OKUL GİBİ OSB

Ankara İvedik OSB, sanayici okulu gibi çalışıyor. Sınırları içinde 38 sanayi sitesi, 8 bin işyeri barındıran İvedik OSB’nin Başkanı Hasan Gültekin, “Buralar bir meslek okulu gibi. Geleceğin sanayicileri bu bölgelerden yetişiyor” dedi.

OKUL GİBİ OSB

Ankara İvedik OSB, sanayici okulu gibi çalışıyor. Sınırları içinde 38 sanayi sitesi, 8 bin işyeri barındıran İvedik OSB’nin Başkanı Hasan Gültekin, “Buralar bir meslek okulu gibi. Geleceğin sanayicileri bu bölgelerden yetişiyor” dedi.

14 Mayıs 2012 Pazartesi 10:13
OKUL GİBİ OSB


  Ankara İvedik OSB Başkanı Hasan Gültekin, Sanayi Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şenol Aydın’ın sorularını yanıtladı. Küçük işletmelerden oluşan OSB’lerin Türkiye sanayisine çok büyük katkılar sunduğunu ifade ederek, “Buralar meslek eğitimi veren, geleceğin sanayicilerini yetiştiren yerler. Buraların eksikliği olmasın” diye konuştu.
Küçük işletmeli OSB’li meslek okuluna benzeten Gültekin, “İstihdam konusunda, ihracatta ve dolayısıyla üretimde, aynı zamanda da mesleki eğitim ve kalifiye eleman yetişmesi konusunda buralar bir meslek okulu gibi çalışıyor. Bizim geleneksel okullarımızı algılandıran bir yapıya sahip. Bu bölgeler gelecekte kurulacak OSB’lere sanayici yetiştiren arazilerdir. Buralar geleceğin sanayicisini yetiştiren bir anadır” diyor.

İvedik OSB hakkında bilgi verir misiniz?

Bölgemiz 471 hektar alandan oluşuyor. Bölgemizde hemen hemen bütün sektörlerde faaliyet gösteren firmalar var. Bölgemiz bünyesinde 38 sanayi sitesi yer alıyor. Yılda bine yakın işyeri kapanıp aynı şekilde bine yakın işyeri açılıyor. Sürekli bir sirkülasyon var. Ruhsat vermediğimiz gün yok. Kimisi büyüyor başka bir yere gidiyor, kimisi de iş yapamıyor gidiyor. Onların yerine başkaları geliyor. Bursa’dan, İstanbul’dan buralara gelip 6 ay, bir sene çalışıp gidenler var. İvedik’te böyle bir sirkülasyon var.
Tabi büyük işletmelerimiz de var. 150 kişi çalıştıran tesislerimiz mevcut. 50 kişiden fazla işçi çalıştıran 400 civarında işletmemiz var. Fırsat buldukça büyük sanayi parselleri oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz büyük parseller hemen alıcı buluyor. Yeni büyük parseller oluşturmak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Biliyorsunuz, Türkiye’de İvedik OSB karakterli 5 tane OSB var. Bunların 2 tanesi Ankara’da diğer 3’ü İstanbul’da. İvedik OSB küçük ve mikro ölçekli sanayilerden oluşan bir organizasyon. Diğer OSB’lere benzer pek konumları yok. Sadece OSB’ler şemsiyesi altında bulunan bir yapıda sanayi bölgesi. Dolayısıyla bu bölge tabii diğer OSB’lerden farklı tarafı şu; buradaki OSB’ler ve işletmeler sadece üretim değil, ihracat değil aynı zamanda ülkenin bir realitesi olan istihdam açısından da en büyük yeri işgal etmekte. İstanbul İkitelli OSB de İvedik OSB gibi küçük sanayilerden oluşan bir organizasyondur. Buna Ankara OSTİM OSB’yi de katarsak aşağı yukarı Türkiye’deki mevcut istihdamın yarısına yakınını buralar yapmaktadır. İvedik’in 107 bin istihdamıyla, İstanbul İkitelli OSB 250 bin istihdamıyla, Türkiye’nin istihdamına çok 350-400 bin arası istihdama katkı sağlıyor. 
İvedik OSB’nin kendisine özgü bir yapılanması var. Birincisi istihdam konusunda ikincisi ihracatta ve dolayısıyla üretimde aynı zamanda da mesleki eğitim ve kalifiye eleman yetişmesi konusunda da buralar bir meslek okulu gibi. Bizim geleneksel okullarımızı da algılandıran bir yapıya sahip. Bu bölgeler gelecekte kurulacak OSB’lere sanayici yetiştiren, işadamı yetiştiren, üretimi ve ihracatı arttırmak adına sanayici yetiştiren arazilerdir. Buralar geleceğin sanayicisini ve işadamlarını yetiştiren bir anadır.

