SERKA Orta Asya’ya açılan ticaret ve lojistik merkezi

Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Tutar, TRA2 Düzey 2 Bölgesi’nin turizm ve tarımsal ürünleriyle markalaşmış, rekabet gücü yüksek işletmeleriyle ülkenin Kafkasya ve Orta Asya’ya açılan ticaret ve lojistik merkezi olmayı hedeflediklerini söyledi.

SERKA Orta Asya’ya açılan ticaret ve lojistik merkezi

Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Tutar, TRA2 Düzey 2 Bölgesi’nin turizm ve tarımsal ürünleriyle markalaşmış, rekabet gücü yüksek işletmeleriyle ülkenin Kafkasya ve Orta Asya’ya açılan ticaret ve lojistik merkezi olmayı hedeflediklerini söyledi.

27 Ekim 2011 Perşembe 13:06
SERKA Orta Asya’ya açılan ticaret ve lojistik merkezi
Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Tutar, Sanayi Gazetesi’nin sorularını yanıtladı. Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan illerini kapsayan Serhat Kalkınma Ajansı’nın 2010 senesi içerisinde İktisadi Gelişme Mali Destek Programı kapsamında 49 projeye altyapı, ürün ve iş geliştirme, kapasite arttırma alanlarında destek sağladıklarını söyleyen Tutar, 2011 senesi içerisinde dört farklı destek programı uygulayacaklarını belirtti. Yaşam kalitesini ve işletmelerin rekabet edebilirlik kapasitelerini arttırmak gibi amaçları olduğunu dile getiren Tutar, ajans olarak yaptıkları ve yapmayı planladıkları çalışmaları Sanayi Gazetesi aracılığıyla paylaştı. Hüseyin Tutar, sanayi altyapısının iyileştirilmesi, dış ticaret ve lojistik sektörünün geliştirilmesi, bölgede sürdürülebilir kalkınmanın ve sağlıklı bir yaşamın sağlanması için gerekli çevre koşullarının oluşturulması hedeflerinin arasında olduğunu ifade etti.
 
Kalkınma ajansının hakkında kısaca bilgi verir misiniz?
 
Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), 25 Ocak 2006 tarih ve 5449 sayılı “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 3’üncü maddesine istinaden 14.07.2009 tarih ve 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olup, mevzuatta tanımlandığı üzere, Kalkınma Kurulu, Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik olmak üzere üç organdan oluşmaktadır. Ajans, kuruluş tarihinden itibaren kurumsallaşma çalışmalarına başlamış, ilk Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu toplantılarını 2009 yılı içinde gerçekleştirmiştir. Şubat 2010 tarihinde Genel Sekreterin görevine başlaması ve Mayıs 2010 tarihinde ilk personel alımının tamamlanması ile birlikte Ajans, geçici hizmet binasında çalışmalarına başlamıştır. 
Ajans Kalkınma Kurulunun ilk toplantısı 18 Ağustos 2009 tarihinde Kars’ta, ikincisi 10 Ağustos 2010 tarihinde Iğdır ilinde, üçüncüsü ise 5 Haziran 2011’de Kars- Sarıkamış’ta gerçekleştirilmiştir. Yönetim Kurulu, Ajansın sorumluluk bölgesi olan TRA2 Düzey 2 Bölgesi illerinin (Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan) Valileri, Merkez İlçe Belediye Başkanları, İl Genel Meclisi Başkanları ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları olmak üzere 16 kişiden oluşmaktadır. Ajans Yönetim Kurulu toplantıları her ay düzenli olarak yapılmakta olup, 2011 yılı Haziran ayında Ağrı Valisi başkanlığında 14. Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Ajansın icra organı olan Genel Sekreterlikte 1 Genel Sekreter, 29 uzman ve 7 destek personeli olmak üzere toplam 37 kişi görev yapmaktadır. Ajans faaliyetlerine başladığı Mayıs 2010 tarihinden Ekim 2010 tarihine kadar 2010 ve 2013 yıllarını kapsayan TRA2 Düzey II Bölgesi Bölge Planını hazırlama çalışmalarını yürütmüştür. Bu kapsamda bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları ziyaret edilmiş, gerekli istatistiki bilgiler toplanmış, yerel basın mensupları ile bir araya gelinmiş, illerde çalıştaylar düzenlenmiş, çalıştaylarda GZFT analizi yapılmış, mevcut durum ortaya çıkarılmış, üst ölçekli plan ve programlar taranmış, vizyon-amaç-hedef ve stratejiler belirlenmiş, Yönetim ve Kalkınma Kurullarında bölge planı taslağı tartışılmış, tavsiyeler doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılmış ve TRA2 Düzey II Bölgesi 2010-2013 Bölge Planı DPT Müsteşarlığı tarafından 15 Ekim 2010 tarihinde onaylanmıştır.
 
