banner110

TÜBİTAK SİL BAŞTAN

İhracat ve imalat sanayinde Ar-Ge temelli ürünleri çoğaltmak amacıyla, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bir dizi önlem alacak. Hazırlanan tasarıyla Bakanlığın ve TÜBİTAK’ın yapısı değiştirilecek.

TÜBİTAK SİL BAŞTAN

İhracat ve imalat sanayinde Ar-Ge temelli ürünleri çoğaltmak amacıyla, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bir dizi önlem alacak. Hazırlanan tasarıyla Bakanlığın ve TÜBİTAK’ın yapısı değiştirilecek.

13 Mart 2017 Pazartesi 08:14
TÜBİTAK SİL BAŞTAN


Bakanlığın yapısı değişiyor
Ülkenin rekabet gücünü, refahını arttırmak ve sürekli kılmak için teknoloji yönetimi tek elden planlanacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bu amaçla hem kendi teşkilat yapısında bazı değişikliklere gidecek hem de TÜBİTAK’ta devrim niteliğinde dönüşümler yapacak. Hazırlanan yasa tasarısına göre, Bakanlığın görev tanımı ile 8 biriminin görev ve sorumlulukları değiştirilecek. Bakanlık, bilim, teknoloji, sanayi politika ve stratejilerini, bunlarla ilgili plan ve programları hazırlayacak. Ar-Ge ve Teknoloji Özel Hesabı’nı yönetecek. TGB’lerin yer seçimi, kamulaştırılması, yapı ve tesislerin ruhsat ve izinleri ile Ar-Ge merkezi belgelerini artık “Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri Genel Müdürlüğü” verecek.


Bakanlık birimlerine düzenleme
Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu ve Ar-Ge ve Teknoloji Özel Hesabı ile getirilen yeni yapı ve düzenlemeler doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın birimleri, bilimsel ve teknolojik faaliyetlerin sanayi politikaları ve uygulamalarla uyumlu şekilde yürütülmesi için yeniden yapılandırılacak. Bu çerçevede Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görevleri yeniden düzenleniyor ve görev tanımı genişletiliyor.  Buna göre Bakanlık, Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu’nun sekretaryasını yapacak, alınan kararları uygulayacak. Ülkenin teknoloji ve sanayi altyapısını geliştirecek, yenilikçi ve katma değeri yüksek yurt içi üretimin arttırılması, sanayinin küresel pazarlarda rekabet edebilirliğinin sağlanması için ihtiyaç duyulan yatırımları belirleyecek. Bakanlık, üretim altyapısının dünyadaki teknolojik gelişmeler ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla sanayinin dijital dönüşümüyle ilgili politika ve stratejiler oluşturacak, faaliyetler yürütecek ve gerektiğinde hibe ve destek sağlayacak.Sanayi siteleri eklendi
Bakanlığın, OSB ve endüstri bölgelerine yönelik görevlerine ek olarak, sanayi siteleri ve özel endüstri bölgelerinin planlanması ve geliştirilmesine yönelik politikalar oluşturma görevi de eklendi. Ayrıca sanayinin teknoloji üreten bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak, yerleşim alanları içinde bulunan sanayi sitelerinin ve sanayi işletmelerinin yerleşim alanı dışına taşınmasına ve planlı sanayi ananları dışında faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin planı sanayi analarına taşınmasına yönelik faaliyetleri de yürütecek.Birim adları değişti
Bakanlığa verilen yeni görevler neticesinde, Bakanlık birimleri yeniden yapılandırılacak ve bazı birimlerin adları değiştirilecek. Sanayi Genel Müdürlüğü’nün adı “Sanayi Hizmetleri Genel Müdürlüğü”, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’nün adı “Bilim, Teknoloji ve Sanayi Politikaları Genel Müdürlüğü”, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’nün adı “Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri Genel Müdürlüğü”, Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü’nün adı “Yurtiçi Üretim ve Sanayi İşbirliği Genel Müdürlüğü”, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nün adı “Sanayi Ürünleri Denetim ve Gözetimi Genel Müdürlüğü”, Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün adı “Verimlilik ve Etki Analizi Genel Müdürlüğü”, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün adı “Uluslararası İşbirliği Genel Müdürlüğü”, Personel Dairesi Başkanlığı’nın adı ise “İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı” oluyor.Analiz yapacak
Sanayi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bilim, teknoloji ve sanayi politikalarına uygun olarak ülkenin potansiyeli olan sektörel alanlarına uygun analizler yapacak, sorunları tespit edecek, çözüm önerileri geliştirecek. Bilişim sektörünün rekabet gücünü arttırmak için gerekli çalışmaları yürütecek. Kamu bilişim projelerini tedarik edecek firmaları, taşımaları gereken standartlar doğrultusunda yetkilendirecek. Sanayi ürünlerine ilişkin teknik düzenlemeler kapsamında yetkilendirilecek onaylanmış kuruluşların taşıması gereken nitelikleri belirleyecek. Sanayi işletmelerinin sicilini tutacak.Dijital dönüşüm
Bilim, Teknoloji ve Sanayi Politikaları Genel Müdürlüğü, Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu’nun sekretarya faaliyetlerini yürütecek. Sanayinin dijital dönüşümüyle ilgili politika ve stratejiler oluşturacak.  Hibe ve desteklerle dönüşüm sürecini hızlandıracak.TGB’lerden sorumlu
Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri Genel Müdürlüğü, sanayi siteleri, OSB’ler, endüstri bölgeleri ve özel endüstri bölgelerinin planlanmasına, yer seçimine, imar planlarının yapılmasına yönelik faaliyet yürütecek. Ayrıca OSB’lerde kamu yararı kararı verecek ve endüstri bölgeleri ile özel endüstri bölgelerinde kamulaştırmaya ilişkin işlemler yapacak. Yerleşim alanları içindeki sanayi sitelerinin ve sanayi işletmelerinin yerleşim alanı dışına taşınmasına yönelik çalışmalar yürütecek. Sanayi siteleri, OSB’ler, endüstri bölgeleri ve özel endüstri bölgeleriyle ilgili bilgi sistemi oluşturacak. Genel Müdürlük ayrıca eski adıyla Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’nün uhdesinde olan TGB’ler ile ilgili görevleri de yürütecek. Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri Genel Müdürlüğü, TGB’lerin yer seçimi, kamulaştırılması, kurulması, işleyişi, imar planlarının hazırlanması gibi konularla ilgilenecek. Ar-Ge merkezi ve tasarım merkezi kurulum ve işleyişinden de sorumlu olacak.Koordinasyon görevi
Yurtiçi Üretim ve Sanayi İşbirliği Genel Müdürlüğü, kamu kurumlarının yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini içeren mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ilgili kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak Sanayi İşbirliği Programlarını yürütecek. Bakanlığın Avrupa Birliği, diğer yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla yürüttüğü projelerin hazırlanmasını, koordinasyonunu sağlayacak. Sanayi Ürünleri Denetim ve Gözetimi Genel Müdürlüğü ise, metroloji politikasını belirleyecek, standardizasyon, akreditasyon alanlarında strateji geliştirecek.