Türkiye’de nerede bir OSB’nin sesi çıkıyor ise mutlaka orada temel altyapısı olan küçük sanayilerden oluşan organizasyonlar vardır.  Bu organizasyonlar olmazsa orta ölçekli sanayilere doğru bir gidişi göremezsiniz. Şu OSB tekamül ederek olgunlaşarak büyüyor diyemezsiniz. O açıdan küçük ve mikro ölçekli OSB’ler, orta ölçekli sanayilere bir alt yapı teşkil etmesinden dolayı devletin ve bakanlığın buralara özel önem vermesi lazım. Biz onun için İvedik OSB olarak böyle bir hizmeti bölgemizin yapmış olmasından dolayı büyük bir memnuniyet içerisindeyiz. Türkiye’de başkent gibi memur kenti olan ve işçi kentine doğru yönelme içerisinde olan Ankara’mızın orta ölçekli ve sanayileşmesi adına neredeyse Kayseri, Konya gibi illeri geçmek üzere olan bir yapısı var. Neredeyse Ankara Türkiye’nin başkenti olduğu gibi gelecekte de sanayileşmenin başkenti olmaya aday bir il olarak karşımıza çıkacaktır. Bunun nedeni OSTİM OSB gibi İvedik OSB gibi orta ölçekli sanayileşmeye doğru giden bir altyapısının mevcudiyetindendir. Dolayısıyla OSB’ler içerisinde küçük ve mikro ölçekli sanayilerden oluşan bu organizasyonların karakteristik yapısı ayrı bir özellik arz etmektedir.

Mevcut OSB kanunu ve yönetmeliğinin, küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşan OSB’lerin ihtiyaçlarına tam anlamıyla cevap veremediğini mi düşünüyorsunuz?
Tabi. Türkiye’nin şartlarında gün geçtikçe değişim ve dönüşüm olduğu müddetçe yeni OSB yasası içerisinde de küçük sanayileri de bir organizasyon içerisine alarak yeni bir yapılanmaya doğru gidilmelidir. Çünkü her şeyin temel bir altyapısı vardır. Bu altyapıyı bir şekilde organizasyon içerisinde güçlendirmelidir. Bu güçlendirmeyi de Sanayi Bakanlığı görmeli ve göz önünde bulundurmalıdır. OSB yasası içerisinde bir takım OSB dışındaki yapılanmalar var. Bu yapılanmaları böyle bir organizasyon içerisine çekmek lazım. Yeni bir OSB yasası da çıktı. Islah OSB’lerin içerisine bu oluşumları da küçük sanayileri de küçük sanayilerin içerisine yeni yönetmelik içerisinde değerlendirmek lazım.

Mayıs 2011’de Teknokent açılışı yapılırken Sayın Başbakan Erdoğan’a da ifade ettim; 350 hektar alanlı Santek Sanayi Sitesi var. 18 senedir burası atıl bir vaziyette duruyor. Yine bizim doğumuzda sınırımıza paralel İvedik Macun Sanayi Bölgesi var. Buralar 5 bin, 6 bin metrelik yerler. Hala buralarda bir faaliyet yok. Buraların bir organizasyona tabi tutulması lazım. Islah OSB içerisinde mütalaa edilmesi lazım ya da İvedik OSB’nin sınırlarını genişleterek buraların bizim içerimize dahil edilmesi lazım. Konuyu bizzat kendisine ilettim faaliyete geçmesi adına. Sadece Ankara’dan söz etmiyorum. Bu diğer illerde de var olduğu kanaatindeyim. Parselasyon planları yapılmış üzerinde bir faaliyet gösterilmeyen yerler de hayata geçirilmesi ve ülke hizmetine katkı vermesi için çalışmanın OSB yasası içerisinde yapılması ve değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim.

Türkiye sanayisinde bir değişim gözleniyor. Küçük sanayiden büyük sanayiye geçiş yapıldığı yönünde görüşler ağırlık kazandı. Küçük işletmelere ev sahipliği yapan İvedik OSB’nin başkanı olarak siz bu görüşü destekliyor musunuz?
İvedik OSB’de değişim bunun en belirgin örneği. 2001-2002 yıllarında 200-300 metrekare yerlerde faaliyet gösterenler, ülkemizin hızlı bir şekilde yakaladığı büyümenin ardından mevcut yeterlerin yetersiz olduğunu ortaya çıktı. Ankara’da 7-8 tane OSB’nin kurulması demek, buralardaki sanayicilerin büyümesi, kapasite artışına gitmesi, mekansal açıdan darlık çekmesi nedeniyle hem bu kazan tarafında ıslah OSB’lerin yapılması arzu edilen yerlere doğru kayması, hem diğer OSB’lerde büyüyenlerin buradan bırakıp gitmesi, dolayısıyla Türkiye’de sanayilerin kendilerine dar geldiğini ve dolayısıyla başka yerlere taşındığını görmekteyiz. Ama buna rağmen buradan taşındıktan sonra İvedik OSB içerisindeki bölgeler boş kalıyorsa onun kalfası veya başka birinin kalfası geliyor küçük çaplı çalışmaya başlıyor ve o da büyüyor. Yeni yatırımcılar yetişiyor. Biz onun için burası bir okul diyoruz. Burası meslek eğitimi veren bir yer, burası geleceğin sanayicilerini ve işadamlarını yetiştiren bir temel altyapı. Onun için buraların eksikliği olmasın.