Ajansınızın 2011 yılı hedefleri nelerdir, orta ve uzun vadeli hedefleri nelerdir?
 
Ajansımızın 2011 yılında gerçekleştireceği çalışmalar, 2010-2013 TRA2 Bölge Planı öncelikleri çerçevesinde planlanmıştır. Bu çalışmaların, Bölgede hâlihazırda devam eden yatırım program ve projeleri ile Ajansımız tarafından gerçekleştirilecek teknik ve mali destek programları olmak üzere iki temel eksende yürütülmesi öngörülmektedir. 2010 yılında faaliyetlerine başlayan Serhat Kalkınma Ajansının 2011 yılında gerçekleştireceği çalışmalara temel oluşturan öncelikler aşağıda listelenmiştir:
• 2011 yılında kurumsallaşma sürecinin devam ettirilmesi,
• 2010-2013 Bölge Planı’na dair Bölgedeki kurum ve kuruluşların farkındalığının artırılarak plan stratejilerine uygun yatırım ve faaliyetlerin yapılmasının sağlanması,
• Bölgedeki büyük kamu yatırımlarının izleme ve değerlendirilmesinin yanı sıra Bölgenin kalkınması için yapılabilecek kamu ve özel sektör yatırımlarının tespiti,
• Bölge Planı amaç ve öncelikleri ile uyumlu olarak aşağıdaki öncelik konularında mali ve teknik desteklerin sürdürülmesi,
 
-       Bölgedeki talepler ve izlenimler doğrultusunda özellikle tarım ve hayvancılıkta üretimi ve katma değeri arttırıcı altyapıların oluşturulmasını ve geliştirilmesini destekleyici programların oluşturulması,
-       Bölgenin turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve kültür ve turizm varlıklarının ekonomiye kazandırılmasına yönelik altyapı ve diğer çalışmalarının desteklenmesi,
-       Bölgede yarattığı katma değer ve sahip olduğu potansiyel göz önünde bulundurularak imalat sanayinde öne çıkan alt sektörlere ve tarıma dayalı sanayiye yönelik desteklerin sürmesi,
-       Sektörelmaster planların ve eylem planlarının hazırlanması,
• Özellikle göç, yoksulluk ve verimsiz tarım ve hayvancılığın sorunları ve bunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek için gerekli araştırmaların yapılması.
 
Ajansınızın önümüzdeki dönem yürüteceği yeni projeleri anlatır mısınız?
 
Ajansımız 2011 senesi içerisinde dört farklı destek programı uygulayacaktır. Öncelikle Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamak amacı ile teknik uzman desteği sağlayacaktır. Bununla paralel olarak Bölge potansiyelinin tespitinde kritik önem arz eden araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarına mali destek verecektir. Doğrudan Faaliyet Destek (DFD) Programı ile ulusal plan ve programlar çerçevesinde “bölgesel gelişme planları ve programlarının uygulama kapasitesini geliştirmek, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaya yönelik stratejik araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarının” artması hedeflenmektedir. Bu programlar kamu kurum kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler gibi kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yöneliktir. Aynı şekilde yine bölgemizdeki tarım, hayvancılık ve turizm sektörlerinde altyapı ihtiyaçlarını gidermek amacı ile Küçük Ölçekli Altyapı Programı da hayata geçirilmiştir. Önümüzdeki aylarda ise özel sektörün heyecanla beklediği İktisadi Gelişme Mali Destek Programı ile Bölgemizdeki KOBİ’lerin farklı iktisadi faaliyetlerin hayata geçirilmesi, rekabet edebilirliklerinin artması, Bölge potansiyelinin gerçekleşmesi için önem arz eden projelerine karşılıksız mali destek sağlanacaktır.
 
Ajansınızın bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında kısaca bilgi verir misiniz?
 
Ajansımız 2010 senesi içerisinde İktisadi Gelişme Mali Destek Programı kapsamında Küçük Ölçekli Altyapı ve KOBİ’ler için iki farklı bileşen hayata geçirmiştir. Bunun neticesinde 7’si altyapı, 42’si KOBİ olmak üzere toplam 49 Projeye altyapı, ürün ve iş geliştirme, kapasite arttırma alanlarında destek sağlanmıştır.
 
