banner93
Av. Ilgın GÜLER
Av. Ilgın GÜLER
Yazarın Makaleleri
OSB’LERDE YAPI KULLANMA İZNİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME HAKKINDA
OSB'lerin ruhsat ve izin verme yetkisine sahip olmaları nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı yükümlülüklerini anlatan yazım, 03 Nisan 2017 tarihli Sanayi Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Bir meslektaşımın 08 Mayıs 2017 tarihli Sanayi...
OSB’LERDE “YÖNETİM AİDATLARI VE ALTYAPI KATILIM PAYLARI”
Organize sanayi bölgelerinin (OSB'ler) alt yapı ve müşterek hizmetlerine ait masrafların; OSB içerisinde bulunan kişiler/firmalar tarafından karşılanması noktasında, kimlerin nelerden sorumlu olduğuna ilişkin olarak mevzuatta açık bir...
ÜRETİM REFORM PAKETİ KANUN TASARISI TASLAĞI'NIN, OSB'LER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ -2
4562 Sayılı Kanun Dışında Yapılması Öngörülen Değişikliklerin Organize Sanayi Bölgelerine Etkisi: "Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Hakkında Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun...
ÜRETİM REFORM PAKETİ KANUN TASARISI TASLAĞI’NIN, OSB'LER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ - 1
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ve TBMM'ye sevk edilen 'Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Hakkında Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı...
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KURULMASI
"Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri,...
OSB’LERİN RUHSAT VE İZİN VERME YETKİSİNE SAHİP OLMALARI NEDENİYLE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİ
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 11'inci maddesinde; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'na bildirim yükümlülüğü bulunan kurum ve kuruluşlar sayılmıştır. Buna göre; valilikler,...
ARSA TAHSİSİNİN İPTALİ HALİNDE KATILIMCIYA YAPILACAK ÖDEME MİKTARININ TESPİTİ
OSB'lerde bulunan alanların amacına uygun olarak kullanımının ve bu suretle OSB'lerin planlı üretim alanı oluşturma hedefine ulaşmasının sağlanması ve OSB içindeki arsaların spekülatif amaçlarla el değiştirmesinin önüne geçilmesi...
ÜRETİM REFORM PAKETİ KANUN TASARISI TASLAĞI HAKKINDA DEĞERLENDİRME
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanarak görüşe açılan 'Üretim Reform Paketi Kanun Tasarısı Taslağı” incelendiğinde; organize sanayi bölgeleri hukukuna ilişkin geniş çaplı değişiklik yapılmak istendiği görülmektedir....