bulunuldu. Turizmin olanak sağlayan coğrafi yapının varlığı, başta bin 120 MW kurulu güce sahip HEAŞ-Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. olmak üzere bölgede toplam 43 adet elektrik üretim tesisinin bulunması, bölgedeki rüzgâr performansının yüksek olması dolayısıyla rüzgar gücüyle elektrik üretimi potansiyelinin yüksekliği, sanayi yoğun bölgelerde enerji erişiminin sorunsuz olması, bölgede bir serbest bölge ve 6 OSB’nin var olması Trakya’nın öne çıkan özellikleri olarak belirlenmiştir.

Bölgemizin en güçlü yanlarından olan tarım ve hayvancılıkta ise bu sektörler için gerekli arazilerin miktarının fazla ve toprağın verimli olması, Meriç Nehri gibi yerüstü su potansiyeli yüksek olan bir su kaynağına sahip olunması, çiftçinin ürettiği ürünü pazarlayabileceği kanallardan biri olan tarımsal sanayinin bölgede güçlü olması, damızlık hayvan yetiştiriciliği için uygun altyapının bulunması, büyükbaş hayvanların şap hastalığından ari olması, tarımsal analiz ve toprak tahlil laboratuarlarının bölgede çok sayıda olması, tarımda mekanizasyonun yoğunluğu gibi avantajlar göze çarpmaktadır.

AB ile sınır olması nedeni ile bölgenin ortak sınır ötesi işbirliği projeleri geliştirme olanağına sahip olması, tarım ve hayvancılık atıklarının bölgede biyogaz üretimi için potansiyel yaratması, Türkiye’nin ilk ve tek şarap müzesine sahip olması, düzenlenen şarap tadım turları ve geçmişten gelen şarapçılık kültürü ile bölgede var olan güçlü şarap turizmi potansiyeli, Dereköy Sınır Kapısı’nın genişletilmesine yönelik projenin varlığı, geliştirilebilecek bir Teknopark’ın bulunması gibi özellikler de bölgemizin öne çıkan özellikleri arasında sayılabilir.

 

Kalkınma ajansı olarak bölgenizdeki OSB’lere yönelik ne gibi çalışmalarınız oldu. Bu çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz?

 

Ajansımız bölgenin rekabet gücünün sosyal ve iktisadi alanlarda geliştirilmesine yönelik olarak araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmektedir. Bu kapsamda özellikle 2010-2013 Trakya Bölge Planı hazırlık sürecinde bölgenin sanayi varlığının analizi yanında sanayi sektörünün gelişimine ilişkin stratejiler geliştirilip ve bu stratejiler TR21 Trakya Bölge Planı aracılığı ile kamuoyuna aktarıldı. Ayrıca Ajans olarak “Uluslar arası Rekabet Analizi” ve “Kümelenme Analizi” çalışmalarına başlamış olup bu kapsamda sanayi sektörü ile ilgili olarak OSB’leri de içerecek şekilde analiz çalışmaları yürütüyoruz.

Ajansımız OSB yönetimleri ve bu bölgelerde yer alan firmalar ile yakın iletişim ve işbirliği halinde olup, planlama ve araştırma çalışmalarında işbirlikleri yürütülmektedir. OSB’ler ile bu yakın işbirliği sadece planlama çalışmaları boyutunda değil Ajansımız mali desteklerinden yararlanma anlamında da sürmektedir. Nitekim bölgenin sanayi altyapısının gelişmesine yönelik olarak açılan 2010 yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında Çerkezköy OSB, Ajansımıza sunduğu altyapı projesine hibe desteği almıştır. Bunlarla birlikte Ajansımız Sanayi Bakanlığı koordinesinde yürütülen OSB’lerin denetleme komisyonunda da aktif olarak görev yürütmektedir.

 

Yaptığınız araştırmalar doğrultusunda bölgede yeni bir ihtisas ya da karma OSB kurma ihtiyacı var mı? Varsa OSB kurulmasına yönelik çalışmalar başladı mı?

 

Bilindiği üzere OSB kanununa eklenen ıslah OSB kavramı ile bölge genelinde OSB çatısı altında yer almayan sanayinin OSB çatıları altında toplanarak düzenli bir yapıya kavuşması ve bu şekilde özellikle Ergene Havzasında yaşanılan kirliliğin önüne geçilmesi yönünde bir çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde yürütülmektedir. Ajansımız bu noktada yeni Islah OSB alanları kurulması çalışmalarına destek sağlamakta ve bölgede yer alan ilgili firmalar ile işbirliği halinde çalışıyor. Ajans olarak kurulacak olan bu yeni OSB’ler ile birlikte Bölgenin rekabet gücünün daha da artacağını düşünüyoruz. Bununla birlikte 2010 yılı içerisinde Tekirdağ İlinde bir Lojistik İhtisas OSB kurulması yönünde başvuru Ajansımızın aktif katılımı ile hazırlanarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na gönderilmiştir.

 

AJANS KÜNYESİ

 

Ajans Adı: Trakya Kalkınma Ajansı

Kapsadığı İller: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ

Yönetim Kurulu Başkanı: Mustafa Yaman (Kırklareli Valisi)

Kalkınma Kurulu Başkanı: Mustafa Yardımcı (Edirne Ticaret Borsası Başkanı)

Genel Sekreter: Mehmet Gökay Üstün

Destek Verdiği Proje Sayısı: 55

Verdiği Teşvik Belgesi Tutarı: 10 milyon 500 bin TL 
Son Güncelleme: 20.02.2012 09:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.