Av. Erol TÜRK
Av. Erol TÜRK
Avukat
Yazarın Makaleleri
Uyuşmazlıkları kısa sürede çözmek için arabuluculuya başvurun
07 Haziran 2012 tarihinde kabul edilen ve 22 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nun fiilen uygulanmaya başlamasıyla, adli yargı dışında uyuşmazlıkların...
BANKALARLA YAPILAN KREDİ SÖZLEŞMELERİNDE TÜKETİCİ HAKLARI
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 07.11.2013 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.   Kanunun amacı 1'inci maddesi ile düzenlenmiştir. Bu kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği...
LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ HİSSESİ HACZEDİLEBİLİR
Ticaret kanununun 133'üncü maddesine göre, 'Bir şahıs şirketi devam ettiği sürece ortaklardan birinin kişisel alacaklısı, hakkını şirketin bilançosu gereğince o ortağa düşen kâr payından ve şirket fesih olmuşsa tasfiye payından...
SERBEST BÖLGELER KANUNU DEĞİŞTİ
3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'nun bazı maddelerinde değişiklikler yapıldı. 3218 sayılı kanununda yapılan değişiklikleri şöyle açıklayabiliriz: 1-Bakanlar Kurulu ihtiyaç duyulması halinde serbest bölge ilan edilecek yerlerdeki...
KIDEM TAZMİNATI FONU ACİLEN KURULMALIDIR
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı modeli ile ilgili çalışmalar ne durumda kimse pek bir şey bilmiyor. Çalışanların kıdem tazminatı hesabında 30 günden geriye gidilmesi yeni sosyal patlamalara neden olabilir. Eski Çalışma...
İŞÇİNİN DEVAMSIZLIĞI İŞVERENE HER DURUMDA FESİH İMKÂNI VERMEZ
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 26.02.2016 tarihli kararını ilginç bulduğum için paylaşmak istedim. Konu asıl işveren alt işveren ve devamsızlık nedeniyle iş sözleşmesinin feshi ile ilgilidir.(1) 1-Asıl işveren alt işveren tanımı:...
SAKLAMA SÖZLEŞMELERİ
1-Tanım: Saklama sözleşmesini Borçlar Kanunu şöyle tanımlamaktadır: Saklama sözleşmesi, saklayanın, saklatanın kendisine bıraktığı bir taşınırı güvenli bir yerde koruma altına almayı üstlendiği sözleşmedir. Bu tanımdan da anlaşılacağı...
ESNEK ÇALIŞMA
1-Esnek çalışma ne demektir: Yaşamakta olduğumuz yüzyılda şirketler arasında gelişen amansız rekabet şartları, şirketleri yeni koşullara uyum sağlamaya zorlamaktadır. Katı kurallarla yönetilen, sıkı çalışma prensipleri uygulayan şirketler...
ÜRETİM REFORM PAKETİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİM
Üretim Reform Paketi Kanun Tasarı Taslağı ekseninde hukuki analizlerim aşağıdaki gibidir: *Yatırımcılara kolaylık getiriliyor damga vergisi teke düşürülüyor. Evet, bu yerinde bir karar ancak yatırımcılara kolaylık sadece damga vergisini...
ANONİM ŞİRKETTE HUKUKİ SORUMLULUK
Ticaret kanununun 549'uncu maddesinde, anonim şirketin kuruluş aşamasında ve şirket kurulduktan sonra ortakların sorumluluk halleri düzenlenmiştir. Yapılan düzenlemeye göre ortakların sorumlulukları şu şekilde ortaya çıkmaktadır. 1-Belgelerin...
İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN FESİH
4857 sayılı iş kanununa göre, otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi işveren tarafından, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin,...
FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİ
Finansal kiralama sözleşmelerinde, malın mülkiyet hakkı ile ekonomik faydası birbirinden ayrıdır. Yani malın hukuki sahibi ile ekonomik sahibinin farklı kişiler olmasıdır. Yatırım malının gelecekteki kullanıcısı, bir finans kurumuna başvurarak...
PARÇA BAŞI - GÖTÜRÜ USULÜ İŞ VE İŞÇİNİN HAKLARI
İş verme sözleşmesi: Borçlar Kanunu'na göre işçi ile işveren arasında parça başına veya götürü usulde iş yapmayı üstlenme sözleşmesi yapmak mümkündür. Bu takdirde işveren, sözleşmede taraf olan işçiye birim fiyatı önceden...
ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI VE ÇALIŞMA ESASLARI
6751 sayılı yönetmelikle Türkiye İş Kurumu Kanunu'nda yapılan değişikliklerin 20 Mayıs 2016 günlü Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla birlikte geçici iş ilişkisi, diğer bir deyişle kiralık işçi dönemi resmen başlamış oldu....
ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU
4857 sayılı İş Kanunu'nun 30. maddesinin daha önce özürlü olan başlığı engelli olarak değiştirilmiştir. İşverenler, iş yasasına göre elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde 3 engelli kamu...
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununun amacı, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini...
DERHAL FESİH HAKKINI KULLANMA SÜRESİ
4857 sayılı İş Kanunu'nun 26. maddesinde ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın...
LİMİTED ŞİRKETLERİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ
1-Limited şirketin sona ermesi: Limited şirketin sona ermesi kanunda aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir: a) Sözleşmede yazılı sona erme sebeplerinden birinin gerçekleşmesiyle. b) Genel kurul kararı ile. c) İflasın açılması ile. d) Kanunda...
İŞ AKTİNİN TAZMİNATSIZ FESHİ
4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II-g maddesine çalışma hayatında işçi işveren uyuşmazlıklarında çokça başvurulmaktadır. Madde metni şöyledir: *İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına...
BELİRSİZ ALACAK DAVALARI
Belirsiz alacak davası 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile yeni bir dava türü olarak hukuk sistemimize girmiştir. Bu makalemizde belirsiz alacak davası nedir şartları nelerdir bu konuyu açıklamaya çalışacağız. Belirsiz alacak ve tespit...
KANUNİ İPOTEK NEDİR?
Kanuni ipotek, bir kanun hükmü tarafından öngörülmüş olan ve alacak miktarının belli olması halinde malikin rızasına tabi olmadan alacaklının tek taraflı istemi ile tapu siciline tescil edilen ipotek türüdür. Örneğin satış, taksim,...
TEK ORTAKLI ANONİM ŞİRKET KURULUŞU
Yeni Ticaret Kanunu'nun getirdiği yeniliklerden birisi de tek kişinin dahi bir anonim şirket kurabilmesine olanak sağlamasıdır. Bilindiği üzere eski kanununda anonim şirket en az 5 ortak ile kurulabiliyordu. Tek kişi ile anonim şirket kurulabilmesi...
ŞİRKET ADINA TAHAKKUK ETTİRİLMESİ GEREKEN VERGİ ORTAK ADINA TAHAKKUK ETTİRİLEMEZ
Tasfiyesi tamamlanan ve ticaret sicilinden kaydı silinen limitet şirketinin tüzel kişiliği sona erer. Bu tarihten sonra şirket adına vergi tahakkuk ettirilmesi halinde limitet şirket ortağı, şirketten tahsil imkânı kalmayan ve kesinleşen amme...
TİCARİ ŞİRKETLERİN BÖLÜNMESİ
Bundan önceki yazımda ticari şirketlerin birleşmesini anlatmıştım. Bu yazımda ise ticari şirketlerin bölünmesini anlatacağım. Bir şirket ya tam bölünür ya da kısmen bölünebilir. Tam bölünmede, şirketin sahip olduğu bütün mal varlığı...