Ajansınız kapsamındaki illerin kalkınması açısından ajansınızın vizyonu nedir?
Ajansınızın içinde bulunduğu bölgeye ilişkin bölge planı ve stratejisi hakkında bilgi verir misiniz?
 
TRA2 Düzey II Bölgesi 2010-2013 Bölge Planında Bölgenin Vizyonu “Doğal zenginliğiyle tanınmış, turizm ve tarımsal ürünleriyle markalaşmış, sınırları aşan kültürel mirasın imkânlarından yararlanmış, rekabet gücü yüksek işletmeleriyle ülkenin Kafkasya ve Orta Asya’ya açılan ticaret ve lojistik merkezi bir Serhat Bölgesi” olarak tanımlanmıştır. Bu vizyona ulaşmak için amaçlarımız;
-       Yaşam kalitesini artırmak
-       Tarım ve hayvancılıkta üretimin verimliliğini ve katma değerini artırmak
-       Turizm potansiyelini harekete geçirerek bölgeyi markalaştırmak    
-        İşletmelerin rekabet edebilirlik kapasitelerini arttırmak
 
Hedeflerimiz;
 
1.1      Kentsel ve kırsal yerleşimlerin cazibesinin arttırılması,
1.2      Eğitim ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, erişilebilirliğinin ve kalitesinin arttırılması,
1.3      Bölgede sürdürülebilir kalkınmanın ve sağlıklı bir yaşamın sağlanması için gerekli çevre koşullarının oluşturulması ve korunması,
1.4      Dezavantajlı grupların (engelliler, kadınlar, yoksullar, sosyal dışlanmaya maruz kalmış bireyler) toplumsal hayata dâhil edilmesi.
2.1      Hayvancılık altyapısının geliştirilmesi,
2.2      Tarımsal altyapı ve üretiminin geliştirilmesi, yenilikçi ve alternatif tarımsal üretimin yaygınlaştırılması,
2.3      Eğitim, yayım ve bilgilendirme faaliyetleri ile üreticilerin bilgi ve becerilerinin artırılması,
2.4      Bölgede uygun tarımsal ürünlerin (kaz, kaşar, balvb) markalaştırılması,
2.5      Tarımsal örgütlenmenin güçlendirilmesi.
3.1      Bölgenin turizm çeşitliliği potansiyelinin değerlendirilmesi, farkındalığının artırılması ve tanınırlığının sağlanması,
3.2      Turizm altyapısının iyileştirilmesi,
3.3      Turizm gelirlerinin arttırılması.
4.1      Sanayi altyapısının iyileştirilmesi,
4.2      Dış ticaret ve lojistik sektörünün geliştirilmesi,
4.3 Bölge aktörleri ve işletmelerinin etkin, doğru ve hızlı karar verme kapasitelerinin arttırılması.
 
Ajansınız kapsamındaki illerde hangi sektörlere ve ne tür projelere öncelik veriliyor?
 
Mali destek programları kapsamında geçtiğimiz yıl içerisinde özel bir sektör önceliklendirmesi yapılmamıştır. Ancak Bölge Planı çerçevesinde Bölge için önem arz eden alanlar tarıma dayalı sanayi, hayvancılık, tarım ve turizm olarak ifade edilmiştir.
 
Ajansınızın diğer kalkınma ajanslarından farklılığı nedir, nasıl bir fark yaratıyor?
 
Ajanslar faaliyet gösterdikleri bölgelerin tüm yönleriyle kalkınmasını sağlayarak bölgeler arası farklılıkları gidermek amacındadırlar. Genel amaçları bakımından benzerlik göstermekle birlikte; örneğin bölgesel rekabet edebilirliğin artırılması, markalaşma, sanayi, turizm ve tarım/hayvancılık sektörlerinin geliştirilmesi gibi benzer stratejiler geliştirmiş olsalar da, faaliyet gösterdikleri bölgelerin nitelikleri, özellikleri ve potansiyelleri itibariyle yoğunlaştıkları alanlar farklılıklar göstermektedir. Ajanslar kalkınma amaçlarını gerçekleştirmede benzer destek mekanizmalarını kullanmaktadırlar. Ancak yine bölgenin özellikleri ve sektörel öncelikleri itibariyle bu destek mekanizmalarının içeriği birinden diğerine farklılık göstermektedir. Buna paralel olarak SERKA’nın Bölge Planı doğrultusunda bölgenin kalkınması için geliştirmiş olduğu stratejiler ve araçları bölgenin öncelikli sektörlerine yönelik olup, bölgede yaşam kalitesini artırmaya yönelik altyapı yatırımlarının desteklenmesi, özellikle et ve süt ürünleri sanayinin geliştirilmesine, zengin doğa, tarih ve kış turizmi potansiyelini harekete geçirerek turizm sektörünün geliştirilmesine ve hayvancılıkta üretim verimliliğini artırarak hayvancılık sektörünün geliştirilmesine yönelik programlar uygulamaktadır.
 
