banner250

486 kişiye Iş imkanı

Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Akman, TR52 bölge ekonomisinin gelişmesine katkı sağlanmak amacıyla toplam 62 projeye destek olduklarını belirterek, “Bu projeler hayata geçtiğinde 486 kişi istihdam edilecek” dedi.

486 kişiye Iş imkanı

Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Akman, TR52 bölge ekonomisinin gelişmesine katkı sağlanmak amacıyla toplam 62 projeye destek olduklarını belirterek, “Bu projeler hayata geçtiğinde 486 kişi istihdam edilecek” dedi.

13 Eylül 2012 Perşembe 15:30
486 kişiye  Iş imkanı  Konya ve Karaman illerini kapsayan Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Genel Sekreteri Dr. Ahmet Akman Sanayi Gazetesi’nin sorularını yanıtladı. MEVKA’nın
2009 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini ifade eden Akman, 2010 ve 2011 yılı teknik destek programları kapsamında, toplam 193 adet kamu kurum kuruluşu, vakıf, dernek, üniversite ve odaya 1.600.000 tl değerinde, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, lobi faaliyetleri, eğitim, fizibilite hazırlanması gibi konularda teknik destek sağlandığını söyledi. Konya- Karaman Bölgesi’nin çok önemli bir tarım endüstri ve ticaret bölgesi olduğunu bildiren Akman, “Önde gelen sektörler, Makine imalat sanayi, vinç İmalatı, tarım makineleri, ayakkabıcılık, otomotiv yan sanayi, bisküvi üretimi, gıda sanayidir” diye konuştu.

Kalkınma ajansınız hakkında kısaca bilgi verir misiniz?
Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA), 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’a istinaden Kalkınma Bakanlığı’nın genel koordinasyonu altında TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi’nde faaliyet göstermektedir. Kalkınma Ajanslarının tümünün olduğu gibi MEVKA nın da  amacı, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır. Kaynaklarını etkin ve çevreye duyarlı kullanan, sosyo-kültürel yapısı güçlü, rekabetçilik temelinde sürekli gelişen lider bir bölge olmak vizyonuyla ve ulusal kalkınmanın yerel öncüsü parolasıyla 2009 yılından bu yana faaliyet göstermektedir.

Kuruluşunuzdan bu yana ne gibi çalışmalara imza attınız?
MEVKA Konya ve Karaman İllerini kapsayan TR52 Bölgesinde faaliyete başladığı 2009 yılından bu yana, Küçük Ölçekli Altyapı, Kırsal Kalkınma, İktisadi Kalkınma, Sosyal Kalkınma, İktisadi İşletmelerde Rekabetçiliğin Geliştirilmesine Yönelik MDP ve Kırsal Kalkınma  Mali Destek Programlarında çok sayıda  KOBİ, Belediye, Kamu Kurum Kuruluşu, STK, Vakıf, Kooperatif, Oda, KHGB, Üretici Birliği, Borsa vb. toplam 45 milyon TL lik destek sağlanmış ve bu yolla bölgenin rekabetçilik seviyesinin ilerlemesine, sosyo kültürel yapısının güçlendirilmesine, doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanmasına, istihdam ve ihracaat göstergelerindeki ilerlemeye katkı sağladı. Ayrıca Ajans tarafından yürütülen doğrudan faaliyet desteği programı çerçevesinde bölge kalkınmasında stratejik öneme sahip araştırma, nitelikli bilgi üretme, fizibilite ve strateji tespiti gibi teknik çalışmalar konusunda 1.2 Milyon ve Bölgedeki kurumsal kapasitenin gelişmesine, bölgeyi ilgilendiren konularda yapılan lobi çalışmaları ve eğitim konularında kısa süreli Uzman Desteğini kapsayan Teknik Destek Programı kapsamında da 1.6 Milyon TL destek sağlandı. Bütün bunların dışında, turizmden-yeşil ekonomiye, sosyal kalkınmadan- ihracata, yenilenebilir enerjiden bölgenin 2023 vizyonuna kadar birçok konuda seminer, çalıştay ve toplantılar düzenlenmiş, bölgede bulunan toplam 36 ilçede PCM proje hazırlama eğitimleri ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiş, aynı zamanda, bu organizasyonlar vasıtasıyla işbirliği ve katılımcılık konusunda, beraber çalışma iradesinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapıldı. Diğer taraftan, MEVKA nın 2011 yılı mali destek programları kapsamında, İktisadi İşletmelerde Rekabetçiğin Geliştirilmesine Yönelik Mali Destek Programı ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı Proje Teklif Çağrıları 19.08.2011 tarihinde yayınlanmış ve 4.10.2011 tarihinde ise proje teklifleri sona ermiştir.Teklif edilen projelerin değerlendirme süreci 27.12.2011 Tarihindeki Yönetim Kurulu onayıyla sona ererek Ajanstan destek almaya hak kazanan projeler kamuoyuna ilan edilmiştir.

