Av. Erol TÜRK
Av. Erol TÜRK
Avukat
Yazarın Makaleleri
Kooperatif ortaklarının hak ve borçları
Kooperatif ortakları, ortaklık haklarını iki şekilde kullanabilmektedirler. Kooperatif ortakları haklarını bireysel olarak kullanabilecekleri gibi toplu olarak da kullanabilirler. 1-Kooperatif ortaklarının bireysel hakları nelerdir? * Ortaklıktan...
Ticari temsilci ve ticari vekilin hukuki işlemleri
Ticari temsilci: Ticari temsilci, işletme sahibinin, ticari işletmeyi yönetmek ve işletmeye ilişkin işlemlerde ticaret unvanı altında, ticari temsil yetkisi ile kendisini temsil etmek üzere, açıkça ya da örtülü olarak yetki verdiği kişidir....
Prim usulü çalışmada fazla çalışma ücreti
4857 sayılı iş yasasına göre, işçinin bir işyerinde bağımlı olarak iş görmeyi, işverenin de işçinin yapmayı üstlendiği işe karşılık belli bir ücret ödemeyi kabul etmesi ile işçi-işveren arasında iş sözleşmesi kurulmuş olur....
Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi
4857 sayılı iş yasasına göre iş ilişkisi belli bir süreye bağlı olarak yapılmadığı takdirde sözleşme belirsiz süreli iş sözleşmesi sayılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması...
Dava şartı olarak arabuluculuk
12 Ekim 2017 tarihinde kabul edilen 7036 sayılı İş Mahkemeleri Yasası ile bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı...
Sendikal nedenle fesihlerde temyiz yolu kapalıdır
7036 Sayılı İş Mahkemeleri Yasası'nın 8. maddesi ile 4857 Sayılı İş Yasası'nın 20. maddesi uyarınca açılan fesih bildirimine itiraz ve işe iade davalarında verilen kararlara karşı, sadece istinaf yoluna gidileceği ve istinaf...
İş yerinin devri
Mevcut bir iş yeri veya iş yerinin bir bölümü hukuki bir işlemle başka bir işverene devredildiğinde, devir tarihinde iş yerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte o iş yerini devralan yeni...
Hizmet tespiti davalarında zaman aşımı
İşverenin sorumluluğu: İşveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalının sigorta primleri ve destek primi hesabına esas tutulan kazançlar toplamı ve prim ödeme gün sayıları ile bu primleri gösteren ve örneği yönetmelikle belirlenen...
Aile konutu üzerindeki koruma malik olan eşin ölümü ile devam eder
Aile konutunun, hak sahibi eş tarafından devri ve konut üzerindeki hakların sınırlandırılması, diğer eşin açık rızasına bağlıdır. Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez,...
Yabancı para borcu
Günümüzde ticaretle uğraşanlar arasında olsun, tacir olmayan kişiler arasında olsun, yabancı ülke para birimi ile borçlanmak yaygınlaşmıştır. Yabancı para birimi üzerinden borçlananlar borçlarını vade tarihinde ödediklerinde bir sorun...
İhracat bedelleri yurda getirilmezse KDV iadesi alınabilir mi?
Özet: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin İhracat Bedelleri Hakkındaki 2018-32/48 Sayılı Tebliğ, 4 Eylül 2018 tarihinde yayınlanmıştır. Bu tebliğin amacı, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul...
GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ KURULMASI
Özet: Teknolojiyle birlikte ekonomik ve sosyal yapıda yaşanan hızlı değişim işçi işveren ilişkilerini düzenleyen iş hukuku alanında da kendini hissettirmeye başlamış ve çalışma hayatının yeni koşullara uygun olarak düzenlenmesini gerektirmiştir....
FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ NEDİR?
Özet: Faktoring sözleşmesi ile mal veya hizmet satışından doğan ve fatura ile belgelenen alacaklar ile mal veya hizmet satışına bağlı doğacak alacakları devir alan, faktoring şirketinin müşterisine sağladığı parasal destektir. Yani bir...
İŞYERİ BİLDİRGESİ VERMEYEN İŞVEREN SORUMLUDUR
Özet: 4857 sayılı İş Yasası'na tabi olan işyerlerinde ilk defa sigortalı çalıştırmaya başladıklarında 'İşyeri bildirgesi” düzenleyerek Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunmak zorundadırlar. Aynı şekilde sigortalı çalıştırılan...
AİLE KONUTU ŞERHİ KONULMASI
Özet:  Danıştay İdari Dava Daireleri genel kurulu 2011-801 E. sayılı dosyadan 12.11.2012 tarihinde verdiği kararda, malikinin rızası veya mahkeme kararı olmadan idari tasarrufla aile konutu şerhi konulmasını öngören düzenlemenin Anayasa'ya...
İNTİFA SENETLERİ
Özet: Anonim şirketin kuruluşu sırasında kuruculara harcadıkları emeğe karşılık para ve bedelsiz pay senedi vermek gibi şirket sermayesinin azalmasına neden olabilecek bir menfaat sağlanamaz. Bu hükme aykırı olarak esas sözleşmeye yazılan...
ANONİM ŞİRKETTE HİSSE DEVRİ
Özet: Anonim şirketlerde nama veya hamiline hisse senedi ihraç edilmediği durumlarda, imzaları noter tarafından tasdik edilmiş devir sözleşmesi ile devre muvafakat edildiğini gösteren yönetim kurulu kararının, noter tasdikli örneğinin ticaret...
İRTİFAK HAKKI NEDİR?
Özet: Bir taşınmaz üzerinde, başka bir taşınmaz lehine bir yükümlülük tesis edilebilir. İrtifak hakkının mutlak surette tapuya tescil edilmesi gerekir. Aksi takdirde taşınmazın el değiştirmesi halinde yeni malik bu hakkı tanımaz. Taşınmaz...
BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMELERİ
Borçlar kanununda bağışlama sözleşmesi, 'Bağışlayanın sağlar arası sonuç doğurmak üzere, malvarlığından bağışlanana karşılıksız olarak bir kazandırma yapmayı üstlendiği sözleşmedir” şeklinde tanımlanmıştır. Henüz...
İŞ KAZALARINDAN İŞVERENİN SORUMLULUĞU
Özet: İş mahkemelerinde görülen davalarda iş kazaları nedeniyle işçi işveren arasında çıkan uyuşmazlıklarda sorumluluğun kimde olduğu konusu önemlidir. İşyerinde meydana gelen iş kazası nedeniyle işverenin sorumluluğuna ait yasal düzenlemeleri...
MESLEK HASTALIĞINDA SORUMLULUK
Meslek hastalığı, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası'nda sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık...
VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA İPTAL DAVASI AÇILMASI
Vergi ve ceza ihbarnamelerine karşı idare vergi mahkemelerinde, ihbarnamenin tebliğinden itibaren otuz gün içinde iptal davası açılması gerekir. Anayasa'ya göre idarenin her türlü eylem ve işlemi yargı denetimine tabidir. İdarenin eylem...
Yeni vergi düzenlemesi getiren Torba Kanun’da neler var?
Maliye Bakanlığınca hazırlanan 'Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve THK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” TBMM Başkanlığına sunuldu. TBMM'ye sunulan Torba Kanun yeni vergi düzenlemelerini içeren yüz otuz maddeden...
Uyuşmazlıkları kısa sürede çözmek için arabuluculuya başvurun
07 Haziran 2012 tarihinde kabul edilen ve 22 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nun fiilen uygulanmaya başlamasıyla, adli yargı dışında uyuşmazlıkların...