OSB yasasında küçük sanayilerin kurulması mecburi hale getirildi. Orta ölçekli 200-300 fabrikanın kurulduğu yerde ne kadar pazar bulunabilir? Küçük işletmeler hep kendi içinde bir pazar oluşturarak ayakta dururlar. Orada bu pazarı bulamayabilirler. Mesela İvedik’te 8 bin tane işyeri var. Dolayısıyla 8 bin işyeri sanayicilerin kendisi için bir pazardır. İkinci bir pazar yeri aramaya gerek kalmadan kendi pazarlarını burada oluşturduklarından dolayı ayakta durabilirler. Dolayısıyla tabi orta ölçekli işletmelerden oluşan OSB’lerin yüzde 10’luk kesimleri küçük sanayiye tahsis edilmesinde fayda var.

Sayın Başkanım, bölgedeki işyerlerinin büyüklüğü artık yetersiz kalıyor. Daha büyük modüller oluşturmak adına bölgede bir dönüşüm yapmayı düşünüyor musunuz?
Bizim bölgemize sınır 731 parsellik Santek Sanayi sitesi var. Biz İvedik OSB yönetimi olarak, bölgede bir dönüşüm gerçekleştirmek için bu bölgeye talip olduk. Dedik ki; Buraları bize verin, biz İVEDİK OSB’De büyüyen yerleri o tarafa aktaralım oradan da büyüyenleri de başka yerlere gitmekte serbest bırakalım. Santek Sanayi Sitesi ve İvedik Macun Sanayi Bölgesi bu bölgenin dönüşümü için çok uygun yerler ancak henüz bir netice almış değiliz. Bizler de sizler gibi burada bir değişim ve dönüşüm ihtiyacını hissediyoruz. Mesela mikro ölçekli sanayiler de artık 200 metrekare, 300 metre değil 500 metrekare, bin metrekarelik yerlere ihtiyaç duyuyor.

Anladığım kadarıyla bundan sonraki süreçte sanayi parsellerinin daha büyük olacak şekilde planlamayı düşünüyor sunuz?
Tabi ki. Bizim bundan sonraki hedefimiz, 3 bin metrekare, 5 bin metrekare büyüklüğünde parseller oluşturmak. Geleceğin hesabını yapmak zorundayız. Aslında 3 bin, 5 bin metrekarelik parseller bile büyük değil. İran’dan bir heyet geldi. Buraları gezdi. Çok büyük bir yer ama İran sanayileşmesi bizimki gibi değil. Adamlar öyle bir sanayi bölgeleri yapmışlar ki çok büyük mesela. Modeller aynı bizimkilerin büyüklüğünde. Küçük sanayi 3 bin metrekare, 5 bin metrekarelik yerlere diyorlar. Bizde buralara diyoruz. Yani onlar geleceği bizden daha erken görmüşler bu tür yapılanmalarda. Şimdi bizim bu yapılanmaları bana deseler ki İvedik gibi bir yer kur deseler ne böyle bir yer kurulur ne de böyle bir yerin kurulması için bu saatten sonra kimse talip olur. Yani bu bir kere kurulmuş o gün ki Ankara’nın ihtiyacı böyleydi. Biz burada kurulurken buraların 400 metrekare olmasını istedik. Yani OSB o zaman bakanlıkla falan bir birlikteliği olmadığı için az bir alan yeter diyorduk. 200 metrekarelik yeter diyordum. Sene 1990’nın başlarında yeter diyordum. Ama şu anda biz 6 tane dükkan faaliyet gösteriyoruz. Biz kumaş dokuması yapıyoruz. Çeşitli ülkelere ihracat yapıyoruz. Biz bile yeni yerler arıyoruz. Acaba 10 dönümlük bir yer bulup nasıl büyürüz diye.


ISLAH OSB ÇALIŞMALARINI DESTEKLİYORUM

Sanayi Bakanlığı, çarpık sanayiyi ıslah etmek adına “Islah OSB” yasası yayımladı. Bu yasa çerçevesinde yapılacak çalışmaları destekliyor musunuz?
Bugüne kadar sanayi dışı yapılanmalara müsaade edildi. Mesela Ankara’nın Kazan ilçesinde de böyle bir yapılanma var. Bu bölgeleri olduğu halde bırakmak doğru değil. Ne altyapısı var, ne arıtması var, ne de başka şeyleri… OSB olmadığı için birçok şeyden yoksun. Bu gibi bölgeleri ıslah etmek adına yapılacak bu çalışmaları destekliyorum ancak bundan sonraki süreçte benzer yapıların ortaya çıkmasına müsaade edilmemeli. Sanayi kurulması gerekiyorsa OSB çatısı altında bu tesisler inşa edilmeli.

Son Güncelleme: 15.08.2015 10:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.