Son bir yıl içerisinde verdiğiniz destek miktarı ne kadar?
2011 yılı iktisadi işletmelerde rekabetçiliğin geliştirilmesine yönelik mali destek programında genel amaç olarak tr52 (Konya-Karaman) düzey 2 bölgesindeki iktisadi işletmelerin rekabet güçlerini artırarak bölge ekonomisinin gelişmesine katkı sağlanması amacı belirlendi. Bu amaç ve ilgili öncelikler doğrultusunda 2 ilde, 13 ilçede, 20 farklı sektörde, 8 farklı temada ( ar-ge altyapısı, yenilik, süreç iyıleştirme, kapasite artışı, verimlilik artışı, ihracaat odaklı ürün geliştirme,çeşitlendirme ve ticarileştirme vb.) toplam 62 projeye destek sağlanmış olup, bu projelerın toplam bütçesı 24.971.000 tl ve destek miktarı da 11.500.000 tl dır. Bu projeler hayata geçtiğinde 486 kişi istihdam edilecek. Bu projelerin ait olduğu sektörlerden başlıcaları ise; makine imalat, otomotiv, tarım makineleri, gıda, tarım, yenilenebilir enerji, gıda ve gıdaya yönelik imalat, tohumculuk sektörleridir.

Bu zamana kadar kaç adet projeye destek oldunuz?
Kalkınma ajanslarında 4 farklı destek mekanizması bulunmakta olup, bunlar; doğrudan finansman desteği, doğrudan faaliyet desteği, güdümlü proje desteği, faiz desteği ve faizsiz kredi desteğidir.  Bunlardan ayrı olarak yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerinin ve bölgedeki stk lar ile kamu kurum / kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmaları için sağladığı teknik destekler mevcuttur.  2011 yılı iktisadi işletmelerde rekabetçiliğin geliştirilmesine yönelik mali destek programında genel amaç olarak tr52 (Konya-Karaman) düzey 2 bölgesindeki iktisadi işletmelerin rekabet güçlerini artırarak bölge ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamanması amacı belirlendi.

2010 ve 2011 yılı teknik destek programları kapsamında, toplam 193 adet kamu kurum kuruluşu, vakıf, dernek, üniversite ve odaya 1.600.000 tl değerinde, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, lobi faaliyetleri, eğitim, fizibilite hazırlanması gibi konularda teknik destek sağlandı. 2011 yılı doğrudan faaliyet desteği programı kapsamında, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına ve kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları, bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine ve büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlama noktasındaki 36 doğrudan faaliyete 1.200.000 tl lik destek sağlanmıştır.