Karar yetkisi İcra Kurulu’nda
Tasarıya göre, bilim, sanayi ve teknoloji politikalarını bütünlük içinde yönlendirmek için Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu kaldırılarak, “Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu” kurulacak. Bu kurul ile bilim, teknoloji sanayi bütünsel bir yaklaşımla ele alınacak, karar mekanizmaları hızlanacak. TÜBİTAK tarafından hayata geçirilecek projeler, programlar ve destek mekanizmalarının oluşturulması, Ar-Ge, teknoloji ve yenilikçilik alanlarında çalışmalar yapılması, Ar-Ge merkezi ve enstitü kurulmasına ilişkin karar yetkisi bu kurula verilecek.

Destekler tek elde
Sürdürülebilir bir bilim, teknoloji ve sanayi politikasının uygulanabilmesi için, Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu tarafından alınacak kararların kaynak ile ilişkilendirilmesi, kanyak yönetiminin tek elden sağlanması yönetilebilmesi için “Ar-Ge ve Teknoloji Özel Hesabı” oluşturulacak. Bakan Faruk Özlü’nün verdiği bilgiye göre, bu hesabın büyüklüğü 12 milyar lira civarında olacak.

MAM ve enstitüler kaldırılacak
TÜBİTAK MAM ve bu merkez bünyesindeki 20 enstitü, merkez, laboratuvar ve gözlemevi kaldırılacak. Kaldırılan merkez ve enstitüler, “Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi (YÜTAM)”a devredilecek. Bilim ve teknoloji politikalarının belirlenmesi, Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi ve kaynak desteğinin sağlanması fonksiyonlarının TÜBİTAK bünyesinde tek bir yapıda toplanmasından kaynaklanan olumsuzluklar da giderilecek. İdari ve mali özerkliğe sahip YÜTAM’ın merkezi Gebze’de olacak. YÜTAM, Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu tarafından belirlenen politika, strateji ve hedefleri gerçekleştirecek.

