banner110

Elimizi Taşın Altına Koyacağız

Bazı guruplar, insanlar ve isimler üzerinden tartışmayı sever ve çözüm ararlar. Bazıları olaylar üzerinden tartışır. Bazıları ise fikirler, projeler, sistemler ve vizyon üzerinden tartışır.

Elimizi Taşın Altına Koyacağız

Bazı guruplar, insanlar ve isimler üzerinden tartışmayı sever ve çözüm ararlar. Bazıları olaylar üzerinden tartışır. Bazıları ise fikirler, projeler, sistemler ve vizyon üzerinden tartışır.

21 Haziran 2011 Salı 09:05
Elimizi Taşın Altına Koyacağız

 Biz GOSB sanayicileri olarak fikirler, demokratik değerler, projeler ve vizyon üzerinden tartışmak ve konuşmak istiyoruz. İsimler ve olayları tar­tışmak, zaman kaybından ve esas problemlerle çözümlerini göz ardı etmekten başka bir yarar sağlamaz. Bu yüzden 28 Haziran seçimlerini, GOSB’un demokratik ve rasyonel yönetimine geçiş projesinin birinci aşaması olarak konum­landırıyoruz. Haklı, haksız sorgulaması yapma­dan, GOSB üzerinden kavga edilmesine, bunun medya üzerinden devam etmesine, GOSB’un adının bu kavga ortamında anılmasına asla razı olamayız. Bu konuda bütün arkadaşlarımızdan özveri bekliyoruz.

GOSB yönetimlerinde görev almamış asil ve ye­dek olarak 14 yeni arkadaşımızla ve ortak ve tek liste ile seçimlere gidiyoruz. Bunun anlamı, daha önce ve şimdi görev alan arkadaşlarımız başarısız oldular demek değildir. Bu bir nöbet değişimidir ve vizyon yenileme ola­yıdır. Bu bir hizmet sırasının savulmasıdır. Bazı arkadaşlarımız onlarca yıldır, bir şekilde GOSB yönetimindeler, bütün görev alan arkadaşları­mız ellerinden geleni yaptılar, bundan sonra da hizmet edebilirler. Bazen, bir dönem bu gibi po­zisyonlarda görev almamak, bölgemize ve kendi kariyerlerine yapılan en büyük hizmet olabilir. Bu bakımdan şimdiki ve önceki yöneticilerimize te­şekkür ediyoruz.

Daha önce hiç görev almamış sanayici kardeşleri­mizin de GOSB’a hizmet edebilmelerinin önünü açmalıyız. Bölgemizde katılımcı sanayici adedi­miz toplam olarak 130 kişi civarında (105 katı­lımcı sanayicimiz derneğimiz GOSBSAD üyesi). Bu güne kadar yönetim kurullarında görev alan katılımcıların, görev almayanlara oranı, toplam katılımcılarımızın yüzde 5’ini geçmez. Yani bölgemizi yönetecek daha çok arkadaşımız var. Diğer taraftan, dernek üyesi olsun olmasın, Tem­belova genişleme alanımız dâhil, bütün arkadaş­larımız, bölgemizi en iyi şekilde yönetecek biri­kime sahiptir. Onlara güveniyoruz. Yeni seçilecek arkadaşlarımız, GOSB’un demokratik, çoğulcu, rasyonel, sanayi odaklı ve barışçı yönetilmesi­nin yolunu açacaklardır.

OSB kanun ve yönetmeliğinin 6. Maddesi, “iş­letme aşamasında OSB’ler Genel Kurul ile yö­netilir” diyor. OSB’lerde Genel Kurul şartlarını düzenleyen 18. Madde ise; “OSB’deki kurulacak toplam işletme sayısının 2/3 ünün yapı kullanma izni alması durumunda Genel Kurulun oluşum süreci başlar” diyor. Aslıda bölgemizde 2/3 ora­nında işletmemiz fiili olarak yapı kullanma izni almış gibi, hatta bir adım daha ileri giderek üre­tim aşamasına geçmiş bile.

