ENDÜSTRİ BÖLGELERİNDE YATIRIMLAR HIZLANACAK

Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile bürokratik işlemlerin ve yatırımların hızlanması için gerekli önlemler alındı.

ENDÜSTRİ BÖLGELERİNDE YATIRIMLAR HIZLANACAK

Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile bürokratik işlemlerin ve yatırımların hızlanması için gerekli önlemler alındı.

06 Ağustos 2019 Salı 14:19
ENDÜSTRİ BÖLGELERİNDE YATIRIMLAR HIZLANACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği” bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle, karma, ihtisas ya da özel tüm endüstri bölgelerinde yönetimlere anonim şirket (A.Ş.) olma zorunluluğu getirildi. Yönetici şirket, başvurunun cumhurbaşkanına sunulmasından önce bakan oluruyla belirlenecek. Düzenlemeye göre, yer tahsis süreçleri yeniden düzenlendi. Münferit yatırım yeri ve özel endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek tüm yatırımlara ilişkin giderler, başvuru sahibi tarafından karşılanacak.

Endüstri bölgelerinin kurulması, yönetimi ve işletilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik, karma, ihtisas endüstri bölgesi, münferit yatırım yeri ve özel endüstri bölgelerinin kurulması, yönetilmesi ve faaliyete geçmesine ilişkin usul ve esaslar ile 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin diğer hususları kapsıyor.

BAKANLIK ÖNERİDE BULUNABİLECEK

Yönetmeliğe göre, Bakanlık, kurum ve kuruluşların veya yönetici şirketin başvurusuna istinaden veya resen yer seçimi etüdü yapmak suretiyle karma/ihtisas endüstri bölgelerinin kurulması önerisinde bulunabilecek.

Bakanlık tarafından Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Tarım ve Orman, Kültür ve Turizm, Milli Savunma, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları, ilgili kalkınma ajansı genel sekreterliği ile il özel idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığının; tespit edilen alanların belediye sınırları içerisinde olması halinde ise ilgili belediyenin/büyükşehir belediyesinin görüşleri alınacak.

KAMULAŞTIRMAYI BAKANLIK YAPACAK

Bölge içinde kalan özel mülkiyete ait taşınmazlar kamulaştırılacak. Kamulaştırma işlemleri Bakanlık tarafından yapılacak ya da yaptırılacak. Kamulaştırılan taşınmazlar Hazine adına tescil edilecek.

Bölge içinde kalan ve mülkiyeti Hazineye ait olan taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler Kanunun amacına uygun olarak kullanılmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca endüstri bölgesi olarak tahsis edilecek. Ayrıca bölge sınırları dışında kalan ancak trafo, yol bağlantısı gibi altyapı için gerekli olan araziler de kamulaştırılarak Hazine adına tescil edilecek.

ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGESİ KURULACAK

Yerli ve/veya yabancı gerçek ya da tüzel kişilerin başvurusu üzerine önerilen alanların, Cumhurbaşkanınca özel endüstri bölgesi olarak ilan edilmesine karar verilebilecek.

ÇED mevzuatı uyarınca “ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararının alınmasının ardından; alanın, Cumhurbaşkanı kararı ile özel endüstri bölgesi olarak ilan edilmesine karar verilecek.

BAKAN OLURUYLA BELİRLENECEK

Karma ve ihtisas endüstri bölgelerinde, bölgenin yönetimi ve işletilmesinden sorumlu olarak kurulan yönetici şirkete; TOBB’a bağlı odalar, yerel yönetimler, bankalar ve finans kurumları, bölgede sınai faaliyet yürüten yerli ve yabancı özel hukuk tüzel kişileri, konuyla ilgili vakıf, kooperatif ve dernekler, ilgili kamu kuruluşları ve ihracatçı birlikleri, kurucu ya da sonradan ortak olabilecek.

Yönetici şirket, başvurunun cumhurbaşkanına sunulmasından önce bakan oluruyla belirlenecek. Yönetici şirket, bölgeyi yönetebilmek ve işletebilmek için bölgenin ilanından sonra kuruluş esas sözleşmesinde değişiklik yapacak. Esas sözleşme değişiklik işlemleri bölge ilanının Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde sonuçlandırılacak. Yönetici şirket tarafından esas sözleşme değişikliklerinin ticaret siciline tescil edilmemiş olması durumunda yeni bir yönetici şirket kurulabilir veya Bakanlıkça bölgenin terkin işlemleri başlatılabilecek.

KATILIM PAYLARINI ŞİRKETLER BELİRLEYECEK

Bölgenin yönetilmesi ve işletilmesinden kaynaklanan giderler Yönetici Şirket tarafından karşılanacak. Katılım payları yönetici şirket tarafından belirlenecek. Bakanlık, gerekli görmesi halinde endüstri bölgelerindeki katılım payı üst limitlerini belirlemeye yetkili olacak.

