Bölgeye yatırım çekme çalışmalarımız sürüyor

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri H. Mustafa Palancıoğlu, Ajans olarak yurtiçi ve yurtdışından bölgede yatırım yapmak isteyen tüm potansiyel yatırımcılara ücretsiz danışmanlık hizmeti sunduklarını belirterek, yatırım tanıtımı ve bölgeye yatırım çekilmesi çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Bölgeye yatırım çekme çalışmalarımız sürüyor

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri H. Mustafa Palancıoğlu, Ajans olarak yurtiçi ve yurtdışından bölgede yatırım yapmak isteyen tüm potansiyel yatırımcılara ücretsiz danışmanlık hizmeti sunduklarını belirterek, yatırım tanıtımı ve bölgeye yatırım çekilmesi çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

12 Ekim 2012 Cuma 15:09
Bölgeye yatırım çekme  çalışmalarımız sürüyor


  Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. H. Mustafa Palancıoğlu Sanayi Gazetesi’nin sorularını yanıtladı. Palancıoğlu, Ajans olarak, 2010 yılında “İktisadi Kalkınma”  Mali Destek Programı kapsamında 50 proje sahibi KOBİ ve  “Küçük Ölçekli Altyapı” Mali Destek Programı kapsamında ise 10 proje sahibi Kamu kurumu olmak üzere toplam 60 projeye 18,5 milyon TL mali destek sağladıklarını söyledi.
Palancıoğlu, Bölge sektörlerinin rekabet analizlerinin yapılması, sektörlerde mevcut potansiyellerin belirlenmesi, belirlenen alanlarda yatırım imkânlarının oluşturulması ve bölge illerinin önceliklerinin ortaya çıkarılması çalışmaları 2012 yılında yapılacak faaliyetler arasında olduğunu bildirdi.