Bu, iyi bir şey... Ancak, bürokrasi ve arkasındaki yönetim iradesi bu işin gerisinde kalmış, sanayi odaklı hizmet anlayışını işletmelerimizin ayağı­na götürememiş, onun yerine işletmelerimiz bü­rokrasinin ayağına gelsin diye beklenmiş. Yeni seçilecek sanayici arkadaşlarımız ve mevcut üst bürokrat yöneticilerimiz GOSB’u OSB kanun ve yönetmeliğine göre yönetecekler. Ancak mevcut kanun ve yönetmeliğin her satırını sanayici lehi­ne nasıl yorumlayacağız diye özel gayret göste­recekler. Aldıkları her kararın, yaptıkları her uy­gulamanın; üretim bu kararımın neresinde, aş ve iş neresinde, refah ve ülke kalkınması neresinde diye sorgulayacaklar ve sorgulamalıdırlar. Sana­yi odaklı hizmet anlayışı budur. OSB kanun ve yönetmeliklerinin gerekçesi ve vizyonu da bunu işaret etmektedir.  Sonuç olarak, 2/3 oranında işletmelerimiz yapı kullanma izni almış gibi fiilen çalışıyor, iş, aş, vergi, istihdam ve refah üretiyor. Ülke kalkınma­sına katkısı devam ediyor. Bundan daha değerli ne olabilir.  Ama biz bu işin kırtasiyesi yok diye, genel kurula geçmek, bu keyfi ve şantiye yönetiminden kurtul­mak adına, zaman kaybediyoruz.

Bu bir vizyon işi, sanayi odaklı hizmet misyonu­nu özümseme işi. Bu konuda kararlıyız; yeni se­çilecek, daha önceki yönetimlerde görev almamış arkadaşlarımız, Tembelova genişleme alanımız dâhil, OSB kanunu ve yönetmeliği gereği ve acil olan, bu yeni vizyon sürecini hızlandıracak ve bölgemizi en kısa zamanda Genel Kurula götü­receklerdir.

GOSB yönetimini birlikte yeniden yapılandırıyo­ruz. Bölge yönetimini çağdaş yönetim anlayışına göre konumlandırıyoruz. Yönetim Kurulumuz Ana politikaları ve Sanayi odaklı hizmet anla­yışlarımızı ortaya koyuyor, bütçeliyor. GOSB üst bürokrasisi bu politikaları uyguluyor. Mevcut yö­netim uygulamaları kesin değişmeli, değişecek. Yönetim anlayışları değişecek, değiştirmeliyiz.

İşletmelerimiz GOSB’un hizmetinde değil, GOSB işletmelerimizin hizmetinde olacaktır. Bu seçimlerde, çağdaş, demokrasiyi içselleştirmiş bir GOSB yönetimi için birlikteliğimizi, çoğulcu, barışçı ve şeffaf yönetim anlayışımızı, bölgemize ve bütün ülkeye göstermek istiyoruz ve göstere­ceğiz. Çünkü GOSB ülkemizin örnek OSB’si. Biz GOSB’lu katılımcı sanayicileriz.

Bütün katılımcı sanayicilerimizden rica ediyo­ruz. Onları göreve davet ediyoruz. Derneğiniz GOSBSAD’ı mail, faks veya telefon ile bilgilen­dirin. Bu seçimlerde, yönetimde görev almaya talip olun (dernek üyesi olmak şart değil, Tembelova genişleme alanı dâhil). Ortak ve tek liste oluştu­racağız. Elimizi taşın altına koyacağız. Özel kanu­nu, çok ortaklı bir yapısı olan bölgemizi kesinlik­le, demokratik, çoğulcu, katılımcı ve rasyonel bir şekilde yöneteceğiz. Bu sürecin önünde olabile­cek engelleri tek tek kaldıracağız. Bunu birlikte yapacağız. Bu bir demokratik yö­netim projesidir. Bu bir barış projesidir. Sanayi odaklı hizmet projesidir.

Daha önce ve şimdi bölge yönetiminde görev alan sanayici arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Mü­teşebbis Heyet sisteminin keyfi yönetim anlayışı­na yatkın düzeninde, ellerinden geldiği kadar ve GOSB üst bürokrasinin doğru bilgilendirmeleri çerçevesinde görev yapmışlardır. Ancak sorun sistemden kaynaklanmaktadır, vizyondan kay­naklanmaktadır.  26 yıldır süren GOSB’a sinmiş bu keyfi düzeni birlikte değiştiriyoruz. Yeni arkadaşlarımıza fırsat verelim. Onların önünü açalım.

Demokratik yönetim projemizin ikinci aşaması ise Genel Kurul yönetimidir.

Yeni yönetimde görev alacak, asil ve yedek 14 sa­nayici arkadaşımız sanki bir öncül ve mini Genel­Kurul gibi çalışacak, onların demokratik, çoğulcu yönetim vizyonu ve iradesi, Bölge üst bürokrasi­nin sanayi odaklı hizmet anlayışı ve desteği ile, ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yasal prosedürleri yerine getirecek. En kısa zamanda, GOSB’u yasal hakkı olan Genel Kurul yönetimi seçimlerine davet edeceklerdir.

Bu ikinci aşama… 2011 yılı sonuna kadar ger­çekleşmesini planladığımız Genel Kurul sonrası GOSB’da yeni bir dönem başlayacak. Sanayi­cimizin gerçek anlamda doğrudan demokratik yönetim iradesi Genel Kurul’da oluşacak. Bütün yatırım ve yönetim kararlarını katılımcı sanayici­lerimiz onaylayacak. Bütçe disiplini kapsamında takip ve denetçisi olacaktır.