Ajans bölgesel gelişmeyi hızlandırmak amacıyla, bölge planlarında ya da saha çalışmaları sonucunda belirlenen alanlar için bölgedeki girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesini geliştirecek nitelikteki iş geliştirme merkezleri, teknoparklar, teknoloji geliştirme merkezleri ve işletmelerin ortak kullanımına açık fuar, ticaret merkezi, sergi salonu, laboratuvar ve atölye gibi büyük bütçeli altyapı ve/veya işletme desteklerini içeren projelere, proje teklif çağrısı yöntemi uygulamadan doğrudan mali ve teknik destek sağlayabilmektedir. Bu kapsamda Mevka, iş geliştirme merkezi (Karaman) teknoloji transferi ve ar-ge merkezi ile mesleki eğitim merkezini (Konya) faaliyete geçirmeyi planlamaktadır.

Yaptığınız araştırmalara göre bölgenizin öne çıkan özellikleri hakkında bilgi verir misiniz?
Konya- Karaman Bölgesi çok önemli bir tarım endüstri ve ticaret bölgesidir. Konya Türkiye’nin tahıl ambarıdır. Önde gelen sektörler, Makine imalat sanayi, vinç İmalatı, tarım makineleri, ayakkabıcılık, otomotiv yan sanayi, bisküvi üretimi, gıda sanayidir. Konya 35 bin civarında firmasıyla Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) başkenti olarak biliniyor. Karaman Türkiye’nin Bisküvi Üretiminde başı çekiyor. Elma üretiminde ise 2.sırada yer alıyor. Türkiye’deki otomotiv yan sanayi firmalarının yüzde 30’u Konya’da bulunuyor. Türkiye’de birincil alüminyum sadece Seydişehir’de üretilmekte. Türkiye’nin 3. büyük Teknokent’i bölgededir. Konya’da öne çıkan önemli bir sektör makine imalat sanayidir. Bu sektörde Konya’nın Türkiye pazarındaki payı yüzde 70’dir. Makine imalat sanayisinin diğer bir kolu olan Araç Üstü Ekipman sanayinde çok önemli bir aşama kaydetti. Bölge Araç Üstü Ekipman Sanayinde Türkiye pazarının yüzde 70’ine sahiptir. Tarım alet, makina ve ekipmanları imalatı sektöründe yerli bileşen oranı traktörde yüzde 90 tarım makinelerinde ise yüzde 100’e yakındır. Konya sektörde Türkiye pazarının yüzde 65’ine sahiptir. Ülkemizin ziraat alet ve makineleri ihracatının yüzde 45’ine sahiptir. Büro mobilyalarında ülkemizde sektöründe ihracat lideri firma Konyalı’dır. Yıllık 15 milyon çift ayakkabı üreten Konya Türkiye pazarının toplam yüzde 15’ine sahiptir. Türkiye’de 3. sıradadır.


Yaptığınız araştırmalar doğrultusunda bölgede yeni bir ihtisas ya da karma OSB kurma ihtiyacı var mı? Varsa osb kurulmasına yönelik çalışmalar başladı mı?
Bölgemizde ihtisas OSB’ler bulunuyor. Karapınar’da 2 ayrı bölgede toplam 59 milyon 710 bin metrekare alan Temmuz’da Bakanlar Kurulu kararı ile Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi olarak ilan edildi. Ayrıca Konya’da Organize Hayvancılık Bölgesi kurulması ile ilgili çalışmalar da devam ediyor.  Ayrıca özel sektörün de ihtisas OSB kurmak noktasında çalışmaları bulunuyor. Özellikle, tarım alet ve makineleri sektöründen bazı yatırımcılar bu çalışmalarını yakın zamanda somutlaştırmak için girişimlerde bulunuyorlar.

2012 yılı içerisinde yapmayı düşündüğünüz çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz?
2012 yılında teknik destek programına çıkılmış olup aşağıdaki alanlarda desteğe çıkılmıştır:

-       Bölge ekonomisinin güçlendirilmesinde stratejik öneme sahip alanlarda kapasite geliştirmeye yönelik araştırma faaliyetleri,

-       Bölgedeki sosyal sorunların ortaya konmasına yönelik araştırma faaliyetleri,

-       İklim değişikliğinin tarımsal etkilerini bölge düzeyinde ortaya koyacak araştırma faaliyetleri,