Kalkınma ajansımız hakkında kısaca bilgi verir misiniz?
25 Temmuz 2009 tarih ve 27299 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kararı ile kurulan Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı faaliyetlerini 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile belirlenen görev ve yetkiler dahilinde yürütüyor. Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere kurulan ORAN Kalkınma Ajansı, düzey 2 Bölgeleri arasında 60.000 km2 en büyük yüzölçümüne sahip, Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan TR72 Bölgesinde faaliyet gösteriyor.  Her ay düzenli olarak toplanan Ajansın Yönetim Kurulu, Ajansın faaliyet alanına giren her üç ilin valisi, belediye başkanları, İl Genel Meclisi Başkanları ve Kayseri’de Sanayi Odası Başkanı, Sivas ve Yozgat’ta Ticaret ve Sanayi Odası başkanlarından teşekkül etmektedir. Kayseri, Sivas ve Yozgat illeri valilerinin her yıl dönüşümlü olarak yürüttüğü, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Kayseri Valisi Sayın Şerif Yılmaz yürütüyor. Yılda en az iki kez toplanan ve bölgenin sorunlarını ve fırsatlarını değerlendirme konusunda tavsiye kararları alan Kalkınma Kurulu, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından seçilmiş toplam 100 kişiden oluşuyor. Kalkınma Kurulu Başkanı üyeler arasından seçimle belirleniyor.  Ajans’ın icra organı olan Genel Sekreterlik’tir. Genel Sekreterlik; Genel Sekreter, bağlı 5 birim ve 3 ilde bulunan Yatırım Destek Ofisleri’nden oluşmaktadır. Ajans, bir Genel Sekreter, bir İç Denetçi, 32 uzman ve 7 destek personeli olmak üzere toplam 41 personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kuruluşunuzdan bu yana ne gibi çalışmalara imza attınız?
Ajans, bölge kalkınma hedefleri doğrultusunda, bölgedeki kamu, özel sektör, sivil toplum ve akademik çevreler dâhil tüm ilgili paydaşların görüşlerini katılımcı bir yaklaşımla alarak, Kalkınma Bakanlığı’nın eşgüdümüyle TR72 Bölgesi 2010-2013 Bölge Planını hazırlamıştır. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 (a) maddesi gereğince hazırlanan ve ulusal düzeyde üretilen politika, plan ve stratejiler ile yerel düzeyde yürütülecek faaliyetler arasındaki ilişkiyi belirleyen ve bölgesel program ve projelerin temelini oluşturacak bir strateji, koordinasyon ve yönlendirme belgesi olan Bölge Planı, 5 Ekim 2010 tarihinde Kalkınma Bakanlığı’nca onaylanmıştır. Yeni dönem planlama hazırlıkları kapsamında da faaliyetlerini sürdüren ORAN Kalkınma Ajansı, 22 Aralık 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ajans 2010 yılı II. Olağan Kalkınma Kurulu toplantısında, TR72 Bölgesinin her bir ili için “Tarım, Hayvancılık ve Gıda”; “Enerji ve Madencilik”; “Sanayi ve Ticaret”; “Turizm ve Sosyal Altyapı” olmak üzere 4 farklı sektörel çalışma grubu oluşturdu. Sektörde görülen ana sorunların belirlenmesi, sektörün iyileştirilmesi ve geliştirilebilmesi için yapılabileceklerin görüşüldüğü toplantılar sonucunda gruplar konularıyla ilgili birer rapor hazırladı. Hazırlanan raporlar Ajans web sitesi üzerinden yayımlanmaktadır. 2012 yılında da, oluşturulan sektörel çalışma gruplarının devam ettirilmesi ve “Çevre ve Altyapı” ile “Sosyal Kalkınma” konuları olmak üzere iki yeni Sektörel Çalışma Grubunun daha oluşturulması planlanıyor. Ajansımız bölgesel gelişmeyi sağlayabilmek üzere, Bölge Planı amaç, hedef ve stratejileriyle uyumlu olacak şekilde mali destek programları yürütmektedir. 2010 yılında başlayan destek programları; doğrudan finansman ve doğrudan faaliyet destekleri olarak devam ediyor. Bu kapsamda verilen destekleri izleme ve değerlendirme faaliyetleri Ajansımızın ilgili birimince izleniyor. Desteklerin bölge planına uygun bir şekilde kullanılması, verimli, etkili ve sürdürülebilir sonuçlara ulaşılması amacıyla desteklenen proje ve faaliyetlerin başarılı bir şekilde uygulanması, yasa ve usullere uygunluğunun kontrolü Ajans tarafından gerçekleştirilmektedir. Ön izleme ve izleme ziyaretleri kapsamında, bahsedilen kontroller yanında yararlanıcıların sorunları, ihtiyaçlarıyla da ilgilenilmektedir. Ajansımız bölgesel alt stratejiler oluşturulması kapsamında çalışmalar yürütmekte, bu amaçla yapılan toplantılar ile ilçeler bazında öncelikler ve potansiyeller belirlenmektedir. Ayrıca kümelenme çalışmaları, rekabet analizleri ve sektörel rapor hazırlama çalışmaları devam ediyor. Ajansımızın önemli bir çalışması da yatırım tanıtımı ve bölgeye yatırım çekilmesi faaliyetleridir. Bu kapsamda OSB ve serbest bölge müdürlükleri, ticaret ve sanayi odaları ile diğer kurumlarla işbirliği içinde yurtiçi ve yurtdışına yönelik faaliyetler sürdürülüyor. Ayrıca bölgede savunma sanayiinin geliştirilmesi, istihdamı artırıcı etki oluşturan çağrı merkezleri sektörünün bölgede yerleştirilmesi çalışmaları da devam ediyor. Ajans ayrıca yurtiçi ve yurtdışından bölgede yatırım yapmak isteyen tüm potansiyel yatırımcılara ücretsiz danışmanlık hizmeti sunmakta, bölge kaynaklarının etkin kullanımını sağlayarak, bölge potansiyelinin açığa çıkarılmasını hedefliyor. Yatırım ortamının yerli ve yabancı yatırımcılara tanıtımı ve teşvikiyle ilgilenen Yatırım Destek Ofisleri, bölgede yatırım yapmak isteyen tüm ilgilileri, yatırım kararlarını almadan önce Ajansa davet ediyoruz.