Bütçe ve hedeflere dayalı, rasyonel ve planlı yö­netim anlayışı ile GOSB işte o zaman tanışacak. Gebze Organize Sanayi Bölgemiz için yeni bir dö­nem başlayacaktır.  Bunun anlamı, demokratik, çoğulcu, katılımcı, çağdaş ve rasyonel yönetim anlayışı demektir. Kazanan GOSB ve Sanayicilerimiz, kaynak israfı­nın önlenmesi açısından ise ülkemiz olacaktır.

Genel Kurul çalışmalarımızı başından beri des­teklediğini beyan eden ve katkı sunan Vali­miz ve Müteşebbis Heyet başkanımız Sn. Ercan Topaca’nın şahsında bütün Müteşebbis Heyet üyelerimize teşekkür ediyoruz. Onlar her za­man GOSB’un yararına ne varsa onu yaptılar ve GOSB’a destek oldular. Bu günden sonrada dai­ma GOSB’un yanında olacaklardır. GOSB’un yükselmesi, ülkemizin yükselmesi de­mektir. Birliğimiz beraberliğimiz demektir.

            Demokratik süreçlerin işleyişinde olduğu gibi, bazen yakın bir mesafeyi uzun yoldan gitmek en uygun çözüm olabilir. Her eylemimizi GOSB kül­türüne yakışır şekilde yapacağız. Yapmalıyız!  28 Haziran Müteşebbis Heyete üye seçim toplan­tımız ve devamında ve en kısa zamanda yapaca­ğımız, ikinci aşama ve esas amacımız olan Genel Kurul yönetimimizin, GOSB’a ve ülkemize hayır­lı olmasını diliyoruz.l

            Not: Değerli arkadaşlarımız. Kafa karışıklıklarını önlemek ve içinde bulunduğumuz yasal süreci netleştirmek adına, OSB kanun ve yönetmeliğindeki terminolojiyi kullanarak, yasal durum hakkında bir iki konuda açıklama yapmak is­tiyorum.

            28 Haziran seçimleri, katılımcı sanayiciler olarak kendi aramızdan Müteşebbis Heyete üye seçme toplantısıdır. Bu seçiminin OSB kanun ve Yönetmeliğine göre adı; Katı­lımcıların Müteşebbis Heyete dâhil olmaları seçimidir. Ge­nel kurul değildir. Bütçesi yoktur.

Yönetmelik madde 14/2 ye göre; Müteşebbis Heyete girecek katılımcı sanayiciler kendileri veya temsil ve ilzama yetkili temsilcilerinin Müteşebbis Heyetin belirlediği gün ve saate, Müteşebbis Heyet başkanı veya vekili başkanlığında topla­narak yapılacak seçimle belirlenir. 28 Haziranda yapılacak seçim toplantımızda, 14 katılımcı sanayici arkadaşımızı 7 asil 7 yedek üye olarak, Müteşebbis Heyete seçeceğiz.

Bu arkadaşlarımızın oluşturacağı Müteşebbis Heyet ve GOSB Yönetim Kurulu bizi en kısa zamanda Genel Kurula götürecek. Böylece GOSB’un Demokratik Yönetim projesi, Genel Kurul yönetimi tamamlanmış olacaktır.

Benim daha önceki yazılarımda kullandığım ve şu ana kadar yapılan seçimlerin Genel Kurul olmadığını vurgulamak an­lamında ortaya attığım “Esas Genel Kurul” ve daha sonra başka arkadaşlarımızın ortaya attığı “Öz Yönetim” gibi kavramlar ve tanımlamaların kanun ve yönetmelikte yeri yoktur. OSB kanun ve yönetmeliğinin dilini (Terminolo­jisi) kullanmak, konunun daha kolay anlaşılmasını sağlaya­caktır.

Buna göre; 28 Haziran seçimlerimiz, “Müteşebbis Heyete üye seçme toplantısı”dır. 2011 yılı (bu yıl) içinde yapa­cağımız ikinci toplantı ise “Genel Kurul”dur. Bilgilerinize sunarım.

GOSB yönetimi için zaman ayırma ve emek verme nokta­sında özveride bulunabilecek değerli katılımcı sanayici veya temsilcisi arkadaşlarımızın, 28 Haziran seçimlerinde aday olarak görev almasını, elini taşın altına koymasını bu de­mokratik ve çoğulcu sürece katılmasını bekliyoruz. GOSD­SAD üyesi olsun olmasın ilgili arkadaşlarımızın, aşağıdaki iletişim noktalarımızı bilgilendirmelerini önemle bekliyo­ruz.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.