10 yıllık deneyim
YÜTAM, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda temel ve uygulamalı Ar-Ge faaliyetleri yürütecek. Üniversite ve kamu kuruluşlarına ait Ar-Ge merkezleri ile koordineli çalışacak YÜTAM, toplam 7 üyeden oluşacak. Merkezin başkanı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanının teklifi üzerine Başbakan tarafından seçilecek. Üyelerde; kamu kuruluşlarında ya da Ar-Ge, inovasyon ve teknolojik yetkinliği olan firmalarda en az 10 yıllık deneyim şartı aranacak.

Görev süresi 4 yıl
YÜTAM başkanı dışındaki yönetim kurulu üyeleri en fazla 4 yıl görev yapabilecek. Kurul üyeleri, üst üste en fazla 2 defa seçilebilecek. Başkan dışındaki yönetim kurulu üyelerine, 40 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık huzur hakkı ödenecek. YÜTAM başkan yardımcıları ve YÜTAM hizmet birimlerinin yöneticileri, YÜTAM başkanının teklifi üzerine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından atanacak. YÜTAM’ın diğer personeli de YÜTAM başkanı tarafından atanacak. Merkez, çeşitli vergi ve harçlardan muaf tutulacak. 

Başbakan başkanlık edecek
Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu, Başbakanın başkanlığında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve kurul gündemi ile ilgili bakanlardan oluşacak. Gündemine göre toplantıya katılacak bakanlar Başbakan tarafından belirlenecek. Kurul, yılda en az 2 defa toplanacak. Kurulun sekretarya hizmetleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülecek. Kurul, Türkiye’nin bilim, teknoloji, sanayi politika ve stratejilerine ilişkin kararlar alacak.

Öncelikli alanları belirleyecek
Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu, öncelikli araştırma, geliştirme, teknoloji ve yenilikçilik alanlarını, bunlarla ilgili programları belirleyecek. Kurul, bu doğrultuda TÜBİTAK ve kamu kuruluşlarını görevlendirebilecek. Özel sektörü teşvik edici tedbirler alabilecek. Bu alanda çalışma yapmaları için araştırma merkezi ve enstitülerin kurulmasına karar verebilecek. Nitelikli insan gücü yetiştirilmesi için faaliyet yürütecek. Ar-Ge ve Teknoloji Özel Hesabı’nın kullanımına ilişkin karar alabilecek.

Danışma Kurulu kurulacak
Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu’na görüş ve önerilerde bulunmak amacıyla Bilim, Teknoloji ve Sanayi Danışma Kurulu kurulacak. Bu kurul, kamu kurum ve kuruluşlarından, özel sektörden ve üniversitelerden 4’er temsilci olmak üzere toplam 12 üyeden oluşacak. Üyeler, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanının teklifi üzerine Başbakan tarafından seçilecek.

Özel hesap
Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu tarafından alınacak kararların uygulanmasına yönelik olarak Bakanlık merkez muhasebe birimi nezdinde “Ar-Ge ve Teknoloji Özel Hesabı” açılacak. Bakanlık bünyesinde yer alan Ar-Ge ödenekleri, özel hesaba aktarılarak kullanılacak. İcra Kurulu kararlarına istinaden gerçekleştirilecek faaliyetler buradan karşılanacak. İcra Kurulu tarafından desteklenmesine karar verilen Ar-Ge projeleri ve diğer program ve faaliyetlere ilişkin tutarlar, özel hesaptan ilgili kuruluşun hesabına aktarılacak.

TÜBİTAK’ın karar organı
Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu ile getirilen yeni mekanizma doğrultusunda TÜBİTAK’ın faaliyetlerinin kapsamı ve niteliği dikkate alınarak Bilim Kurulu’nun adı ve yapısı değiştirilecek. Bilim Kurulu’nun adı “Bilim ve Teknoloji Kurulu” olarak değiştirilecek ve 17 olan üye sayısı 7’ye, toplantı ve karar yeter sayısı ise 9’dan 4’e düşürülecek. Başkan yardımcılarının üye olması hususu kaldırılacak. Bilim ve Teknoloji Kurulu, TÜBİTAK’ın karar organı olacak. Kurul üyeleri en fazla 4 yıl görev yapabilecek.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda kabul edilen tasarı, TBMM Genel Kurulu’na sevk edildi.

 

Son Güncelleme: 20.07.2017 17:25
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.