Cansın DEĞİRMENCİOĞLU
Cansın DEĞİRMENCİOĞLU
Yazarın Makaleleri
Tecil terkinde sicil belgesinin önemi
Yazımızda Katma Değer Vergisinin (KDV) önemli uygulamalarından olan ve ihracatçılara çok büyük avantajlar sağlayan tecil-terkin uygulamalarında sanayi sicil belgesinin gerekliliğini inceleyeceğiz. KDV Kanunu'nun 11/1-c maddesinde; ihraç...
Hurda ve Metal Toplama Faaliyetinin Vergilendirilmesi
Giriş Ambalaj atığı, ürünün kullanılmasından sonra oluşan, tekrar kullanılabilir veya kullanılamaz haldeki ambalajlara denir. Ambalaj atıkları üretildikleri hammaddeye göre 5 ayrı kategoride sınıflandırılır. Bunlar; kağıt/karton, cam,...
Finansal Kiralama İşlemlerinde Amortisman
Ülkemizde finansal kiralama(leasing) 28.06.1985 tarihli 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununun yürürlüğe girmesiyle başlamıştır. Şu an 28 leasing firması faaliyet göstermekte olup finansal kiralama yoluyla edinilen demirbaş sayılarında her...
Kioks sistemi aracılığı ile yapılan satışlarda belge düzeni
Giriş Kioks sistemi, kabin içine gizlenmiş bir bilgisayar, dokunmatik bir ekrandan oluşan, tanıtım, reklam, bilgilendirme ve yönlendirme amaçlı kullanılan günümüzün en gelişmiş interaktif tanıtım ve satış araçlarındandır. Kioks sisteminin...
VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN VERGİ MÜKELLEFİYETİ VE YAPILAN BAĞIŞLARIN DURUMU
Giriş Ülkemizde 65 tane vakıf üniversitesi bulunmaktadır. Lisans ve lisansüstü eğitime olan talebin artması doğal olarak devlet üniversitelerinin alternatifi konumunda olan vakıf üniversitelerinin sayılarını arttırmaktadır. Sayıları artan...
Unvan Değişikliğinde Defter ve Belge Kullanımı
Giriş 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 39. Maddesi gereğince her tacir, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında imzalamak zorundadır. Ayrıca 40....
Müzayede Mahallinde Yapılan Satışlarda Katma Değer Vergisi Uygulamaları
Giriş Son günlerde medyada yer alan 'Mavi Senfoni” adlı tablonun ünlü bir müzayede de 2,2 milyon liraya satılarak bir rekora imza atması müzayede mahallindeki satışları Katma Değer Vergisi (KDV) açısından inceleme ihtiyacını doğurmuştur....
DERNEKLERE AİT GAYRİMENKULLERİN KİRALANMASI DURUMUNDA VERGİ MÜKELLEFİYETİ
Giriş Dernekler, kuruluş amaçlarına uygun bir şekilde bu amaçlarını gerçekleştirmek için edindikleri gayrimenkullerini kiraya vermek suretiyle gelir elde edebilirler. Uygulamada özellikle otopark, işyeri gibi yerlerin dernekler tarafından kiraya...
KOOPERATİFLERE AİT ARSALARIN ÜYELERE DAĞITIMINDA VERGİ MÜKELLEFİYETİ
Kooperatifler, tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp...
SATILAN MALIN İADESİNDE BELGE DÜZENİ
Bu haftaki yazımızda ticari hayatta sıklıkla karşılaşılan satılan malın iade edilmesi durumunda uyulacak belge düzeni konusuna değineceğiz. Mal İadesinin Bizzat Tüketici Tarafından Yapılması Fatura, Vergi Usul Kanununun(VUK) 229. Maddesinde;...
TECİL-TERKİN UYGULAMASINDA SANAYİ SİCİL BELGESİNİN ÖNEMİ
Yazımızda Katma Değer Vergisinin (KDV) önemli uygulamalarından olan ve ihracatçılara çok büyük avantajlar sağlayan tecil-terkin uygulamalarında sanayi sicil belgesinin gerekliliğini inceleyeceğiz. KDV Kanunu'nun 11/1-c maddesinde; ihraç...
SEVK İRSALİYESİ VE TAŞIMA İRSALİYESİ HANGİ DURUMDA DÜZENLENİR
Ticari hayatta mükellefler gerek müşterilerine gerekse kendi şubelerine mal sevkiyatı yapmaktadır. Bu anlamda mal sevkiyatı açısından sevk irsaliyesi ve taşıma irsaliyesinin hangi durumlarda ve nasıl düzenleneceği önem teşkil etmektedir....
AR-GE HARCAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI VE MUHASEBE İŞLEMLERİ - 2
Maddenin yedinci fıkrasında, ar-ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunanların; kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından ar-ge...
3.Giderlerin Aktifleştirilmesi
KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİNİN VERGİSEL BOYUTU
OSB’lerde Tahsil Edilen Yönetim Aidatlarının Vergilendirilmesi
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Kanunu'nun 12. Maddesi gereğince OSB Müdürlükleri'nce katılımcılardan yönetim aidatı tahsil edilmektedir. Yazımızda tahsil edilen bu aidatın vergilendirilmesi konusu incelenecektir. 1.Kurumlar...
Numune Mal Teslimlerinde Vergilendirme Belge Düzeni ve Muhasebe İşlemleri
Giriş Ticari hayatta gelişen rekabet ortamıyla birlikte şirketler müşteri portföylerini geliştirmek için kendi ürünlerinden numune mallar üretip bedelsiz olarak tanıtım amaçlı dağıtmaktadırlar. Yazımızda bu tür tanıtım amaçlı numune...
Şirketlerde Unvan Değişikliğinde Defter ve Belge Kullanımı
Giriş 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 39. Maddesi gereğince her tacir, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında imzalamak zorundadır. Ayrıca 40....