-       Bölgedeki insan kaynakları ve beşeri sermaye kapasitesi konusunda araştırma  faaliyetleri,

-       Ilçeler arasındaki ekonomik ve sosyal etkileşimlerin ortaya çıkarılmasına yönelik araştırma faaliyetleri,

Bölgede proje hazırlama kapasitesinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler. 2012 teknik destek programının ilk başvuru dönemi sonlanmış olup 47 teknik destek başvurusu ajansımıza ulaştı. Ayrıca 2010-2013 TR 52 bölge planında belirtilen bölgenin rekabetçilik düzeyinin artırılması, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve istihdamın artırılması, sosyo-kültürel yapının güçlendirilmesi, doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması,bölgenin cazibesinin artırılması tematik eksenlerine yönelik önümüzdeki dönemde mali destek,doğrudan faaliyet desteği ve güdümlü proje desteği alanlarında projelere destek verilmesi düşünülüyor.


“10 OSB ile saha araştırma çalışması yaptık”
Kalkınma ajansı olarak bölgenizdeki OSB’lere yönelik ne gibi çalışmalarınız oldu. Bu çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz?
Mevlana Kalkınma Ajansı Konya ve Karaman Yatırım Destek Ofisleri, Haziran ayında TR52 Bölgesi’nde bulanan 10 OSB ile ilgili bir saha araştırma çalışması başlattı. Yeni Teşvik Sistemi ile de birlikte OSB’lerde yapılacak yatırımların bir alt bölge uygulamasından faydalanacak olması yatırımcıların OSB’lere olan ilgisini artırmış bulunmakta. Bu çerçevede yatırım ortamının iyileştirilmesi için de bölgemizde faaliyet gösteren Yatırım Destek Ofislerimiz Konya’ da 8 OSB Müdürlülüğü ile Karaman’ da yer alan OSB Müdürlüğünü yerinde ziyaret ederek durum tespiti yaptı. Konya Yatırım Destek Ofisi; Konya OSB Müdürü Vahit Türkyilmaz, Çumra OSB Müdürü Ali Demirel, Akşehir OSB Müdürü Murat Balaman, Beyşehir OSB Müdürü Mutlu Korkmaz, Seydişehir OSB Müdürü Mevlüt Yaman, Karapınar OSB’den Teknisyen Yücel Halici, Ereğli OSB Teknik Sorumlusu Murat Yalçinkaya’yı ziyaret ederek kurumları ile ilgili bilgi alındı. Kulu OSB Sorumlusu ise Derya Yilmaz ile de telefonda görüşüldü. Son olarak da Konya 1. OSB Müdürü Ali Ceylan ile görüşüldü. Ziyaret edilen OSB’lerin altyapı durumlarının yerinde incelenmesinin yanı sıra OSB’lerde faaliyet gösteren firmalara da ziyaretler gerçekleştirildi. Karaman Yatırım Destek Ofisi ise Karaman OSB Müdürü Yasin Ünüvar ile görüşerek OSB’nin durumu, gelecek planları ve ihtiyaçları ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Bu ziyaretler sırasında özellikle ilçelerde yer alan OSB’lerin alt yapılarını tamamlama ve borçlarını ödeme konusunda sorunları olduğu görüldü. Mevlana Kalkınma Ajansı, yaptığı bu saha araştırması çalışmasına ek olarak TR 52 bölgesinde yer alan tüm OSB yetkililerinin, Sanayi Bakanlığı ve OSBÜK uzmanlarının katılımı ile daha kapsamlı bir rapor hazırlamak amacı ile sonbahar döneminde bir çalıştay düzenlemeyi planlamaktadır.

SORU CEVAP
Ajans Adı: Mevlana Kalkınma Ajansı

Kapsadığı İller: Konya-Karaman

Yönetim Kurulu Başkanı: Karaman Valisi Süleyman Kahraman

Kalkınma Kurulu Başkanı: Aslan Korkmaz

Genel Sekreter: Dr Ahmet AkmanSon Güncelleme: 15.08.2015 10:06
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.