Kurum ve kuruluşlara yönelik ne çeşit destekler veriyorsunuz?
Bölge Planı’nda belirlenen stratejiler doğrultusunda destekler verilmektedir. Bunlar; Doğrudan Finansman Desteği, Doğrudan Faaliyet Desteği, Teknik Destekler, Güdümlü Proje Destekleri, kredi desteği ve faiz desteğidir. Doğrudan finansman desteği 2010 ve 2011 yılı içerisinde, doğrudan faaliyet desteği ise 2011 yılında verilmiştir. 2012 yılında ise Teknik Destek programı ile Doğrudan Faaliyet Destek Programı uygulanmaktadır. Ayrıca 2012 yılı sonunda doğrudan finansman desteği için proje teklif çağrısına çıkılması öngörülmektedir.

Son bir yıl içerisinde dağıttınız destek miktarı ne kadar?
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2010 yılında “İktisadi Kalkınma”  Mali Destek Programı kapsamında 50 proje sahibi KOBİ ve  “Küçük Ölçekli Altyapı” Mali Destek Programı kapsamında ise 10 proje sahibi Kamu kurumu olmak üzere toplam 60 projeye 18,5 milyon TL mali destek sağlandı. Ayrıca, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2011 yılında üç başlık altında mali destek programlarına çıkmış ve toplam 201 proje başvurusu almıştır. “Yeni Ürün, Yenilikçilik ve AR-GE”  Mali Destek Programı kapsamında 29 KOBİ projesi, “Jeotermal ve Madencilik”  Mali Destek Programı kapsamında 16 KOBİ projesi, “Turizm Altyapısını Geliştirme” Mali Destek Programı kapsamında 14 Kamu projesi, olmak üzere toplam 59 projeye yaklaşık 17 milyon TL mali destek sağlanacaktır. Ajansımız, 2011 yılı içerisinde toplam 500.000 TL’lik Doğrudan Faaliyet Desteği vermiş, bu kapsamda 10 proje desteklenmiştir. Doğrudan Faaliyet Desteği, yatırım bileşeni içermeyen planlama, strateji belirleme ve fizibilite benzeri faaliyetlere Ajanslar tarafından verilen desteklerdir.

Bu zamana kadar kaç adet projeye destek oldunuz?
Ajansımız 2010 yılı mali destek programları kapsamında; doğrudan finansman desteği olarak 50’si KOBİ, 10’nu Kamu olmak üzere toplam 60 projeye, doğrudan faaliyet desteği olarak da 10 projeye mali destek vermiştir. 2011 yılı mali destek programları kapsamında ise; doğrudan finansman desteği olarak 45’i KOBİ, 14’ü Kamu olmak üzere 59 projeye destek verdi. 2012 yılında ise başvuruları halen devam etmekte olan doğrudan faaliyet desteği olarak 7 projeye (Haziran sonu itibariyle)  ve teknik destek olarak da 8 projeye (Mayıs-Haziran dönemi itibariyle) destek vermiştir. Ajansımız tarafından bugüne kadar toplamda 146 proje desteklendi.