Kadın ve genç girişimci potansiyelini geliştirme konusunda ajansın düşünceleri ve hazırlıkları nelerdir?
 
Kadın girişimcilere ait veya kadın istihdamının öngörüldüğü projeler teknik ve mali değerlendirme aşamasında katma değeri yükse bulunduğu ve sosyal niteliği ile de özgünlük arz ettiği için avantaj kazanabilmektedir.
 
Bir ilde KOBİ'ler ve girişimcilerin bütün sorunları ve talepleri açısından kalkınma ajansını tek adres haline getirme vizyonu gerçekçi midir?
 
Ajanslar KOBİ’ler ve girişimcilerin bütün sorunları ve talepleri açısından tek adres olma iddiasında değillerdir. Ajanslar doğrudan uygulamaların içinde olmaktan çok, yönlendirici, destekleyici ve koordine edici rol üstlenmektedirler. Ayrıca, Ajanslar KOBİ’ler için uyguladığı mali destek programları dışında, girişimciler için başka kuruluşların görev ve sorumlulukları alanına giren konularda doğrudan faaliyetlerde bulunmamakta, bu kuruluşların olanaklarından yararlanma kapasitelerinin artırılmasına yönelik yönlendirici ve destekleyici faaliyetler yerine getirmektedirler.
 
 
 
Bölgede sanayileşmenin gelişmemesi gibi olumsuzluklar var
 
Bölgenizin genel olarak ekonomik potansiyeli nedir?
 
Bölgede öne çıkan yatırım sektörleri tarım-hayvancılık, turizm ve lojistiktir. Tarım ve hayvancılık içinde süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, içecek, un ve unlu mamuller, gofret ve bisküvi, meyve suyu, yem üretimi, bal paketleme gibi yatırım alanlarında faaliyetler yürütülmektedir. Turizm olarak başta kış turizmi (Sarıkamış) olmak üzere, spor turizmi (Ağrı Dağı-dağcılık), kültür turizmi (Ani Ören Yeri, Ağrı Dağı, İshak Paşa Sarayı), kent turizmi (Kars kenti), doğa turizmi (Korunmuş tabiat ve sulak alanlar) alanlarındaki potansiyel turistlerin dikkatine sunulmaktadır. Diğer bir hizmet sektörü olan lojistik ise gelecek vadeden bakir bir alandır. Kars-Tiflis Demiryolu, Kars Lojistik Merkezi, Kars-Iğdır-Nahçıvan demiryolu projeleri bölgeyi lojistik üs haline getirecek olup, bu projeler bölgeyi Türkiye’nin Orta Asya ve Kafkasya’ya açılan kapısı olma konumunu pekiştirecek yatırımlardır. Bununla birlikte göç hızının yüksek olması, nitelikli işgücünün bu nedenle bulunamaması, üretimde kullanılan girdilerin getirildiği İstanbul gibi büyük pazarların uzak olması ve bu nedenle girdi maliyetlerinin çok yüksek olması, bunun sonucunda sanayileşmenin gelişememesi gibi olumsuz yönler de bulunmaktadır.
 
Sektörel anlamda (mali destek programında)hangi sektörlere destek verildi? Kaç firma başvuru yaptı, kaç proje başvurusu kabul edildi? Programın istihdam hedefi neydi, hedeflere ne kadar yaklaşıldı?
 
Program kapsamında altyapı, gıda, inşaat, iş makinesi üretimi, konaklama, mobilya, plastik – pvc, süt ürünleri ve yem sektörlerine destek verilmiştir. Programa 146 KOBİ başvuruda bulunmuş, bunlardan başarılı bulunan 42 tanesi ile sözleşme imzalanmıştır. Proje teklifleri düzeyinde istihdam hedefi 500 kişi civarındadır. Bu rakamların mevsimsel istihdamı da içerdiği bilinmektedir. Dolayısı ile projelerin uygulama safhası halen devam ettiğinden hedefin ne kadarının gerçekleştiğini söylemek şu an için mümkün değildir.
Son Güncelleme: 19.06.2013 15:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.