Av. Erol TÜRK
Av. Erol TÜRK
Avukat
Yazarın Makaleleri
Yabancı para borcu
Günümüzde ticaretle uğraşanlar arasında olsun, tacir olmayan kişiler arasında olsun, yabancı ülke para birimi ile borçlanmak yaygınlaşmıştır. Yabancı para birimi üzerinden borçlananlar borçlarını vade tarihinde ödediklerinde bir sorun...
İhracat bedelleri yurda getirilmezse KDV iadesi alınabilir mi?
Özet: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin İhracat Bedelleri Hakkındaki 2018-32/48 Sayılı Tebliğ, 4 Eylül 2018 tarihinde yayınlanmıştır. Bu tebliğin amacı, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul...
GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ KURULMASI
Özet: Teknolojiyle birlikte ekonomik ve sosyal yapıda yaşanan hızlı değişim işçi işveren ilişkilerini düzenleyen iş hukuku alanında da kendini hissettirmeye başlamış ve çalışma hayatının yeni koşullara uygun olarak düzenlenmesini gerektirmiştir....
FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ NEDİR?
Özet: Faktoring sözleşmesi ile mal veya hizmet satışından doğan ve fatura ile belgelenen alacaklar ile mal veya hizmet satışına bağlı doğacak alacakları devir alan, faktoring şirketinin müşterisine sağladığı parasal destektir. Yani bir...
İŞYERİ BİLDİRGESİ VERMEYEN İŞVEREN SORUMLUDUR
Özet: 4857 sayılı İş Yasası'na tabi olan işyerlerinde ilk defa sigortalı çalıştırmaya başladıklarında 'İşyeri bildirgesi” düzenleyerek Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunmak zorundadırlar. Aynı şekilde sigortalı çalıştırılan...
AİLE KONUTU ŞERHİ KONULMASI
Özet:  Danıştay İdari Dava Daireleri genel kurulu 2011-801 E. sayılı dosyadan 12.11.2012 tarihinde verdiği kararda, malikinin rızası veya mahkeme kararı olmadan idari tasarrufla aile konutu şerhi konulmasını öngören düzenlemenin Anayasa'ya...
İNTİFA SENETLERİ
Özet: Anonim şirketin kuruluşu sırasında kuruculara harcadıkları emeğe karşılık para ve bedelsiz pay senedi vermek gibi şirket sermayesinin azalmasına neden olabilecek bir menfaat sağlanamaz. Bu hükme aykırı olarak esas sözleşmeye yazılan...
ANONİM ŞİRKETTE HİSSE DEVRİ
Özet: Anonim şirketlerde nama veya hamiline hisse senedi ihraç edilmediği durumlarda, imzaları noter tarafından tasdik edilmiş devir sözleşmesi ile devre muvafakat edildiğini gösteren yönetim kurulu kararının, noter tasdikli örneğinin ticaret...
İRTİFAK HAKKI NEDİR?
Özet: Bir taşınmaz üzerinde, başka bir taşınmaz lehine bir yükümlülük tesis edilebilir. İrtifak hakkının mutlak surette tapuya tescil edilmesi gerekir. Aksi takdirde taşınmazın el değiştirmesi halinde yeni malik bu hakkı tanımaz. Taşınmaz...
BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMELERİ
Borçlar kanununda bağışlama sözleşmesi, 'Bağışlayanın sağlar arası sonuç doğurmak üzere, malvarlığından bağışlanana karşılıksız olarak bir kazandırma yapmayı üstlendiği sözleşmedir” şeklinde tanımlanmıştır. Henüz...
İŞ KAZALARINDAN İŞVERENİN SORUMLULUĞU
Özet: İş mahkemelerinde görülen davalarda iş kazaları nedeniyle işçi işveren arasında çıkan uyuşmazlıklarda sorumluluğun kimde olduğu konusu önemlidir. İşyerinde meydana gelen iş kazası nedeniyle işverenin sorumluluğuna ait yasal düzenlemeleri...
MESLEK HASTALIĞINDA SORUMLULUK
Meslek hastalığı, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası'nda sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık...
VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA İPTAL DAVASI AÇILMASI
Vergi ve ceza ihbarnamelerine karşı idare vergi mahkemelerinde, ihbarnamenin tebliğinden itibaren otuz gün içinde iptal davası açılması gerekir. Anayasa'ya göre idarenin her türlü eylem ve işlemi yargı denetimine tabidir. İdarenin eylem...
Yeni vergi düzenlemesi getiren Torba Kanun’da neler var?
Maliye Bakanlığınca hazırlanan 'Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve THK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” TBMM Başkanlığına sunuldu. TBMM'ye sunulan Torba Kanun yeni vergi düzenlemelerini içeren yüz otuz maddeden...
Uyuşmazlıkları kısa sürede çözmek için arabuluculuya başvurun
07 Haziran 2012 tarihinde kabul edilen ve 22 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nun fiilen uygulanmaya başlamasıyla, adli yargı dışında uyuşmazlıkların...
BANKALARLA YAPILAN KREDİ SÖZLEŞMELERİNDE TÜKETİCİ HAKLARI
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 07.11.2013 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.   Kanunun amacı 1'inci maddesi ile düzenlenmiştir. Bu kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği...
LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ HİSSESİ HACZEDİLEBİLİR
Ticaret kanununun 133'üncü maddesine göre, 'Bir şahıs şirketi devam ettiği sürece ortaklardan birinin kişisel alacaklısı, hakkını şirketin bilançosu gereğince o ortağa düşen kâr payından ve şirket fesih olmuşsa tasfiye payından...
SERBEST BÖLGELER KANUNU DEĞİŞTİ
3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'nun bazı maddelerinde değişiklikler yapıldı. 3218 sayılı kanununda yapılan değişiklikleri şöyle açıklayabiliriz: 1-Bakanlar Kurulu ihtiyaç duyulması halinde serbest bölge ilan edilecek yerlerdeki...
KIDEM TAZMİNATI FONU ACİLEN KURULMALIDIR
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı modeli ile ilgili çalışmalar ne durumda kimse pek bir şey bilmiyor. Çalışanların kıdem tazminatı hesabında 30 günden geriye gidilmesi yeni sosyal patlamalara neden olabilir. Eski Çalışma...
İŞÇİNİN DEVAMSIZLIĞI İŞVERENE HER DURUMDA FESİH İMKÂNI VERMEZ
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 26.02.2016 tarihli kararını ilginç bulduğum için paylaşmak istedim. Konu asıl işveren alt işveren ve devamsızlık nedeniyle iş sözleşmesinin feshi ile ilgilidir.(1) 1-Asıl işveren alt işveren tanımı:...
SAKLAMA SÖZLEŞMELERİ
1-Tanım: Saklama sözleşmesini Borçlar Kanunu şöyle tanımlamaktadır: Saklama sözleşmesi, saklayanın, saklatanın kendisine bıraktığı bir taşınırı güvenli bir yerde koruma altına almayı üstlendiği sözleşmedir. Bu tanımdan da anlaşılacağı...
ESNEK ÇALIŞMA
1-Esnek çalışma ne demektir: Yaşamakta olduğumuz yüzyılda şirketler arasında gelişen amansız rekabet şartları, şirketleri yeni koşullara uyum sağlamaya zorlamaktadır. Katı kurallarla yönetilen, sıkı çalışma prensipleri uygulayan şirketler...
ÜRETİM REFORM PAKETİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİM
Üretim Reform Paketi Kanun Tasarı Taslağı ekseninde hukuki analizlerim aşağıdaki gibidir: *Yatırımcılara kolaylık getiriliyor damga vergisi teke düşürülüyor. Evet, bu yerinde bir karar ancak yatırımcılara kolaylık sadece damga vergisini...
ANONİM ŞİRKETTE HUKUKİ SORUMLULUK
Ticaret kanununun 549'uncu maddesinde, anonim şirketin kuruluş aşamasında ve şirket kurulduktan sonra ortakların sorumluluk halleri düzenlenmiştir. Yapılan düzenlemeye göre ortakların sorumlulukları şu şekilde ortaya çıkmaktadır. 1-Belgelerin...