Yaptığınız araştırmalara göre bölgenizin öne çıkan özellikleri hakkında bilgi verir misiniz?
Kayseri mobilya, kablo, gıda ve içecek, tekstil, elektrikli ev aletleri gibi sektörlerde önemli markalara sahip bir ildir.  300 milyon EURO tutarında bir yatırımı içeren Erciyes Master Planı kapsamındaki kış turizmi, Türkiye’deki en büyük üç sağlık kampüsünden birinin Kayseri’de inşa edilmesiyle daha da büyüyecek olan sağlık sektörü, TCDD tarafından inşa edilmekte olan Lojistik Merkezi yatırımcılara çeşitli yatırım fırsatları sunmaktadır. Mobilya, metal eşya, makine, elektrikli aletler, ambalaj, su ürünleri, hayvancılık, inşaat malzemeleri, madencilik ve doğaltaş sektörleri yatırımcılar için önemli diğer alanlardır. Yatırımcılar için cazip olabilecek bir diğer alan ise Kayseri sanayi üretiminde kullanılan yarı işlenmiş hammaddenin yerinde üretilmesidir.  Kayseri, toplam alanı 34 milyon metrekare olan 3 OSB’ye sahiptir. Tamamlanmış modern altyapıları, cazip arsa fiyatları, ulaşım kolaylıkları, uygun elektrik, su ve doğalgaz fiyatları, atık toplama ve arıtma tesisleriyle organize sanayi bölgeleri yatırımcılara cazip yatırım imkânları sunmaktadır. 7 milyon metrekare alanı ile Türkiye’nin en büyük serbest bölgesi de yatırımcılarını beklemektedir. İstatistiki rakamlara göre Yozgat’ta öne çıkan sektörlerin başında Gıda gelmektedir. İstihdam göstergelerinde sektörü ön plana çıkaran en önemli faktör ilde mevcut iki adet şeker fabrikası, işyeri sayısı olarak sektörü diğerlerinin önünde konumlandıran ise un fabrikalarıdır. Gıda sektörünün yanında öne çıkan bir diğer sektör ise İnşaat sektöründe hazır beton tesisleridir. Bu iki sektörü sırasıyla, konfeksiyon, madencilik ve toprak sanayi takip etmektedir. Yozgat yatırımcılara iki alanda önemli fırsatlar sunmaktadır. Bunlardan biri jeotermal enerji kaynakları, diğeri ise hayvancılık sektörüdür. Yozgat yeni teşvik sisteminde 5. Bölge statüsünde olup yatırımcılar için çok büyük teşvik imkanları sunmaktadır. Türkiye’nin en ucuz arsasına sahip Yerköy OSB, Yozgat’a yatırım yapacak olan yatırımcılara büyük fırsatlar sunmaktadır. Konumu itibarı ile lojistik avantaj sağlayan OSB’nin ucuz enerji ve doğalgaz sunması yatırımcıları teşvik etmektedir. Cazibe Merkezi olarak seçilen 12 ilden birisi olan Sivas 4. yatırım teşvik bölgesinde olup yatırımcılar için çok büyük avantajlara sahiptir. İl Cumhuriyet Üniversitesi, Teknokent, yapımına başlanacak TOBB ETU Üniversitesi ve genç nüfusu ile son derece sosyal ve dinamik bir yapıdadır.  Sivas İlinde gelişmişte olan sanayi sektörleri mevcuttur. Konuları itibari ile ayrı ayrı sanayi yatırımları bulunmaktadır. İl sanayisine damga vuran önemli tesisler kamuya ait muhtelif vagon imalatı yapan TÜDEMSAŞ, Sivas Beton Travers fabrikası, Kangal Termik Santrali, özel sektöre ait Sivas Demir Çelik İşletmeleri, Yibitaş-Lafarge fabrikası, Estaş, Divriği maden işletmeleri sayılabilir. 3 kısımdan oluşan Sivas OSB ve Şarkışla OSB faaliyetlerine devam etmekte, Gemerek OSB ise altyapı tamamlama çalışmalarını sürdürmektedir. 1,5 milyar doları aşan ihracatı ve 3 milyar dolarlık toplam dış ticaret hacmi ile bölgemiz önemli bir ekonomik potansiyele sahiptir. Önemli ihraç kalemleri arasında mobilya, metal eşya, tekstil ürünleri, makine, kablo, elektrikli ev aletleri, kimyevi ürünler ve bitkisel ürünler yer almaktadır. Bölgemiz bu alanlarda, Türkiye çapında sektöründe lider kuruluşlara sahiptir. Türkiye’deki ilk 500 firma içerisinde 12 üreticisi ile yer almaktadır. Bölgemizde 7 OSB ile 1 serbest bölge hizmet vermektedir. Türkiye’nin en büyük serbest bölgesi olan Kayseri Serbest Bölgesi aynı zamanda en ucuz arsa fiyatına da sahiptir.