Yönetici şirket tarafından gerekli harcamaları karşılanarak yatırıma hazır hale getirilen bölgelerde irtifak hakkı tesis edilen ve/veya kullanma izni verilen araziler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının devir ve alt kiralamaya yönelik düzenlemeleri çerçevesinde ve her türlü sorumluluk kendisine ait olmak üzere yönetici şirket tarafından parseller halinde veya işletme binaları da yapılmak suretiyle yatırımcılara devredilebilecek veya kiralanabilecek.

YATIRIM İZNİ

Yatırımcı, yatırımcı başvuru formunu doldurarak ön yer tahsisi talepleri için Bakanlığa veya yönetici şirkete başvuracak. Yönetici şirkete yapılan tüm ön yer tahsis talepleri en geç on beş gün içerisinde Bakanlığa bildirilecek. Ön yer tahsisi Bakanlıkça yapılacak.

Ön yer tahsisi yapılan yatırımcı, faaliyeti ile ilgili olarak ÇED mevzuatına göre hazırlanacak raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunacak.

Yatırımcı, faaliyeti ile ilgili olarak “ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararını aldıktan sonra, yatırımda kullanacağı sabit yatırım tutarının binde beşini geçmemek üzere Cumhurbaşkanınca belirlenen oran dâhilinde hesaplanan tutarı, bütçeye gelir kaydedilmek üzere Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatıracak.

Yatırımcının bu maddede düzenlenen yükümlülüklerini yerine getirmesini takiben Bakanlığın uygun görüşü üzerine yatırımcı lehine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından irtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izni verilecek.

MÜNFERİT YATIRIM YERİ

Münferit bir sanayi yatırımını gerçekleştirmek amacıyla yatırımı gerçekleştirecek yerli ve/veya yabancı gerçek ya da tüzel kişilerin başvurusu üzerine önerilen alanların, Cumhurbaşkanınca münferit yatırım yeri olarak tahsis edilmesine karar verilebilecek.

Münferit yatırım yeri talebinde bulunan başvuru sahibi, fizibilite raporunu hazırlayarak Bakanlığa başvuracak.

Fizibilite raporunun Bakanlıkça incelenmesinin ardından uygun görülmesi durumunda yer seçimi etüdü yapılacak.

280 MİLYON LİRALIK TAAHHÜT

Münferit yatırım yeri başvurularında; gerçekleştirme süresi beş yılı geçmemek üzere her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre güncellenmek kaydıyla en az 280 milyon lira tutarında sabit yatırım taahhüdünün bulunması, söz konusu faaliyet için ileri teknoloji kullanılması, talep edilen alanın en az yüz elli bin metre kare büyüklüğünde olması, başvuru sahibinin talep edilen alanın tamamına yönelik yatırım taahhüdünün bulunması şartları aranacak.

Yatırım taahhüdü için gerekli beş yıllık süre, irtifak hakkı tesis edilmesi ve/veya kullanım izni verilmesinin ardından başlayacak.

ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGESİ

Yerli ve/veya yabancı gerçek ya da tüzel kişilerin başvurusu üzerine önerilen alanların, Cumhurbaşkanınca özel endüstri bölgesi olarak ilan edilmesine karar verilebilecek.

Özel endüstri bölgesi talebinde bulunan başvuru sahibi, fizibilite raporunu hazırlayarak Bakanlığa başvuracak. Fizibilite raporunun Bakanlıkça incelenmesinin ardından uygun görülmesi durumunda yer seçimi etüdü yapılacak.

SANAYİ TESİSİ VARSA 150 BİN METREKARE

Özel endüstri bölgesi başvurularında; üzerinde kurulu sanayi tesisi bulunması durumunda, arazi alanının yüz elli bin metrekareden büyük olması, kurulduğu dönemde geçerli olan imar plânları uyarınca gerekli izinleri alarak faaliyete geçmiş olması ve yeni yapılacak yatırım yeri için öneri alanın içinde veya bitişiğinde en az elli bin metrekare tevsi imkânının bulunması gerekecek.

Üzerinde kurulu sanayi tesisi bulunmaması durumunda arazi alanının iki yüz bin metrekareden büyük olması, gerçekleştirme süresi beş yılı geçmemek üzere her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre güncellenmek kaydıyla en az 570 milyon lira tutarında yeni yatırım taahhüdünün bulunması, başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişilerin, önerilen alanın en az yüzde 51’inin mülkiyetine ve/veya varsa süreleri ile sınırlı olmak kaydıyla irtifak hakkına veya kullanma iznine sahip olması şartları aranacak.

ÖNCEKİ İZİNLER GEÇERLİ

Özel endüstri bölgesi ilan edilen alanlarda yer alan ve daha önce izin, onay ve ruhsatları alınmış yatırımların tüm izin, onay ve ruhsatları geçerliliğini koruyacak. Başvuru sahibi veya diğer yatırımcılar tarafından hazırlattırılan altyapı ve üstyapı projeleri ve bunlarla ilgili ruhsat ve izinler ile işyeri açma ve çalışma ruhsatları Bakanlık onayı ve denetimine tâbi olacak. Özel endüstri bölgeleri içerisinde gerçekleştirilecek yatırımlar Bakanlık tarafından onaylanan ruhsat ve izinlere ilişkin harçlardan muaf tutulacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.