2012 yılı içerisinde yapmaya düşündüğünüz çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz?
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı olarak ülkemiz için önümüzdeki 10 yılın son 150 yılın en önemli ve verimli yılları olacağını öngörmekteyiz. Bunun temel sebepleri arasında devletimizin uygulamış olduğu sıfır sorun politikası sonucunda ülkemiz ve diğer ülkeler arasında özellikle ekonomik ve ticari ilişkilerin olumlu yönde artması, dinamik ve genç nüfus, eğitimli insan kaynakları, girişimcilik ve üretim altyapısındaki gelişmeler gibi birçok etken rol almaktadır. Bölgemizin bu önemli dönemden en iyi şekilde istifade etmesi için gerekli çalışmaların yapıldığını görmekteyiz. Önümüzdeki dönemde illerimizde yeni yatırımların gerçekleştirilmesi, bu yatırımların global ölçekte rekabet gücü yüksek sektörlerde olması, ileri teknoloji içeren üretim yapılması, ilimize katma değer sağlayacak, ulusal ve küresel pazar taleplerine göre belirlenmiş ürünlerin üretilmesi gerekmektedir. Ajansımız tarafından belirlenmiş ve Bölge Planında yer alan Stratejik Sektörler bu kapsamda yatırım yapılabilecek önemli alanlardır. Bu bakımdan savunma, medikal, enerji ve gıda sanayi Ajansımızın çalışmalarını sürdüreceği konulardandır. Bölge sektörlerinin rekabet analizlerinin yapılması, sektörlerde mevcut potansiyellerin belirlenmesi, belirlenen alanlarda yatırım imkânlarının oluşturulması ve bölge illerinin önceliklerinin ortaya çıkarılması çalışmaları 2012 yılında yapılacak faaliyetler arasındadır. 2012 yılı içerisinde de Ajans destekleri doğrudan faaliyet desteği ve teknik destekle devam etmektedir. Doğrudan Finansman Desteği içinse 2012 yılı sonunda çağrıya çıkılması hedeflenmektedir. Ajansımız, destek programlarını, ilgili mevzuatla belirlendiği şekilde çeşitlendirerek sürdürmeye devam etmektedir. Bununla birlikte sağladığı destek programları kapsamında hazırlama aşamasından uygulama aşamasına kadar bilgilendirme toplantı ve etkinlikleri yanında proje hazırlama esnasında da teknik yardım masası hizmeti sunmaktadır.

OSB’lere mali destek veriyoruz
Kalkınma ajansı olarak bölgenizdeki OSB’lere yönelik ne gibi çalışmalarınız oldu. Bu çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz?
Ajansımız mali destek programları kapsamında Kayseri, Sivas ve Yozgat OSB’lerine mali destek vermektedir. 2010 yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek programı Kapsamında verilen destekler ile Kayseri OSB bünyesinde bir “Endüstriyel Tasarım Merkezi”, Yozgat OSB’de ise “Soğuk Hava Deposu” kurulmaktadır. Sivas OSB 1. kısımda ise “Yağmurlama Şebekesi Yenilemesi ve Asfalt Yapımı Projesi” çalışmaları desteklenmektedir. Ajansımız OSB Müdürlükleri ile işbirliği içinde bölge proje hazırlanması konusunda işbirliği yapmaktadır. Ayrıca firmaların bilgilendirilmesi ve yenilik ve yenilikçilik kapasitesinin artırılması noktasında birlikte programlar düzenlenmektedir. Bununla birlikte 2010 ve 2011 yıllarında sağlamış olduğu toplam 35,5 milyon TL’lik 119 proje desteğinin büyük bir kısmı Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde ki OSB bünyesinde ki KOBİ’lere sağlanmıştır .

SORU CEVAP

Ajans Adı: T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

Kapsadığı İller: Kayseri, Sivas ve Yozgat

Yönetim Kurulu Başkanı: Kayseri Valisi Sn. Şerif YILMAZ

Kalkınma Kurulu Başkanı: Melikşah Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reşit ÖZKANCA

Genel Sekreter: Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU

Son Güncelleme: 12.10.2012 15:12
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.